Hop til indhold
Lyt

Der er følgende trin, du skal igennem, når du ansøger om specialpædagogisk støtte (SPS) til en elev, kursist eller studerende:

 1. Du identificerer støttebehovet.
 2. Du ansøger om støtte i ansøgningssystemet SPSA.
 3. Styrelsen behandler ansøgningen.
 4. Du bestiller støtten eller igangsætter støtten på uddannelsesstedet.
 5. Leverandøren leverer, og du kontrollerer.
 6. Du udleverer eventuelt hjælpemidler til eleven eller den studerende.
 7. Du betaler fakturaen og søger om refusion. 

1. Du identificerer støttebehovet

Som SPS-ansvarlig kan du hjælpe eleven, kursisten eller den studerende med at sætte ord på de udfordringer, der følger med funktionsnedsættelsen. Sammen skal I afdække, hvad der skal til for at kompensere for funktionsnedsættelsen. 

Din samtale med eleven, kursisten eller den studerende ligger til grund for beslutningen om, hvilke støtteformer du skal ansøge om. Der kan være en kontaktlærer eller en anden form for bisidder med til samtalen. Eleven, kursisten eller den studerende kan få støtte i forhold til de studieaktiviteter, som eleven, kursisten eller den studerende ikke kan udføre på lige fod med andre på grund af funktionsnedsættelsen.

Du skal oprette en ansøgning i ansøgningssystemet SPSA senest 14 dage efter, at uddannelsesstedet er blevet opmærksomt på, at der er et støttebehov.

Uddannelsesstedet kan vælge at bruge styrelsens ansøgningsskema i forbindelse med samtalen/ansøgningen om SPS. Det er ikke et krav, at uddannelsesstedet anvender ansøgningsskemaet. Uddannelsesstedet opbevarer ansøgningsskemaet.

Download Ansøgningsskema til brug ved ansøgning om SPS (pdf) ReadSpeaker Lyt 

2. Du ansøger om støtte i ansøgningssystemet SPSA

SPSA er det system, du skal bruge, når du opretter ansøgninger om SPS. Det er her, du kan se, om en ansøgning er blevet godkendt, eller om der er givet afslag.

Sådan får du adgang til SPSA (spsu.dk) 

Jo flere oplysninger vi har at træffe afgørelsen på, jo bedre

Ansøgningen skal præcist beskrive de vanskeligheder og barrierer, eleven, kursisten eller den studerende oplever i det kommende eller indeværende semester.

Indstilling skal derfor tydeligt beskrive: 

 • de udfordringer og barrierer eleven, kursisten eller den studerende oplever i forbindelse med uddannelsen som følge af funktionsnedsættelsen.
 • hvordan den ansøgte støtte kompenserer for funktionsnedsættelsen.

Det er særligt vigtigt, du får udarbejdet en grundig beskrivelse, når du ansøger om støttetimer. Det er for eksempel ikke nok at skrive, at eleven har angst, og at der derfor søges om studiestøttetimer. Her er der brug for en uddybende beskrivelse af, hvilke problematikker eleven oplever på grund af angsten, og hvilke elementer  forestiller jer, at støtten skal bestå af. Det er vigtigt, at det fremgår af indstillingen, hvor mange timer du søger om.

De generelle betingelser for at få SPS er:

 • at behovet for støtte er fagligt velbegrundet. 
 • at støtten er nødvendig for at kompensere for funktionsnedsættelsen (eller tilsvarende svære vanskeligheder på ungdomsuddannelse) i den uddannelsesmæssige kontekst.
 • at det er muligt at kompensere eleven eller den studerende for vanskelighederne.
 • at det kan lade sig gøre at tilvejebringe støtten.

Læs eller se vejledningerne til, hvordan du opretter en ansøgning i SPSA (spsu.dk)

Sådan behandler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Styrelsen for It og Læring oplysninger om elever, kursister og studerende

Du skal udlevere dokumentet "Sådan behandler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring oplysninger om dig" til eleven, kursisten eller den studerende første gang, der søges om SPS. 

Du skal kun printe og udlevere dokumentet i de tilfælde, hvor eleven eller den studerende er fritaget for Digital Post og derfor ikke underskriver samtykkeerklæringen elektronisk. 

Sådan behandler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring oplysninger om dig (pdf) ReadSpeaker Lyt

3. Styrelsen behandler ansøgningen

Når styrelsen har modtaget ansøgningen og dokumentation for funktionsnedsættelsen i SPSA, vurderer vi,  hvad vi kan bevilge.

Hvis IntoWords, instruktion og studiematerialer fra Nota bliver bevilget med automatisk tildeling, vil der umiddelbart efter, at eleven eller den studerende har underskrevet samtykke og ansøgningen er sendt, være en bevilling i SPSA. 

Afgørelsen bliver sendt til eleven eller den studerende med Digital Post. Hvis støtten er bevilget, får eleven eller den studerende at vide, at han/hun skal henvende sig til den SPS-ansvarlige på uddannelsesstedet, som bestiller støtten og sætter den i gang.

Den SPS-ansvarlige kan finde afgørelsen i SPSA.

4. Du bestiller støtten eller igangsætter støtten på uddannelsesstedet

Når støtten er blevet bevilget, skal du som SPS-ansvarlig bestille støtten i SPSA. Her kan du også se, hvilken leverandør der yder den støtte, som er bevilget.

Du bestiller hjælpemidler og andre støtteformer hos leverandørerne via SPSA.

Hvis vi har bevilget ydelser, som afholdes af en underviser på uddannelsesstedet (fx studiestøttetimer eller faglige støttetimer), skal du sørge for, at forløbet bliver sat i gang.

Læs eller se vejledningerne til, hvordan du opretter en bestilling i SPSA (spsu.dk)

5. Leverandøren leverer, og du kontrollerer

Hjælpemidler bliver leveret til uddannelsesstedets adresse, så du kan kontrollere, at der er overensstemmelse mellem de bestilte hjælpemidler og de hjælpemidler, som er modtaget fra leverandøren.

Du skal registrere i SPSA, at hjælpemidlet er leveret. Derved bekræfter du, at du har modtaget det korrekte hjælpemiddel fra leverandøren.

Læs vejledning til, hvordan du markerer et produkt som 'Leveret' i SPSA (spsu.dk)

6. Du udleverer eventuelt hjælpemidler til eleven eller den studerende

Når du har registeret i SPSA, at hjælpemidlet er leveret, kan du udlevere hjælpemidlet til eleven eller den studerende. 

7. Du betaler fakturaen og søger om refusion

Når du har registeret i SPSA, at hjælpemidlet er leveret, kan du betale fakturaen og søge om refusion. Hvis vi har bevilget støttetimer, som er afholdt af uddannelsesstedet, kan du søge om refusion, når timerne er afholdt.

Læs om refusion af udgifter (spsu.dk)

Læs eller se vejledningerne til, hvordan du opretter en refusionsanmodning i SPSA (spsu.dk)

Læs eller se vejledningerne til, hvordan du frigiver en refusionsanmodning i SPSA (spsu.dk)

Hvis støtten ikke bliver bevilget

Det er muligt for eleven eller den studerende at klage over afgørelsen. Hvis eleven eller den studerende er under 18 år, kan forældrene klage på vegne af vedkommende.

Læs om muligheden for at klage over en afgørelse (spsu.dk) 

Sidst opdateret: 21. februar 2024