Hop til indhold
Lyt

Styrelsen gennemførte i perioden fra 2018 til 2021 en evaluering af virkningen af SPS på ungdomsuddannelserne. Evalueringen af SPS-ordningen er baseret på både kvantitative registerdata og kvalitative interviews med fagprofessionelle og elever samt afprøvning af tilrettelæggelsesformer med SPS.

Evalueringen har fokus på elever, der modtager SPS på grund af ordblindhed eller psykisk funktionsnedsættelse.

Det er Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der gennemfører virkningsevalueringen for styrelsen.

Hovedrapport

Evalueringen viser, at SPS-ordningen på ungdomsuddannelserne i vid udstrækning bidrager til, at elever med funktionsnedsættelser kan uddanne sig på lige fod med andre. Elever, der modtager SPS, opbygger kompetencer til selvstændigt og fremadrettet at løse egne udfordringer både i deres videre uddannelse og i andre sammenhænge.

Mange elever fortæller, at de får stort udbytte af SPS. De giver udtryk for, at det ville være vanskeligt for dem at gennemføre en ungdomsuddannelse uden støtten, og at de får et fagligt større overskud til at deltage i undervisning og gruppearbejde. En del elever oplever, at deres faglige niveau bliver højere, og at de får bedre karakterer.

Evalueringen viser også, at elever, der modtager SPS, har mindre eller samme sandsynlighed for frafald fra deres ungdomsuddannelse, sammenlignet med elever, der ikke har modtaget SPS. Dette på trods af, at SPS-modtagere samlet set har flere afbrudte uddannelsesforløb bag sig end ikke-SPS-modtagere.

Ligeledes har elever, der har modtaget SPS på de gymnasiale uddannelser, samme eller sågar lidt større sandsynlighed for at fortsætte på en videregående uddannelse sammenlignet med andre elever.

På enkelte områder peger evalueringen på, at der er plads til forbedring. Særligt er der udfordringer forbundet med praktikperioder på erhvervsuddannelserne, specielt for elever med psykiske funktionsnedsættelser. Evalueringen viser, at deres sandsynlighed for at komme i skolepraktik er større end for elever, der ikke modtager SPS.

Download rapporten Virkningsevaluering af SPS (pdf)

Folder med inspiration til ledere om SPS

Folderen indeholder inspiration til, hvordan ledere på ungdomsuddannelser kan skabe bedre rammer for den specialpædagogiske støtte og sætte SPS på dagsordenen som en fælles strategisk opgave for skolen.

Download folderen Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte (SPS) (pdf)

Delrapporter

Gennem projektperioden er der løbende publiceret delrapporter.

Registeranalyse om virkningen af SPS: I den registerbaserede analyse har EVA kortlagt, hvad der kendetegner SPS-modtagerene og deres støtteforløb samt undersøgt, hvordan støttemodtagerne klarer sig med hensyn til fx gennemførelse af ungdomsuddannelse og overgangen til videregående uddannelse og job.

Download rapporten Registeranalyse om virkningen af SPS (pdf)

Download Faktaark om SPS på ungdomsuddannelserne (pdf)

Kvalitative analyser af virkningen af SPS: De kvalitative analyser er baseret på interviews med fagprofessionelle og elever om deres perspektiver på virkningen af SPS.

Download rapporten Fagprofessionelles perspektiv på virkningen af SPS (pdf)

Download Statusnotat med elevperspektiver på virkningen af SPS (pdf)

Systematiske forløb på 8 skoler med tilrettelæggelse af SPS til elever med psykiske funktionsnedsættelser: Erfaringsopsamling fra EVA, der beskriver skolernes erfaringer med udviklingsforløbene og deres SPS-arbejde, herunder i hvilket omfang skolerne oplever, at indsatserne har medført de ønskede forandringer.

Download rapporten Erfaringsopsamling fra systematiske forløb på otte ungdomsuddannelser (pdf) 

Inspirationsmateriale til fagprofessionelle til arbejdet med SPS –en praksisnær håndbog: Som et resultat af skolernes arbejde og erfaringer med tilrettelæggelsen af SPS, er der udarbejdet en praksisnær håndbog.

Download Inspirationsmateriale til fagprofessionelle til arbejdet med specialpædagogisk støtte – en praksisnær håndbog (pdf)

Podcast om SPS

Læringskonsulenterne på gymnasieområdet har produceret et podcastafsnit om SPS ´Studiestøtte til elever med psykiske funktionsnedsættelser´. Podcasten er blevet til som opfølgning på virkningsevalueringen af SPS. Podcasten henvender sig til ledere på de gymnasiale uddannelser, men emnerne der bliver drøftet i podcasten kan være relevante for alle, der arbejder med SPS.

Du finder podcasten på EMU.dk, afsnit 13 ´SPS – studiestøtte for elever med psykisk funktionsnedsættelse´

 

Sidst opdateret: 19. juni 2023