Hop til indhold
Lyt

Kompenserende læse- og skriveteknologi spiller en væsentlig rolle for elevens udbytte af uddannelsen. Det er derfor vigtigt, at eleven bliver godt instrueret i at anvende den kompenserende læse- og skriveteknologi, som bliver bevilget i form af it-startpakke, programpakke eller andre typer af hjælpemidler.

Der følger 6 timers instruktion til eleven i brugen af ordblindeprogrammerne med bevillingen af en it-startpakke eller programpakke. Bevillingen på instruktionstimer gælder det halvår, hvor bevillingen er givet.

Uddannelsesstedet har adgang til OrdblindeLab.dk, hvor der findes en lang række videovejledninger til it-hjælpemidlerne.

Eleven og medarbejdere får adgang via Uni-login, og videovejledningerne forventes at indgå som en aktiv del af instruktionen. Videovejledningerne kan dog anvendes af eleven under hele uddannelsen.

Det er vigtigt, at uddannelsesstedet sørger for, at eleven modtager instruktion i it-hjælpemidlerne, så hurtigt som muligt. Eleven kender måske ikke til den kompenserende læse- og skriveteknologi, og hvordan de bedst kommer i spil i undervisningen.

Der er også forskel på elevers tilgang til brug af computere generelt: Nogle vil hurtigt selv finde frem til de funktioner, som programmerne kan støtte dem i, mens andre kan have behov for mere støtte i at anvende programmerne i uddannelsen. 

Tilrettelæggelse af instruktionen

Der er mulighed for at tilrettelægge en del af instruktionen som undervisning på hold og/eller som en del af den almene undervisning. Styrelsen stiller dog krav om, at minimum de første to timer af instruktionen foregår individuelt.

Styrelsen anbefaler, at de første to instruktionstimer afholdes hurtigst muligt. I løbet af disse to timer kan eleven opnå en grundlæggende forståelse for anvendelsen af læse-skriveteknologi, og eleven kan instrueres i at anvende videovejledningerne på OrdblindeLab.dk.

Herefter anbefales det, at eleven så vidt muligt anvender videovejledningerne på OrdblindeLab.dk på egen hånd til at følge op på den indledende instruktion og komme dybere ind i programmernes funktionalitet.

De resterende fire instruktionstimer bør anvendes til opfølgning på den indledende instruktion og elevens brug af videovejledningerne på OrdblindeLab.dk.

Timerne kan anvendes individuelt, på hold med andre SPS-modtagere eller ved at støttegiveren går med i den almene undervisning. Tilrettelæggelsen skal ske på baggrund af den enkelte elevs behov.

Læs om SPS på hold

Virtuel instruktion

Skolen kan give dele af instruktionstimerne virtuelt, hvis eleven er indforstået med det og har udbytte af at modtage støtte virtuelt.

Skolen skal sikre, at den platform, der anvendes til virtuelle møder, er en sikker forbindelse.

Tidsforbrug til instruktion

Behovet for instruktion kan være forskelligt fra elev til elev. For nogle elever er det intuitivt at gå i kast med programmerne, mens andre kan have behov for mere dybdegående instrukser.   

Styrelsen bevilger tilskud til 6 timers instruktion. Hvis der er behov for flere instruktionstimer, kan der søges om det. Det er ikke tanken, at alle elever SKAL have 6 timers instruktion, men de skal have den instruktion, de har behov for.

Uddannelsesstedet søger refusion for det antal timer, der er brugt til instruktion.

Tjekliste til instruktion

Tjeklisten er en rettesnor, der kan give overblik over, om eleven kender de funktioner, der er behov for at kende, for at få mest muligt ud af hjælpemidlerne. 

Tjekliste til instruktion til PC med AppWriter (pdf) ReadSpeaker Lyt

Tjekliste til instruktion til Mac med AppWriter (pdf) ReadSpeaker Lyt

Tjekliste til instruktion til PC med CD-ORD (pdf) ReadSpeaker Lyt

Tjekliste til instruktion til Mac med IntoWords (pdf)  ReadSpeaker Lyt

Instruktion på forskellige platforme

Uddannelsesstedet har ansvar for at instruere i de forskellige programmer. Uddannelsesstedet har dermed også ansvar for at have den nødvendige viden til at kunne instruere i de bevilgede programmer.

Støttegivere kan bl.a. anvende videovejledningerne på OrdblindeLab.dk til at opdatere sig på viden om programmerne. Styrelsen udbyder desuden som supplement en række kurser i it-hjælpemidlerne for støttegivere med ansvar for at instruere i it-hjælpemidlerne. 

Læs om grundkursus i kompenserende læse- og skriveteknologi

Læs om udvidet kursus i kompenserende læse- og skriveteknologi

Særligt om fagordslister og IntoWords

Man kan ikke oprette egne fagordslister med IntoWords til Mac, men eksisterende fagordslister kan nemt anvendes fra IntoWords til Mac. En fagordsliste, som er oprettet med CD-ORD, skal gemmes som en ENC-fil, og herefter kan den ”trækkes” direkte ind i IntoWords.

På MV-Nordics hjemmeside er der fagordslister, som Mac-brugere kan gøre brug af.

Hvis institutionen har adgang til CD-ORD er det muligt at oprette fagordslister og dele dem med alle Mac-brugere, for eksempel via skolens intranet.

Sidst opdateret: 15. august 2022