Hop til indhold
Lyt

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er til elever, der har behov for støtte i den almene undervisning i mindst ni undervisningstimer á 60 minutter ugentligt. Det svarer til 12 lektioner à 45 minutter.

Skolerne kan søge tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Efterskoler kan få vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning hos elevens tidligere skolekommune. Frie fagskoler kan få vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning hos elevens tidligere skolekommune, hvis eleven ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

Find vej til indberetningsportalen (uvm.dk)

Find love og bekendtgørelser (spsu.dk)

Find inspiration til inkluderende læringsfællesskaber (emu.dk)

Læs mere om tilskud, takster og dokumentation

Taxametermodellen betyder, at skolens tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand bliver ydet på baggrund af den takst, som er fastsat på finansloven, og på de aktiviteter, der er gennemført i det skoleår, der slutter i året før finansåret.

Tilskuddet består af en takst til elever med behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, der svarer til støtte i mindst ni timer ugentligt.

Tilskuddet bliver beregnet på baggrund af antallet af elever i det skoleår, der slutter i året før finansåret og på de takster, der er vedtaget i finansloven.

For eksempel bliver tilskuddet i 2020 beregnet på baggrund af det antal af årselever, der modtager specialundervisning i skoleåret 2018/19, der bliver indberettet i oktober 2019.

Tilskuddet bliver beregnet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og bliver udbetalt i 12 lige store månedlige rater. Tilskuddet er endeligt og efterreguleres ikke.

Aktivitetskrav

Der er indført et krav om en minimumaktivitet, hvis skolen skal modtage tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Kravet indebærer, at en skole i finansåret skal have haft mindst 0,25 årselev, der opfylder betingelserne, for at skolen kan modtage tilskuddet.

Hvis aktivitetskravet ved finansårets afslutning ikke er opfyldt, vil det udbetalte specialundervisningstilskud blive trukket tilbage.

Hvornår indberetter man specialundervisningsaktivitet?

Skolen skal indberette specialundervisningsaktivitet for det afsluttede skoleår senest den 1. oktober. 

Find vej til indberetningsportalen via uvm.dk

For at en elev kan indgå i beregningsgrundlaget for tilskud skal følgende tre betingelser være opfyldt:

  • Eleven har i skoleåret modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i mindst ni ugentlige timer.
  • Skolen har en aktuel skriftlig udtalelse fra PPR fra elevens tidligere skolekommune om, at elevens støttebehov er mindst ni ugentlige undervisningstimer (for elever på frie fagskoler, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, erstattes udtalelsen fra PPR af en tilsvarende udtalelse fra en faglig sagkyndig person, der er uafhængig af skolen).
  • Skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven. Den skriftlige plan skal underskrives af skolen og eleven. Hvis eleven er under 18 år skal forældre eller værge underskrive.

Du kan finde taksterne vedrørende specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i takstkataloget.

Takstkataloget (åbner nyt vindue)

PPR-udtalelsen og den skriftlige plan er nødvendig dokumentation for, at skolen kan få tilskud til eleven. Dokumentationen skal ikke sendes ind til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, men skal kunne fremvises til styrelsen, for eksempel i tilfælde af tilsyn.

For elever på frie fagskoler over 18 år, kan PPR-udtalelsen erstattes af en udtalelse fra en anden faglig sagkyndig person. 

Skolen skal så vidt muligt have PPR-udtalelsen i forbindelse med, at eleven bliver optaget på skolen. 

Den skriftlige plan skal også helst være på skolen, før skoleåret går i gang, også selvom indberetningen først finder sted, når skoleåret er afsluttet. Planen kan tilpasses i løbet af året, efterhånden som skolen lærer eleven bedre at kende.  

Skolen skal desuden systematisk og løbende evaluere indsatsen overfor elever, der indgår i beregningen af tilskuddet. Det kan være en del af den skriftlige plan.  

Skolen skal også i ledelsesberetningen i årsrapporten redegøre særskilt for, hvordan tilskuddet bliver brugt.

Den skriftlige plan er et værktøj, der ud fra et pædagogisk sigte har til formål at sikre, at skolen arbejder systematisk med at tilrettelægge specialundervisningsindsatsen for de enkelte elever. Den skriftlige plan for indsatsen skal fortælle, hvordan skolen rent pædagogisk og didaktisk planlægger at støtte den enkelte elev.

Den skriftlige plan kan danne baggrund for dialog med eleven og forældrene om skolens konkrete indsats for eleven.

Den skriftlige plan skal være aktuel og handle om de indsatser, der er planlagt i det aktuelle skoleår. Planen skal derfor være klar enten lige før eller lige efter sommerferien.

Sidst opdateret: 14. maj 2024