Hop til indhold
Lyt

FGU er en uddannelse, der bygger på et inkluderende læringsmiljø. Det vil sige, at underviserne skal have fokus på den enkelte elevs behov og udfordringer.

Læs om FGU (uvm.dk)

FGU-institutioner kan søge tilskud gennem SPS-ordningen til elever med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder i form af følgende støtteformer:

  • Hjælpemidler og instruktion i brug heraf
  • Personlig assistance (hjælp til at overvinde praktiske vanskeligheder) og sekretærhjælp
  • Særligt udformede undervisningsmaterialer (adgang til Nota)
  • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning

Fra den 1. januar 2021 udvides ordningen med endnu en støtteform:

  • Støttetimer med henblik på kompensation for funktionsnedsættelse til elever, som er i virksomhedspraktik som led i et erhvervsgrunduddannelsesforløb.

Betingelser for at få SPS på FGU

Elever kan få SPS, hvis de har en funktionsnedsættelse og derfor har behov for støtte og særlige hensyn, som ikke fuldt ud kan understøttes inden for rammerne af det inkluderende læringsmiljø, supplerende undervisning eller anden faglig støtte.

Målet er, at eleverne bliver i stand til at deltage på lige fod med de andre elever på uddannelsen.

Det er en betingelse for at få SPS, at der er dokumentation for funktionsnedsættelsen.

Læs om støtteformer og krav til dokumentation (spsu.dk)

Målgruppevurdering, uddannelsesplan og forløbsplan

Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, har ret til en samlet uddannelsesplan i den kommunale ungeindsats (KUI).

Læs om den kommunale ungeindsats (uvm.dk)

For unge, der målgruppevurderes til FGU, skal uddannelsesplanen være det overordnede styringsredskab, hvad angår mål, retning og varighed. Oplysninger fra uddannelsesplanen danner grundlag for skolens forløbsplan for eleven.

KUI har mulighed for at vedhæfte dokumentation i SPSA, inden eleven starter på FGU. Det kan eksempel være en ordblindetest eller lægelig dokumentation.

Læs om den kommunale ungeindsats forpligtelser i forhold til SPS (spsu.dk)

SPS i erhvervstræning, praktik og kombinationsforløb

Hvis eleven på FGU skal i erhvervstræning, virksomhedspraktik eller kombinationsforløb, er det muligt for eleven at tage støtten med sig.

Det vil sige, at eleven kan medbringe SPS i form af hjælpemidler og instruktion i brugen heraf, personlig assistance og sekretærhjælp, særligt udformede undervisningsmaterialer samt tegnsprogs- og skrivetolkning.

Det er skolen, der er ansvarlig for, at eleven får den støtte, der er behov for i erhvervstræning, praktikperioden og kombinationsforløbet, herunder at søge støtten.

Kan vi søge støttetimer til elever på FGU?

I FGU er undervisningen tilrettelagt i et undervisningsmiljø, der støtter og inkluderer de elever, der har behov for støtte.

Skolen skal tilbyde supplerende undervisning eller anden faglig støtte i fornødent omfang til de elever, der har behov for det. Der kan derfor, med en enkelt undtagelse, ikke søges støttetimer til elever på FGU.

Undtagelsen består i, at der fra 1. januar 2021 kan søges om støttetimer til egu-elever i virksomhedspraktik gennem SPS-ordningen. Støttetimerne kan kun søges til og anvendes i den periode, hvor eleven er i virksomhedspraktik.

Formålet med støttetimerne er at støtte eleven i at komme godt gennem virksomhedspraktikken, hvor eleven i en længere periode ikke er omfattet af det inkluderende læringsmiljø på FGU-institutionen.

Uddannelsesstedet kan vælge at lade en underviser på uddannelsesstedet varetage støtten under virksomhedspraktikken. Uddannelsesstedet kan også indgå aftale med en ekstern støttegiver, f.eks. en medarbejder på praktikstedet. Det er skolens ansvar at sikre kvaliteten af den specialpædagogiske støtte.

Rammen for støttetimer er for elever med psykiske funktionsnedsættelser op til 5 timer pr. uge, for ordblinde elever op til 2 timer pr. uge, mens rammen for elever med øvrige funktionsnedsættelser er op til 1 time om ugen.

Det er uddannelsesstedet, der kan ansøge og få bevilget støttetimer til egu-elever i virksomhedspraltik. Der kan søges om at få rammen suppleret, hvis der viser sig at være et større behov.

Støttegiveren yder faglig sparring og vejledning, der hjælper eleven med at udvikle strategier, der støtter indlæringen og fastholder faglig viden.

Ansøgning om støttetimer til virksomhedspraktik

Det er vigtigt, at det fremgår tydeligt af skolens ansøgning:

  • at eleven går på egu-sporet
  • at støttetimerne ansøges til virksomhedspraktikken samt hvor mange uger eleven er i virksomhedspraktik i det halvår, som der ansøges om støttetimer til
  • hvad støttetimerne skal anvendes til

Refusion for støttetimer afholdt i virksomhedspraktik

Uanset om det er skolen eller virksomheden, der varetager støtten, er det skolen, der anmoder om refusion for udgiften til støttetimer.

Læs vejledning til refusionsproceduren (spsu.dk)

Sidst opdateret: 14. november 2023