Hop til indhold
Lyt

Studiestøttetimer bliver varetaget af en fagperson på uddannelsesstedet. På videregående uddannelser bliver studiestøttetimerne varetaget af en af styrelsens leverandører.

Studiestøtte er en individuelt tilrettelagt støtte, og formålet med studiestøttetimerne er, at eleven eller den studerende får støtte til at arbejde strategisk og langsigtet med at tilegne sig, formulere og strukturere fagligt stof.

Studiestøtten knytter sig til uddannelsen og de emner, der bliver arbejdet med i uddannelsessammenhæng. Typisk vil studiestøtten tage udgangspunkt i studierelevante tekster og aktuelle skriftlige opgaver, men med fokus på, hvad der skal til for at løse den givne opgave.

Støttegiveren demonstrerer derfor strategier, som er anvendelige i den givne proces. I studiestøtten kan eleven eller den studerende og støttegiveren dog også arbejde med mere generelle kompenserende studieteknikker, for eksempel strategier for anvendelse af læse- og skriveteknologi og metoder til tilegnelse af fagligt ordforråd. Det langsigtede og strategiske arbejde betyder, at eleven eller den studerende får redskaber til selvstændig løsning af lignende opgaver.

Studiestøttetimer kan anvendes til udvikling af kompenserende studiestrategier og studievaner, eksempelvis:

 • Læsestrategier og øvrige strategier til indholdstilegnelse
 • Anvendelse af hjælpemidler
 • Opgaveskrivning: overblik, struktur, opsplitning af opgaver i mindre dele m.v.
 • Notatteknik
 • Planlægning af studiehverdag eks. planlægning af studieuge/semester og energiforvaltning
 • Formidlingsteknikker i relation til eksamen, fremlæggelser m.v.
 • Fastholdelse af koncentration og hukommelse

Studiestøttetimer kan IKKE anvendes til:

 • Terapi
 • Formål uden for uddannelseskonteksten, såsom morgenvækning, støtte i offentlig transport, deltagelse i møder med andre instanser m.v.
 • Korrekturlæsning
 • Ekstra undervisning i form af (fag)faglig undervisning
 • Tolærerordning
 • Kompenserende specialundervisning
 • Sygeundervisning

Det er i nogle tilfælde muligt at tilrettelægge dele af studiestøttetimerne på hold, eller så de bliver givet i undervisningen.

Læs om SPS i undervisningen og på SPS-hold

Støttegiveren og eleven eller den studerende skal for hvert semester udarbejde en forløbsbeskrivelse.

Læs om forløbsbeskrivelsen

Ramme for studiestøttetimer

Rammen for studiestøttetimer til ordblinde elever og kursister er som udgangspunkt op til 2 timer pr. uge. Eleven eller kursisten mødes med støttegiver en-til-en i 60 minutter.

Rammen for studiestøttetimer til studerende på videregående uddannelser er 20 timer pr. semester.

Studiestøttetimer på lærepladsen og i praktik

Ligesom det er muligt at få studiestøtte til de dele af uddannelsen, som foregår på uddannelsesstedet, er det også muligt at få studiestøtte på lærepladsen eller til praktikperioder. Det er ikke sikkert, at behovet for støtte vil være det samme, som i de perioder, hvor eleven eller den studerende er på uddannelsen. Nogle vil have behov for mere støtte og andre for mindre støtte. På videregående uddannelser er det leverandøren af studiestøtte, der tager stilling til, hvilken støtte den studerende har behov for i praktikken.

Studiestøtte til praktik kan for eksempel anvendes til at skabe overblik over de konkrete opgaver, der er i forbindelse med praktikopholdet, strategier til opgaveinitiering og udfyldelse af portfolio eller lignende.

Bemærk, at studiestøttetimer ikke må anvendes til formål, der ligger uden for uddannelseskonteksten, for eksempel morgenvækning og lignende.

Det er uddannelsesstedets ansvar, at støtten kommer godt i gang og forløber planmæssigt. Uddannelsesstedet kan aftale med lærepladsen, at det er en person her fra, der varetager støtten i det daglige. Uddannelsesstedet har dog fortsat det overordnede ansvar for støtten.

Uddannelsesstedet skal i samarbejde med lærepladsen og eleven udarbejde en forløbsbeskrivelse for hvert semester. På videregående uddannelser er det leverandøren af studiestøtte, der udarbejder forløbsbeskrivelsen.

Sidst opdateret: 7. juli 2023