Hop til indhold
Lyt

Ordblindetesten

Ordblindetesten kan identificere elever og studerende med ordblindhed på alle uddannelsestrin. Ordblindetesten kan anvendes fra forårsmånederne i 3. klasse i grundskolen til de videregående uddannelser.

Ordblindetesten er udviklet af Center for Læseforskning på Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP ved Århus Universitet. Testen bygger på internationalt anerkendt forskning på ordblindeområdet. Den er blevet til i tæt samspil med praksis, da repræsentanter fra både grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner løbende har afprøvet og evalueret testen.

Ordblindetesten skal bidrage til en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed på alle uddannelsestrin.

Elever og studerende skal ikke testes igen, hvis de én gang er blevet testet med Ordblindetesten.

Ordblindetesten gør på den måde overgangen mellem de forskellige uddannelsesniveauer for elever og studerende med ordblindhed mere smidig.

Ordblindetesten afdækker ordblindhed

Sigtet med Ordblindetesten er at identificere eventuel ordblindhed hos elever, som viser tydelige tegn på ordblindhed, og hvor der således er begrundet mistanke om ordblindhed.

Identifikationen af ordblindhed skal medvirke til at sikre, at ordblinde elever kan deltage ligeværdigt i skole, uddannelse og arbejdsliv på trods af ordblindhed.

Som SPS-ansvarlig bør du inden testning overveje, om der kan være andre forklaringer på eleven eller den studerendes vanskeligheder med skriftsproget, såsom vanskeligheder med læseforståelse, ordforråd eller generel forarbejdningshastighed.

Rød, gul og grøn - sådan læser du testscoren

Ordblindetestens resultat er farvekodet i farverne rød, gul og grøn.

Rød testscore

Elever og studerende, der scorer i rød kategori er ordblinde og dermed automatisk berettigede til støtte.

Gul testscore

Elever og studerende, der scorer i gul kategori, er som udgangspunkt ikke ordblinde og dermed ikke støtteberettiget i SPS-ordningen.

Et resultat i den gule kategori vidner om samme slags vanskeligheder som et resultat i den røde kategori, men ikke i samme grad. Som SPS-ansvarlig bør du derfor genoverveje, om der kan findes andre eller supplerende forklaringer på eleven eller den studerendes vanskeligheder med skriftsproget.

I særlige tilfælde kan du ved et gult resultat fortsat have mistanke om, at eleven eller den studerendes vanskeligheder primært bunder i vanskeligheder med fonologisk omkodning og indikerer mulig ordblindhed. I sådan et tilfælde kan du foretage en udredning med supplerende test.

Mistanken kan for eksempel opstå på baggrund af lave rigtighedsprocenter i Ordblindetestens deltest 1 og 2, baggrundsoplysninger om tidligere specialpædagogiske indsatser eller faglige iagttagelser. De supplerende test skal være stavetest og læsetest, som svarer til uddannelsesniveauet eller lavere.

STUK anbefaler, at man som stavetest anvender ´Hverdagsstavning for voksne - ortografisk staveprøve´. STUK anbefaler ikke, at du tester yderligere med henblik på udredning af fonologisk omkodning, da disse færdigheder er afdækket med Ordblindetesten.

Find Hverdagsstavning for voksne - ortografisk staveprøve på uvm.dk

På baggrund af de supplerende test sammenholdt med resultatet af Ordblindetesten kan STUK afgøre, om eleven eller den studerende er støtteberettiget.

Grøn testscore

Elever og studerende, der har en score i den grønne kategori, er ikke ordblinde, men kan opleve at have læse- og skrivevanskeligheder af andre årsager. Som SPS-ansvarlig skal du her være opmærksom på, hvilke andre problematikker der kan ligge til grund for eleven eller den studerendes vanskeligheder.

Ordblindetesten på videregående uddannelser

En ekstra vurdering af ordblindetestresultatet er særligt vigtig på de videregående uddannelser, da læsekravene her er på et så højt niveau, at selv mindre vanskeligheder kan betyde, at der er et behov for støtte.

Af testvejledningen til Ordblindetesten fremgår det derfor, at der blandt studerende på lange videregående uddannelser, bør udvises særlige hensyn. På videregående uddannelser er det en leverandør, der vurderer behovet for supplerende test på baggrund af resultatet af Ordblindetesten og interview.

Sådan vurderer STUK ansøgninger om SPS ved gule testresultater

STUK vurderer en ansøgning med et gult testresultat og supplerende test på baggrund af en række faglige kriterier.

