Hop til indhold
Lyt

Elever og studerende, som scorer i den gule kategori i Ordblindetesten har en usikker fonologisk kodning. Det betyder, at de har nogle vanskeligheder med fonologisk omkodning, men ikke i samme grad som ordblinde elever og studerende.

Elever og studerende med usikker fonologisk kodning er som udgangspunkt ikke berettigede til støtte under SPS-ordningen.

De er dog ikke nødvendigvis gode læsere og stavere. Styrelsen anbefaler derfor, at uddannelsesinstitutionen har fokus på, hvilke andre former støtte der kan være relevante for den enkelte elev eller studerende.

Sådan vurderer styrelsen ansøgninger om SPS ved gule testresultater

I særlige tilfælde er det muligt for styrelsen at godkende ansøgninger om SPS på baggrund af et gult testresultat i Ordblindetesten, baggrundsoplysninger og supplerende testning.

Styrelsen vurderer ansøgninger om SPS indsendt på baggrund af et gult testresultat, baggrundsoplysninger og supplerende test ud fra en række faglige kriterier.

Vi anbefaler, at du tager højde for kriterierne, når du vurderer, hvilke elever eller studerende du vil teste med supplerende test.

Læg vægt på funktionelle test, som afdækker det aktuelle færdighedsniveau inden for læsning og stavning. Færdigheder inden for fonologisk kodning er allerede afdækket med Ordblindetesten.

Se styrelsens anbefalinger for materialer under de enkelte kriterier nedenfor.

Når du udarbejder dokumentationen til SPS-ansøgningen, skal du inkludere konkret testmateriale, som bl.a. dokumenterer andelen og karakteren af stave- og læsefejl. Det er vigtigt, at de konkrete stavefejl fremgår af dokumentationen.

Du skal altid inkludere testrapporten fra Ordblindetesten i dokumentationen.

Kriterierne gælder over grundskoleniveau

Kriterierne gælder kun for elever og studerende på FGU, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser.

Det betyder, at styrelsen ikke godkender elever med usikker fonologisk kodning på grundskoleniveau til SPS på baggrund af kriterierne.

I grundskolen har skoler som mål at udvikle elevernes afkodningsfærdigheder. Alle elever udvikler år for år deres færdigheder i fonologisk kodning op gennem grundskolen. Dette gælder også for ordblinde elever og for elever med usikker fonologisk kodning.

Efter 9. klasse reduceres udviklingen i fonologisk kodning betragteligt, ligesom ungdoms- og videregående uddannelser ikke har som mål at udvikle elevernes basale afkodningsfærdigheder.

Fordi udviklingen i fonologisk kodning aftager betydeligt efter 9. klasse, er der beskrevet kriterier for individuel vurdering af ansøgninger til SPS for elever og studerende efter grundskoleniveau svarende til gul gruppe på Ordblindetesten.

Kriterier for godkendelse af SPS til elever og studerende med usikker fonologisk kodning

Styrelsen godkender en ansøgning om SPS, hvis vi vurderer, at 3 ud af følgende 4 kriterier er opfyldt:

 1. Mindst én af rigtighedsprocenterne i Ordblindetestens delprøve 1, ”Find stavemåden”, eller delprøve 2, ”Find det, der lyder som et ord”, er under 80.

  Du kan aflæse af rigtighedsprocenterne på testrapporten, om kriteriet er opfyldt.

 2. Der er i løbet af eleven/den studerendes skoleliv lagt en fokuseret indsats målrettet de fonologiske vanskeligheder. Indsatsen skal være foregået i skoleregi og/eller være varetaget af fagfolk. Det er således ikke nok, at forældre har været gode til at støtte op om lektielæsning mv.

  Kriteriet er opfyldt, hvis der forud for testtidspunktet med Ordblindetesten er gennemført en specialpædagogisk indsats målrettet de fonologiske vanskeligheder. Indsatsen skal have været af en mængde og en karakter, som kan have bevirket, at testdeltageren kan have opøvet sine færdigheder inden for fonologisk omkodning på en måde, der kan have påvirket testresultatet.

  Du skal beskrive indholdet af indsatsen i ansøgningen ud fra eventuel tidligere dokumentation fra grundskole eller lignende og/eller oplysninger fra eleven/den studerende.

 3. Det er via supplerende test dokumenteret, at eleven/den studerende har stavefejl, som er karakteristiske ved ordblindhed i form af lydstridige stavefejl og/eller en høj andel af stavefejl. Dokumentationen gælder kun, hvis der er anvendt test af en sværhedsgrad, som svarer til uddannelsesniveauet eller lavere.

  Styrelsen anbefaler, at du anvender ’Hverdagsstavning for voksne – ortografisk staveprøve’ som grundlag for vurderingen. Styrelsen anser som udgangspunkt en høj andel af stavefejl på denne test som min. 30 %. Vær opmærksom på, at fejl, som skyldes manglende kendskab til reglerne for små og store bogstaver, ikke er stavefejl.

  Du finder Hverdagsstavning for voksne (ortografisk staveprøve, bilag 3) på uvm.dk

 4. Det er via supplerende test dokumenteret, at eleven/den studerende har et ringe læseflow med hyppige brud og læsefejl. Dokumentationen gælder kun, hvis der er anvendt test af en sværhedsgrad, som svarer til uddannelsesniveauet eller lavere.

  Vær opmærksom på, at det i forbindelse med det 4. kriterie ikke er tilstrækkeligt at dokumentere en langsom læsehastighed og en utilstrækkelig læseforståelse. Styrelsen kan alene vurdere, at kriteriet er opfyldt, hvis der er anvendt en afdækningsmetode, som sikrer dokumentation for antal og karakter af læsefejl og en beskrivelse af testdeltagerens læseflow.

  Styrelsen anbefaler, at du anvender en afdækningsmetode, hvor testdeltageren læser en uddannelsessvarende tekst højt, som du beskriver læseflowet ud fra. Husk at notere antallet og karakteren af læsefejl.

Det er Styrelsen, der vurderer, om kriterierne er opfyldt. I de tilfælde, hvor en elev eller studerende ikke opfylder tre ud af de fire kriterier, vurderer styrelsen, at vanskelighederne ikke skyldes en funktionsnedsættelse, der berettiger til SPS.

Elever og studerende med usikker fonologisk kodning, som ikke er berettigede til SPS, vil ofte have behov for andre typer af indsatser. Andre indsatser kan for eksempel være tilbud om læse- og skrivekurser på uddannelsesstedet eller lignende tiltag målrettet forbedring af læse- og skrivefærdigheder.

Når der er to ordblindetest

Hvis en elev eller studerende er testet to gange med Ordblindetesten, tager vi udgangspunkt i den første test. Er scoren i den første test i gul kategori, skal du foretage supplerende test, hvis der er mistanke om velkompenseret ordblindhed. På baggrund af de supplerende test kan vi vurdere ansøgningen ud fra en række faglige kriterier. De supplerende test skal foretages på det aktuelle uddannelsesniveau for den uddannelse, der søges støtte til.

Læs mere om vurdering af ansøgninger ved to test (spsu.dk)

Sidst opdateret: 9. april 2024