Hop til indhold
Lyt

Formålet med forløbsbeskrivelsen er, at den skal anvendes som et redskab til planlægning, målsætning og evaluering. Forløbsbeskrivelsen skal støtte tilrettelæggelsen af forløbet og sikre den fornødne forventningsafstemning mellem dig og eleven eller den studerende. For at det kan ske, skal I så vidt muligt udfylde forløbsbeskrivelsen sammen.

Der findes to skabeloner til forløbsbeskrivelsen, som er målrettet forskellige uddannelsesområder.

Download forløbsbeskrivelsen for ungdomsuddannelser, FGU og VEU (pdf) ReadSpeaker Lyt

Download forløbsbeskrivelsen for videregående uddannelser (pdf) ReadSpeaker Lyt

Forløbsbeskrivelsens opbygning

Forløbsbeskrivelsen er bygget op om 7 afsnit. Teksten i de lyseblå bokse er hjælpespørgsmål til inspiration. I behøver altså ikke svare på alle spørgsmål, hvis ikke de er relevante for det pågældende støtteforløb. Det er også muligt at tilføje andre punkter og spørgsmål.

Stamoplysninger

Under stamoplysninger skal I udfylde oplysninger om eleven eller den studerende.

Støtteforløb i indeværende halvår/semester

Under støtteforløb i indeværende halvår/semester skal I registrere bevillingsperioden og antallet af bevilgede timer i støtteforløbet, samt navn på støttegiver eller støttegivere.

Planlægning af støtteforløb

Under planlægning af støtteforløb skal I beskrive, hvilke studiemæssige krav og udfordringer, eleven eller den studerende forventes at møde i løbet af støtteforløbet. I skal herefter beskrive, hvordan I planlægger at tilrettelægge støtteforløbet, så det imødekommer de forventede krav og udfordringer. Spørgsmålene i de lyseblå felter kan hjælpe jer på vej.

Det er under planlægning af støtteforløb, at I opstiller konkrete mål og delmål for forløbet.

Evaluering af støtteforløb

Under evaluering af støtteforløb skal I beskrive, hvordan forløbet er gået. Det er under dette afsnit, at I evaluerer på de opsatte mål og delmål. Dette hjælper eleven eller den studerende til at se den udvikling, der er sket. Evalueringen kan blandt andet hjælpe med at gøre fremskridt tydelige og sætte ord på det, der er lykkedes det sidste halve år.

Registrering af støtteforløb i indeværende halvår/semester

Under registrering af støtteforløb i indeværende halvår/semester skal I registrere de timer, der er afholdt i forbindelse med det forløb, der er bevilget.

Anbefaling af støtte til næste halvår

Under anbefaling af støtte til næste halvår skal I tage stilling til, om eleven eller den studerende har behov for støtte i det kommende halvår.

Underskrifter

Som afslutning på forløbsbeskrivelsen skal både du og eleven eller den studerende skrive under på forløbsbeskrivelsen. Hvis det ikke er muligt at skrive fysisk under på blanketten, for eksempel fordi forløbet har været afholdt virtuelt, kan parterne underskrive forløbsbeskrivelsen på anden vis, for eksempel via sikker mail. Underskriften kan også være en skriftlig tilkendegivelse af, at eleven eller den studerende accepterer indholdet af forløbsbeskrivelsen. 

Eleven eller den studerende skal have en kopi af forløbsbeskrivelsen, da den er jeres fælles redskab i støtteforløbet.

Forløbsbeskrivelsen skal opbevares på uddannelsesstedet. Styrelsen kan til enhver tid anmode om at se forløbsbeskrivelsen, for eksempel i forbindelse med tilsyn.

Særligt om forløbsbeskrivelsen på videregående uddannelser

Studerende med ordblindhed

Studiestøttetimer til studerende med ordblindhed varetages på de videregående uddannelser af styrelsens leverandører. Leverandørerne er forpligtet til at yde støtten i overensstemmelse med deres kontrakt.

Leverandørerne er i denne forbindelse forpligtet til at udarbejde en forløbsbeskrivelse for hvert enkelt støtteforløb. Det betyder, at leverandøren og den studerende udarbejder en forløbsbeskrivelse hvert halve år.

Leverandøren sender forløbsbeskrivelsen til uddannelsesstedet. Uddannelsesstedet ansøger på baggrund af forløbsbeskrivelsen om studiestøttetimer til næste halvår.

Forløbsbeskrivelse og faglige støttetimer til studerende med ordblindhed

I særlige tilfælde kan ordblinde studerende få faglige støttetimer som et supplement til studiestøtten. I forbindelse med faglige støttetimer skal støttegiveren og den studerende udfylde en forløbsbeskrivelse.

Det er leverandøren af studiestøttetimer, der i særlige tilfælde kan anbefale faglige støttetimer. Uddannelsesstedet skal derfor ikke selv vurdere, om den studerende har behov for faglige støttetimer.

Studerende med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser på lange videregående uddannelser

Støtteformerne studiestøtte, faglig støtte og studiementor til studerende med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser varetages på de lange videregående uddannelser af leverandører og ikke af uddannelsesstederne.

Leverandørerne er forpligtet til at udarbejde en forløbsbeskrivelse, hvilket så vidt muligt sker i samarbejde med den studerende. Leverandørerne skal til enhver tid anvende den forløbsbeskrivelse, som styrelsen stiller til rådighed.

Hvis en studerende modtager mere end én slags støttetimer, afholder støttegivere (studiestøttegiver, studiementor og/eller den faglige støttegiver) og den studerende et opstartsmøde og et evalueringsmøde ved henholdsvis halvårets opstart og afslutning.

I forbindelse med møderne drøfter støttegivere og den studerende de emner, der fremgår af forløbsbeskrivelsen. Det er til enhver tid studiestøttegiver, der har ansvar for, at forløbsbeskrivelsen bliver udarbejdet i samarbejde med den studerende.

Forløbsbeskrivelsen opbevares af leverandøren. Styrelsen kan til enhver tid anmode om at se forløbsbeskrivelsen, for eksempel i forbindelse med tilsyn.

Hvis der er behov for genansøgning af støtte til næste halvår, vedhæfter den enkelte leverandør en genansøgningsredegørelse i SPSA. Uddannelsesstedet ansøger på baggrund af genansøgningsredegørelsen om støtte til næste halvår.

Studerende med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser på korte- og mellemlange videregående uddannelser

I forbindelse med faglige støttetimer, der leveres af uddannelsesstedet, skal støttegiveren og den studerende udfylde en forløbsbeskrivelse. Uddannelsesstedet behøver ikke vedhæfte forløbsbeskrivelsen ved genansøgning om faglige støttetimer.

Forløbsbeskrivelsen skal opbevares på uddannelsesstedet. Styrelsen kan til enhver tid anmode om at se forløbsbeskrivelsen, for eksempel i forbindelse med tilsyn.

Artikel om forløbsbeskrivelser som læringsredskab i SPS

Lærings- og Kompetencecentret har skrevet en artikel om, hvordan forløbsbeskrivelser kan anvendes som læringsredskab i specialpædagogisk støtte. Når du læser artiklen skal du være opmærksom på, at den administrative praksis er ændret siden artiklen blev skrevet. Det betyder, at forløbsbeskrivelsen ikke længere skal indsendes til styrelsen, når der genansøges om støtte. Det er de administrative rammer, som de er beskrevet ovenfor, der er gældende.

Læs artikel om Forløbsbeskrivelser som læringsredskab i specialpædagogisk støtte (pdf) ReadSpeaker Lyt

Sidst opdateret: 6. november 2023