Hop til indhold
Lyt

Styrelsen gennemførte i perioden fra 2018 til 2021 en evaluering af virkningen af SPS på ungdomsuddannelserne. Evalueringen af SPS-ordningen er baseret på både kvantitative registerdata og kvalitative interviews med fagprofessionelle og elever samt afprøvning af tilrettelæggelsesformer med SPS.

Evalueringen har fokus på elever, der modtager SPS på grund af ordblindhed eller psykisk funktionsnedsættelse.

Det er Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der gennemfører virkningsevalueringen for styrelsen.

Hovedrapport

Evalueringen viser, at SPS-ordningen på ungdomsuddannelserne i vid udstrækning bidrager til, at elever med funktionsnedsættelser kan uddanne sig på lige fod med andre. Elever, der modtager SPS, opbygger kompetencer til selvstændigt og fremadrettet at løse egne udfordringer både i deres videre uddannelse og i andre sammenhænge.

Mange elever fortæller, at de får stort udbytte af SPS. De giver udtryk for, at det ville være vanskeligt for dem at gennemføre en ungdomsuddannelse uden støtten, og at de får et fagligt større overskud til at deltage i undervisning og gruppearbejde. En del elever oplever, at deres faglige niveau bliver højere, og at de får bedre karakterer.

Evalueringen viser også, at elever, der modtager SPS, har mindre eller samme sandsynlighed for frafald fra deres ungdomsuddannelse, sammenlignet med elever, der ikke har modtaget SPS. Dette på trods af, at SPS-modtagere samlet set har flere afbrudte uddannelsesforløb bag sig end ikke-SPS-modtagere.

Ligeledes har elever, der har modtaget SPS på de gymnasiale uddannelser, samme eller sågar lidt større sandsynlighed for at fortsætte på en videregående uddannelse sammenlignet med andre elever.

På enkelte områder peger evalueringen på, at der er plads til forbedring. Særligt er der udfordringer forbundet med praktikperioder på erhvervsuddannelserne, specielt for elever med psykiske funktionsnedsættelser. Evalueringen viser, at deres sandsynlighed for at komme i skolepraktik er større end for elever, der ikke modtager SPS.

Hent rapporten Virkningsevaluering af SPS (pdf)

Folder med inspiration til ledere om SPS

Folderen indeholder inspiration til, hvordan ledere på ungdomsuddannelser kan skabe bedre rammer for den specialpædagogiske støtte og sætte SPS på dagsordenen som en fælles strategisk opgave for skolen.

Hent folderen Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte (SPS) (pdf)

Delrapporter

Gennem projektperioden er der løbende publiceret delrapporter.

Registeranalyse af virkningen af SPS: I den registerbaserede analyse har EVA kortlagt, hvad der kendetegner SPS-modtagerene og deres støtteforløb samt undersøgt, hvordan støttemodtagerne klarer sig med hensyn til fx gennemførelse af ungdomsuddannelse og overgangen til videregående uddannelse og job.

Hent rapporten Registeranalyse om virkningen af SPS (pdf)

Hent Faktaark om SPS på ungdomsuddannelserne (pdf)

Kvalitative analyser af virkningen af SPS: De kvalitative analyser er baseret på interviews med fagprofessionelle og elever om deres perspektiver på virkningen af SPS.

Hent rapporten Fagprofessionelles perspektiv på virkningen af SPS (pdf)

Hent Statusnotat med elevperspektiver på virkningen af SPS (pdf)

Sidst opdateret: 14. december 2021