Hop til indhold
Lyt

Styrelsen anbefaler, at uddannelsesinstitutioner anvender Ordblindetesten til at udrede elever og studerende for ordblindhed. Det er kun i tilfælde af begrundet mistanke om ordblindhed, at uddannelsesinstitutionen skal udrede for ordblindhed.

Elever og studerende som allerede er testet med Ordblindetesten, skal som udgangspunkt ikke testes igen. Uddannelsesinstitutionen kan i dette tilfælde blot anvende den gamle ordblindetest som dokumentation.

Inden du tager Ordblindetesten

Ordblindetesten skal anvendes på de elever og studerende, hvor der er mistanke om ordblindhed. Som læsevejleder bør du inden testning overveje, om der kan være andre forklaringer på eleven eller den studerendes vanskeligheder med skriftsproget, såsom vanskeligheder med læseforståelse, ordforråd eller generel forarbejdningshastighed.

Ordblindetesten er ikke udviklet til at blive taget med elever eller studerende, hvor der er andre forklaringer på deres læse-skrivevanskeligheder. Du bør heller ikke tage Ordblindetesten på elever og studerende, som har generelle indlæringsvanskeligheder eller store opmærksomhedsforstyrrelser.

Anvend her andre testmaterialer, hvor du bedre kan monitorere eleven eller den studerendes opmærksomhed undervejs i testsituationen.

Inden du påbegynder udredningen med Ordblindetesten, skal du sikre dig, at du har læst vejledningen til testen grundigt igennem. Se også gerne videovejledningen til Ordblindetesten.

Læs om Ordblindetesten og find vejledninger til Ordblindetesten på uvm.dk

Test kun elever i 3.-9. klasse i marts-juni

Elever i 3.-9. klasse, hvor der er tegn på ordblindhed, skal testes i månederne marts, april, maj eller juni. Dette skyldes, at datagrundlaget for grænsesætningen er indsamlet i foråret. Hvis du tester med Ordblindetesten uden for testmånederne, kan der opstå tvivl om resultatet.

Rød, gul og grøn - sådan læser du testscoren

Ordblindetestens resultat er farvekodet i farverne rød, gul og grøn.

Rød testscore

Elever og studerende, der scorer i rød kategori er ordblinde og dermed automatisk berettigede til støtte.

Hvis eleven eller den studerende scorer 10 eller derunder på deltest 3 (ordforrådsdelen) i Ordblindetesten, kan det manglende ordforråd have påvirket det samlede resultat af Ordblindetesten negativt.

I forbindelse med en ansøgning om SPS til en elev eller studerende med en lav ordforrådsscore, skal du redegøre for, hvorfor du vurderer, der er tale om ordblindhed og ikke andre vanskeligheder.

En sådan redegørelse kan bestå af supplerende test, for eksempel andre ordforrådstest, relevante baggrundsoplysninger, for eksempel oplysninger om tilsvarende vanskeligheder på et evt. andet modersmål, samt beskrivelser af elevens vanskeligheder i den daglige undervisning.

Gul testscore

Elever og studerende, der scorer i gul kategori, er som udgangspunkt ikke ordblinde og dermed ikke støtteberettiget i SPS-ordningen.

Et resultat i den gule kategori vidner om samme slags vanskeligheder som et resultat i den røde kategori, men ikke i samme grad. Du bør derfor genoverveje, om der kan findes andre eller supplerende forklaringer på eleven eller den studerendes vanskeligheder med skriftsproget.

Læs om SPS til elever og studerende med usikker fonologisk kodning på spsu.dk

Grøn testscore

Elever og studerende, der har en score i den grønne kategori, er ikke ordblinde, men kan opleve at have læse- og skrivevanskeligheder af andre årsager. Her skal du være opmærksom på, om andre funktionsnedsættelser kan ligge til grund for eleven eller den studerendes vanskeligheder.

Når der er to Ordblindetest

Ved ansøgning om SPS tager vi udgangspunkt i den test med Ordblindetesten, der er taget først. Den første test må i langt de fleste tilfælde vurderes at være den mest retvisende i forhold til elevens eller den studerendes afkodningsfærdigheder. 

Ordblindetesten er udviklet til at blive anvendt en enkelt gang. Da Ordblindetesten blev standardiseret, blev elever og studerende kun testet én gang med Ordblindetesten. Vi har derfor ikke viden om, hvordan gentest påvirker resultatet af Ordblindetesten. I den faglige vejledning til Ordblindetesten er det angivet, at du kun skal teste en testdeltager én gang med Ordblindetesten. Det er derfor også vores vejledning, at du ikke tester samme elev eller studerende flere gange med Ordblindetesten. En gentest er som udgangspunkt ikke i overensstemmelse med vejledningen til Ordblindetesten. 

Når den første test er taget i 3. klasse

Når den første test er taget i 3. klasse, kan vi vurdere ansøgningen om SPS på baggrund af test nummer to. Det skyldes, at der på 3. klassetrin kan være større usikkerhed om evt. ordblindhed, jf. den faglige vejledning til Ordblindetesten. Derfor kan der i nogle tilfælde være gode grunde til at genteste elever, der er testet i 3. klasse. Der skal dog altid ligge grundige læsefaglige begrundelser bag en eventuel ekstra test.

I 3. klasse bør man holde særligt øje med elever med 'usikker fonologisk kodning' (score i gul kategori). Elever med usikker fonologisk kodning vil som oftest have gavn af et særligt tilrettelagt læsetilbud, som kan være med til at forebygge, at vanskelighederne bliver vedvarende. 

Teknisk support på Ordblindetesten

Styrelsen for It og Læring yder teknisk support på Ordblindetesten.

Find vejledning om teknisk support på Ordblindetesten og muligheden for at få driftsinformationer (uvm.dk)

Sidst opdateret: 9. april 2024