; Hop til indhold
Lyt

Studiestøttetimerne imødekommer behovene hos eleven med en psykisk funktionsnedsættelse. Formålet med studiestøttetimerne er at støtte eleven i at komme godt gennem uddannelsen  

Studiestøttetimer bliver varetaget af en underviser på uddannelsesstedet, eller af en ekstern støttegiver, der kender indholdet i uddannelsen og uddannelsesstedet godt. Det er skolens ansvar at sikre kvaliteten af den specialpædagogiske støtte.

Ramme for studiestøtte

Rammen for studiestøttetimer til elever med psykiske funktionsnedsættelser er som udgangspunkt op til 5 timer pr. uge. Eleven mødes med støttegiver en-til-en i 60 minutter. Støttegiveren yder faglig sparring og vejledning, der hjælper eleven med at udvikle strategier, der støtter indlæringen og fastholder faglig viden. 

Støtten er et supplement til den faglige indlæring, der sker i undervisningen, i gruppe- og projektarbejde, ved fremlæggelser og i læsegrupper. 

Læs mere om Studiestøtte på hold

Elementer, der kan indgå i studiestøtten

Studiestøtte spænder bredt. Udgangspunktet for støtten er altid at kompensere for elevens vanskeligheder i uddannelsessammenhæng. På den måde kan studiestøtte være med til at hjælpe eleven med at varetage og færdiggøre sin uddannelse. Der kan derfor indgå både kognitive, følelsesmæssige og sociale elementer, afhængig af elevens udfordringer i forbindelse med uddannelsen. 

Det er dog vigtigt at understrege, at studiestøtte ikke er behandling eller terapi. Det er heller ikke støtte til at opnå generelle faglige forudsætninger, som eleven måske mangler. 

Eksempler på studiestøtte med et kognitivt fokus

Eksempler på studiestøtte med et følelsesmæssigt fokus

Eksempler på studiestøtte med et socialt fokus 

Studiestøttetimer i undervisningen

Skolen har mulighed for at give en del af studiestøttetimerne i undervisningen, hvis det vurderes, at det er den bedste måde at kompensere eleven på.

Støtten skal indgå som en del af en individuelt tilrettelagt støtte, der skal kompensere eleven for en funktionsnedsættelse, og det skal ud fra et specialpædagogisk sigte give mening, at en del af studiestøttetimerne kan afholdes i selve undervisningen.

Det er den enkelte elevs behov for støtte, der afgør, om støtten kan gives i undervisningen eller uden for undervisningen. Eleven skal være indforstået med valget.

Studiestøttetimerne kan ikke alene gennemføres i undervisningen. Der vil være behov for, at dele af timerne fortsat ydes uden for undervisningen. Som minimum skal de første to studiestøttetimer gives individuelt.

Studiestøttetimerne må ikke omdannes til at nedsætte holdstørrelsen eller til en generel tolærerordning.

Det skal fremgå af forløbsbeskrivelsen, hvis dele af studiestøttetimerne er givet i undervisningen.

Studiestøttetimer på hold

Det er muligt at give studiestøttetimer på hold.

Læs om SPS på hold

SPS som virtuel støtte

Skolen kan give dele af studiestøttetimerne virtuelt, hvis eleven er indforstået med det og har udbytte af at modtage støtte virtuelt.

Skolen skal sikre, at den platform, der anvendes til virtuelle møder, er en sikker forbindelse.

Det skal fremgå af forløbsbeskrivelsen, hvis dele af støttetimerne er givet virtuelt.

Forløbsbeskrivelse

For hvert forløb skal eleven og støttegiveren udarbejde en forløbsbeskrivelse. Formålet med forløbsbeskrivelsen er, at den skal anvendes som et redskab til planlægning, målsætning og evaluering. Forløbsbeskrivelsen skal støtte tilrettelæggelsen af forløbet og sikre den fornødne forventningsafstemning mellem eleven og støttegiveren.

Det skal fremgå af forløbsbeskrivelsen, hvordan de bevilgede timer er blevet brugt, og hvad udbyttet har været. Det skal også fremgå af forløbsbeskrivelsen, om der fortsat er et støttebehov, der gør, at forløbet skal fortsætte, og hvad studiestøttetimerne i så fald skal bruges til. Forløbsbeskrivelsen skal opbevares på uddannelsesstedet. 

Læs mere om forløbsbeskrivelsen

Genansøgning af studiestøttetimer

Du kan genansøge om studiestøttetimer med automatisk tildeling.

Læs mere om automatisk tildeling

Støtte i praktik

Der kan bevilges studiestøttetimer til brug i praktikperioden. Ofte vil en medarbejder på praktikstedet varetage studiestøtten.  Studiestøtte for elever i praktik kan bestå i støtte til planlægning, struktur og overblik i opgaveløsningen, støtte til en grundigere eller tydeligere introduktion til opgaver, støtte til igangsættelse af opgaver samt støtte i form af tydelig og kontinuerlig opfølgning på opgaveløsningen.

Der kan også være behov for samtaler i forhold til kommunikation og omgangsformer på praktikstedet med henblik på at undgå misforståelser og konflikter. 

 
Sidst opdateret: 2. september 2021