STUK anbefaler, at du tager højde for kriterierne, når du udvælger supplerende testmateriale. Læg vægt på funktionelle test, som afdækker det aktuelle færdighedsniveau inden for læsning og stavning. Medsend konkret testmateriale, som dokumenterer andelen og karakteren af stave- og læsefejl. Du skal altid medsende resultatsiden af Ordblindetesten.

Kriterier for godkendelse af SPS til elever og studerende med usikker fonologisk kodning

En ansøgning om SPS kan godkendes, hvis STUK vurderer, at 3 ud af følgende 4 kriterier er opfyldt:

 1. Mindst én af rigtighedsprocenterne i Ordblindetestens delprøve 1, ”Find stavemåden”, eller delprøve 2, ”Find det, der lyder som et ord”, er under 80.
 2. Der er i løbet af eleven/den studerendes skoleliv lagt en fokuseret indsats målrettet de fonologiske vanskeligheder. Indsatsen skal være foregået i skoleregi og/eller være varetaget af fagfolk. Det er således ikke nok, at forældre har været gode til at støtte op om lektielæsning mv.
 3. Det er via supplerende test dokumenteret, at eleven/den studerende har stavefejl, som er karakteristiske ved ordblindhed i form af lydstridige stavefejl og/eller en høj andel af stavefejl. Dokumentationen gælder kun, hvis der er anvendt test af en sværhedsgrad, som svarer til uddannelsesniveauet eller lavere.
 4. Det er via supplerende test dokumenteret, at eleven/den studerende har et ringe læseflow med hyppige brud og læsefejl. Dokumentationen gælder kun, hvis der er anvendt test af en sværhedsgrad, som svarer til uddannelsesniveauet eller lavere.

I de tilfælde, hvor en elev eller studerende ikke opfylder tre ud af de fire kriterier, skyldes vanskelighederne ikke en funktionsnedsættelse, der berettiger til SPS. I disse tilfælde vil der ofte være behov for andre typer af indsatser, som ikke er omfattet af SPS-ordningen. Andre indsatser kan for eksempel være tilbud om læse- og skrivekurser på uddannelsesstedet eller lignende tiltag målrettet forbedring af læse- og skrivefærdigheder.

Ordblindetesten skal foretages af en læsevejleder

Det er skolens leder, som har ansvaret for at udpege en person med de rette kompetencer til at teste med Ordblindetesten. Det skal være en læsevejleder med viden om læsning, læsevanskeligheder, ordblindhed og udredning, eller en medarbejder med tilsvarende kompetencer.

Ordblindetesten tilgås via link

Ordblindetesten består af et Ordblindetestmodul til elever og et Ordblindetestvejledermodul til læsevejleder.

Ordblindetestmodul på ordblindetest.nu 

Ordblindetestvejledermodul på ordblindetest.nu

På forsiden af Ordblindetestvejledermodulet findes alle relevante dokumenter til Ordblindetesten: 

 • Videovejledning til Ordblindetesten
 • Samtykkeerklæring
 • Vejledning til Ordblindetesten
 • Support
 • Teknisk rapport om Ordblindetesten
 • FAQ Ordblindetesten
 • Rapport Sammenligning af OBU-visitationstest og Ordblindetesten
 • Vejledninger til Unilogin og NemID samt vejledning om tilknytning af elev/studerende fra anden institution
 • Driftsinformation

Ordblindetesten kræver, at skolen og eleverne anvender Unilogin.

Ordblindetesten kræver ligeledes, at skolens Ordblindetestvejleder anvender Unilogin med NemID medarbejdersignatur.

Elev, skoleleder, Ordblindetestvejleder og Unilogin-brugeradministrator

Elev

Elever skal være identificeret med CPR-nummer i Unilogin. Det er de normalt automatisk, hvis skolens administrative system har knyttet cpr.nr. og elev. Det administrative system overfører oplysninger til Unilogin.

Skoleleder

Skolens leder skal erhverve NemID medarbejdersignatur med nøglekort til Ordblindetestvejlederen. Det skyldes, at for eksempel Chrome ikke understøtter NemID medarbejdersignatur som nøglefil. Det er ligeledes en fordel, at NemID med medarbejdersignatur med nøglekort kan anvendes på flere forskellige computere, hvorimod NemID medarbejdersignatur som nøglefil kun kan anvendes på en administrativ computer. 

