Hop til indhold
Lyt

Tilskud til inklusion er en taxametermodel, og bliver ydet til elever, der har behov for supplerende undervisning eller anden faglig støtte, men som har behov for under ni timers støtte om ugen, og derfor ikke er omfattet af reglerne for specialundervisning.  

Det er en betingelse for at modtage inklusionstilskud, at skolen har minimum fem årselever, der har behov for supplerende undervisning eller anden faglig støtte i det skoleår, der slutter i året før finansåret. 

Tilskuddet bliver ydet med en takst pr. årselev. Taksten bliver fastsat på den årlige finanslov, og tilskuddet bliver beregnet ud fra antallet af årselever i det skoleår, der slutter i året før finansåret. 

En skole, der optager elever med behov for supplerende undervisning eller anden faglig støtte, men som ikke modtager inklusionstilskud, er forpligtet til at sørge for støtte til eleven i det omfang, eleven har behov for støtte. 

Find love og bekendtgørelser (spsu.dk)

Indberetning af inklusionsaktivitet og takster

Skolen skal indberette inklusionsaktivitet for det afsluttede skoleår senest den 1. oktober sammen med den ordinære aktivitetsindberetning.

Taksterne for inklusionstilskud på finansloven kan findes i takstkataloget (uvm.dk)

Find vej til indberetningsportalen (uvm.dk)

Efterskoler og frie fagskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud kan ikke få tilskud til inklusion. Disse skoler får en særlig grundtakst til alle skolens elever på baggrund af skolens godkendelse som et samlet særligt undervisningstilbud.

Læs om tilskud til specialundervisning m.v. til skoler godkendt med samlet særligt undervisningstilbud (spsu.dk)

Forpligtelser i forbindelse med inklusionstilbud

For at modtage inklusionstilskud skal skolen leve op til en række forpligtelser:

Skolen skal beskrive tilbuddet i skolens indholdsplan, og tilbuddet skal fremgå af skolens hjemmeside.

Indholdsplanen skal beskrive tydeligt, hvilke tilbud der bliver stillet til rådighed for eleverne. Det skal blandt andet fremgå, hvordan undervisningen og det sociale samvær er organiseret for eleverne på skolen.

Skolen skal for hver enkelt elev, der har behov for supplerende undervisning eller anden faglig støtte, udarbejde en skriftlig plan, der beskriver skolens individuelle tilbud til eleven.

Der er ikke specifikke formkrav til den skriftlige plan for inklusion af den enkelte elev. Det afgørende er, at det tydeligt fremgår, hvordan eleven bliver støttet og at planen indeholder konkrete mål for elevens undervisning og øvrige pædagogiske aktiviteter.

Planen skal være underskrevet af skolen og af eleven selv, hvis eleven er fyld 18 år. Er eleven under 18 år, skal planen underskrives af elevens forældre eller værge og skolen. 


Skolen skal for hver enkelt elev foretage en systematisk og løbende evaluering af inklusionsindsatsen med henblik på at optimere de pædagogiske tiltag.

Skolen skal udarbejde en redegørelse for, hvordan inklusionsmidlerne bliver anvendt. Redegørelsen skal fremgå særskilt af skolens årsregnskab. 

Redegørelsen skal blandt andet indeholde:

  • Beskrivelse af skolens tiltag for inklusion
  • Antallet af elever, der har deltaget i tiltagene
  • Beskrivelse af hvordan inklusionsaktiviteterne har været organiseret i forhold til skolens øvrige aktiviteter
  • En generel redegørelse for skolens evaluering af tiltagene for inklusion

En elev kan indgå i opgørelsen af årselever til tilskud til inklusion, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Eleven har deltaget i skolens inklusionstilbud.
  • Skolen har udarbejdet en skriftlig plan for inklusion af eleven, som er underskrevet af skolen og af eleven selv, hvis eleven er fyld 18 år. Er eleven under 18 år, skal planen være underskrevet af elevens forældre eller værge og skolen.
  • Skolen har systematisk og løbende evalueret skolens støtte til eleven.
Sidst opdateret: 14. maj 2024