Hop til indhold
Lyt

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er til elever, der har behov for støtte i den almene undervisning i mindst ni undervisningstimer á 60 minutter ugentligt. Det svarer til 12 lektioner på 45 minutter. Aktiviteter ud over undervisningen, som for eksempel SFO, frikvarterer eller lektiehjælp, tæller ikke med som undervisningstimer.

Uanset om skolen får økonomisk støtte eller ej, skal skolen give eleverne den undervisning og støtte, de har brug for. 

Det er skolens leder, der vurderer elevernes behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. 

En fri grundskole kan søge rådgivning om specialundervisning hos den kommune, skolen ligger i. Kommunen skal give skolen vederlagsfri Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Læs mere i Friskoleloven (spsu.dk)

Hvornår indberetter man specialundervisningsaktivitet?

Antallet af elever, der modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, indberettes i starten af oktober. Tilskuddet bliver beregnet på baggrund af antallet af elever, der modtager specialundervisning den 5. september i året før finansåret.

Find vej til indberetningsportalen (uvm.dk)

Tilskud til støtte efter taxametermodel

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand bliver beregnet ud fra antallet af elever, der modtager støtte den 5. september i året før indeværende finansår. Der ydes tilskud med en takst for skolens 1. specialundervisningselev, en lavere takst for skolens 2. specialundervisningselev og endnu lavere takst for skolens 3. og efterfølgende specialundervisningselev(er).

Antallet af elever, der modtager specialundervisning, skal indberettes sammen med den årlige elevindberetning i september/oktober. Tilskuddet bliver udbetalt i 12 månedlige rater fra januar til december.

Du kan finde taksterne på ministeriets hjemmeside (uvm.dk)

Betingelser og dokumentation

For at få tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand skal tre betingelser være opfyldt:

  • Eleven har behov for og modtager støtte i mindst ni undervisningstimer ugentligt (svarende til 12 lektioner på 45 minutter). 
  • Skolen har en aktuel skriftlig udtalelse fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i skolens kommune om, at elevens støttebehov er på mindst ni ugentlige undervisningstimer. For de tyske mindretalsskoler kan udtalelsen fra PPR erstattes af en udtalelse fra Deutschen Schul- und Sprachverein (DSSV).
  • Skolen har en skriftlig plan for indsatsen for eleven. 

Skolen skal systematisk og løbende evaluere indsatsen over for de elever, der modtager specialundervisning og redegøre særskilt for, hvordan tilskuddet bliver anvendt i ledelsesberetningen i årsrapporten.

Det er ikke nødvendigt at sende PPR-udtalelsen og den skriftlige plan til styrelsen. Den opbevarer skolen, så en revisor kan tjekke aktivitetsindberetningen. Skolen skal til enhver tid kunne vise dokumentationen, hvis der bliver lavet tilsyn med området. 

For at en skole kan modtage tilskud til specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, skal skolen opfylde et aktivitetskrav inden for det finansår, hvor tilskuddet bliver udbetalt. 

Det betyder, at skolen skal have en eller flere elever, der modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand i samlet mindst 50 skoledage inden for det finansår, hvor tilskuddet bliver udbetalt.

Selve aktivitetskravet på 50 skoledage kan med fordel oversættes til 10 ugers specialundervisning, uanset om eleven reelt kun har modtaget specialundervisning i fire dage pr. uge, fordi man skemamæssigt har lagt specialundervisningen på fire af skolens fem dage. 

Det vil sige, at aktivitetskravet er opfyldt, når én elev har modtaget specialundervisning i ti uger. Da der er tale om et samlet aktivitetskrav, kan det også opfyldes ved, at to elever har modtaget specialundervisning i fem uger. Uanset om de to elever har modtaget specialundervisning sammen eller hver for sig. 

Aktivitetskravet skal opfyldes i finansåret. Det betyder, at alle forårets uger og alle efterårets uger kan indgå i optællingen. Det vil derfor være forholdsvis sjældent, at en skole ikke opfylder aktivitetskravet.

Den skriftlige plan er et værktøj, der ud fra et pædagogisk sigte har til formål at sikre, at skolen arbejder systematisk med at tilrettelægge specialundervisningsindsatsen for de enkelte elever. Den skriftlige plan for indsatsen skal fortælle, hvordan skolen rent pædagogisk og didaktisk planlægger at støtte den enkelte elev. 

Den skriftlige plan kan danne baggrund for dialog med eleven og forældrene om skolens konkrete indsats for eleven. 

Den skriftlige plan skal være aktuel og handle om de indsatser, der er planlagt i det aktuelle skoleår. Planen skal derfor være klar enten lige før eller lige efter sommerferien. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har lavet en skabelon for den skriftlige plan for specialundervisningsindsatser. 

Det er ikke et krav at anvende skabelonen. Skabelonen er også en vejledning til, hvad de skriftlige planer for indsatsen bør indeholde.

Skabelon til skriftlig plan for specialundervisningsindsats (pdf) ReadSpeaker Lyt

Det er skolen, der tilrettelægger specialundervisningsforløbet, så det bedst passer ind i skolens rammer. Skolen kan fx vælge at give en del af specialundervisningen som individuel støtte uden for klasserummet. Specialundervisningen kan også gives på mindre hold eller med en støttelærer til eleven i klassen. 

 
Sidst opdateret: 23. oktober 2023