NemID medarbejdersignatur med nøglekort erhverves ved at kontakte Nets Danmark via nets.dk  

Ordblindetestvejleder

Ordblindetestvejlederen skal læse Vejledning til Ordblindetesten grundigt og dernæst også gerne se videovejledning til Ordblindetesten

Find videovejledningen på ordblindetest.nu

Ordblindetestvejlederen skal læse og følge vejledningen ’Unilogin med NemID’.

Vejledningen beskriver, hvordan ordblindetestvejlederen kobler sit Unilogin med NemID medarbejdersignatur, således at ordblindetestvejlederen kan logge ind på testvejledermodulet.

Læs vejledningen Unilogin med NemID på stil.dk

Ordblindetestvejleder og Unilogin-administrator

Ordblindetestvejleder og Unilogin-administrator skal læse og følge vejledningen ’Sådan tildeler man rettigheder til Ordblindetestvejleder i Unilogin-brugeradministration’

Vejledningen beskriver, hvordan ordblindetestvejlederen oprettes som Ordblindetestvejleder i Unilogin-brugeradministrationssystemet. 

Læs vejledningen Sådan tildeler man rettigheder til Ordblindetestvejleder i Unilogin-brugeradministration på stil.dk  

Ordblindetesten er en individuel test, som kun må anvendes ved tydelige tegn på ordblindhed

Ordblindetesten er en individuel test.

Ordblindetesten skal KUN bruges ved tydelige tegn på ordblindhed og dermed ved en klart begrundet mistanke om ordblindhed.

Ordblindetesten er udviklet til og afprøvet på elever i det almindelige skolesystem. Ikke til elever i specialklasser eller på specialskoler.

Ordblindetesten skal i grundskolen anvendes i marts, april, maj eller juni. Ikke på andre tidspunkter af året.

Ordblindetesten skal anvendes svarende til det Unilogin-klassetrin, som eleven er oprettet på. Ikke andre klassetrin.

Data fra Ordblindetesten følger eleven i 15 år

Oplysninger om ordblindhed er personfølsomme oplysninger, hvorfor der skal indhentes samtykke til test med Ordblindetesten samt samtykke til at tilgå en eksisterende Ordblindetestrapport for en elev, som er testet på en anden skole. 

Data fra Ordblindetesten opbevares i 15 år og følger eleven gennem uddannelsessystemet. Inden test med Ordblindetesten, skal Ordblindetestvejleder undersøge, om eleven tidligere er testet med Ordblindetesten. Hvis eleven tidligere er testet med Ordblindetesten, skal Ordblindetestvejlederen indhente samtykke fra elevens forældre (hvis eleven er under 18 år), som giver

Ordblindetestvejlederen tilladelse til at finde elevens Ordblindetestrapport i testvejledermodulet til Ordblindetesten.

Teknisk support på Ordblindetesten

Styrelsen for It og Lærings Test og Prøver support

Telefonisk support: 70 21 21 55

Mandag-fredag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00

I skolernes ferieperioder kan åbningstiden være begrænset.

Skriftlig support via portal

Hvis det er første gang du benytter skriftlig support hos STIL, skal du oprettes som bruger i supportsystemet.

Læs her hvordan du bliver oprettet som bruger på stil.dk

Systemarbejde

Torsdage fra klokken 16.00-17.00 kan der være systemarbejde. Ordblindetesten kan derfor være ude af drift, eller der kan opleves driftsforstyrrelser.

Advisering om driftsinformation vedr. Ordblindetesten og Unilogin

Gå ind på www.driftsinfo.uni-c.dk

 1. Klik på ”Log på med Unilogin” og anvend dit Unilogin til at logge ind.
 2. Klik på ”Tilmeld” for at vælge de tjenester/systemer, som du vil adviseres om.
 3. Klik på ”Redigér” og derefter ”Vælg tjenester”. 
 4. Nu kan du vælge ”Ordblindetesten” og ”Unilogin” - begge er relevante ift. anvendelse af Ordblindetesten. Klik efterfølgende på ”Gem”.
 5. Afslutningsvis skal du indtaste dit mobilnummer, som du gerne vil adviseres på. Husk at klikke på ”Gem”.
 6. Du bør nu modtage SMS-adviseringer om driftsforstyrrelser mv. omkring Ordblindetesten og Unilogin.

Læs mere om Ordblindetesten på uvm.dk

Sidst opdateret: 23. marts 2021