; Hop til indhold
Lyt

Formålet med støttetimer med en faglig støttelærer er, at den studerende får støtte til at udvikle strategier til at opnå og anvende faglig viden, både på detaljeniveau på et mere abstrakt og generelt niveau.  Den studerende bliver på den måde støttet i at lære at demonstrere og formidle sin viden. 

Støtten er et supplement til den faglige indlæring, der sker i undervisningen, i gruppe- og projektarbejde, i forbindelse med opgaveskrivning og i forbindelse med praktikken, hvis det er en del af uddannelsen. 

Den faglige støttelærer er en ansat på den studerendes uddannelsessted, der yder støttetimer. Det kan for eksempel være en underviser eller en vejleder. Det kan også være en ekstern person, som uddannelsesstedet ansætter til opgaven. Det er vigtigt, at støttegiver kender indholdet i uddannelsen og de krav, der bliver stillet, og har et godt kendskab til uddannelsesstedet. Det er uddannelsesstedets ansvar at sikre kvaliteten af den specialpædagogiske støtte.

Støtten kan afholdes én-til-én, på hold eller som en kombination af individuel og holdstøtte. 

Læs mere om støttetimer på hold

En bevilget støttetime er på 60 minutter og støttetimer bevilges som udgangspunkt i rammer af 20 eller 30 timer pr. semester.

Du søger via ansøgningssystemet SPS2005

Ansøgningen om støttetimer til studerende med psykiske vanskeligheder på korte og mellemlange videregående uddannelser skal beskrive den studerendes støttebehov, og hvilke udfordringer og barrierer den studerende oplever eller forventer at komme til at opleve på grund af funktionsnedsættelsen. Ansøgningen skal også beskrive indholdet i støttetimerne, den specialpædagogiske form og formålet med timerne. 

Elementer, der kan indgå i støtten

Så længe udgangspunktet for støtten er at kompensere den studerendes vanskeligheder i en uddannelsessammenhæng, og dermed at støtte studerende i at gennemføre sin uddannelse, kan støtten spænde bredt. Der kan derfor indgå både kognitive, følelsesmæssige og sociale elementer afhængig af den studerendes udfordringer i forbindelse med uddannelsen. 

Det er dog vigtigt at understrege, at støttetimerne ikke er behandling eller terapi. 

Eksempler på støttetimer med et kognitivt fokus 
Eksempler på støttetimer med et følelsesmæssigt fokus 
Eksempler på støttetimer med et socialt fokus 

Støttetimer i praktikperioden

Der kan bevilges støttetimer til brug i praktikperioden. Ofte vil en medarbejder på praktikstedet varetage støtten, der kan bestå i støtte til planlægning, struktur og overblik i opgaveløsningen, støtte til introduktion til opgaver og støtte i form af tydelig og kontinuerlig opfølgning på opgaveløsningen. Der kan også være behov for samtaler i forhold til kommunikation og omgangsformer på praktikstedet med henblik på at undgå misforståelser og konflikter.

Sidst opdateret: 24. november 2020