Hop til indhold
Lyt

Vi er den dataansvarlige myndigheder

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Teglholmsgade 1
2450 København SV
Tlf.: 3392 5000
E-mail: stuk@stukuvm.dk

Kontor for Specialpædagogisk Støtte
Tlf.: 3587 8586
E-mail: sps@stukuvm.dk


Styrelsen for It og Læring 
Teglholmsgade 1
2450 København SV
Tlf.: 3392 5000
Hovedpostkasse: stil@stil.dk
SPS-postkasse: sps@stil.dk

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 • Behandling af ansøgninger om tilskud til specialpædagogisk støtte. 
 • Behandling af ansøgninger om tildeling af specialpædagogisk støtte. 
 • Administration af bevilget tilskud og tildelt støtte.
 • Klager over afslag på specialpædagogisk støtte. 
 • Tilsyn med specialpædagogisk støtte.
 • Udbetaling af tilskud til specialpædagogisk støtte.
 • Drift og udvikling af sagsbehandlingssystemet.

Hjemmelsgrundlag 

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i nedenstående regler i databeskyttelsesreglerne: 

 • Behandlingen af almindelige personoplysninger sker med hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra e, i databeskyttelsesforordningen.
 • Behandling af følsomme/særlige personoplysninger sker med hjemmel i artikel 9, stk. 2, litra b.
 • Behandling af CPR-nummer til brug for entydig identifikation, sker med hjemmel i databeskyttelseslovens §11, stk. 1. 

Behandlingen af dine personoplysninger sker endvidere med hjemmel i nedenstående nationale regler: 

 • Bekendtgørelse nr. 1947 af 10. december 2020 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder.
 • Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1507 af 7. december 2022.
 • Bekendtgørelse nr. 1005 af 23. juni 2022 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen).
 • Lov om maritime uddanner, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 8. august 2019, med senere ændringer.
 • Lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1166 af 11. august 2022 med senere ændringer.
 • Lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1172 af 12. august 2022 med senere ændringer. 

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig og dine eventuelle forældre eller værge:  

 • Navn.
 • Personnummer.
 • Adresse.
 • Digital post/e-mailadresse.
 • Telefonnummer.
 • Uddannelsessted og –forløb.
 • Helbredsoplysninger vedrørende din eventuelle funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder.
 • Oplysninger om dine familiære forhold af betydning for vurderingen af, om du har en funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder.
 • Eventuelle forældremyndighedsindehavere.
 • Information om, hvorvidt du er fritaget fra Digital Post.
 • Om du er EU eller EØS-statsborger, hvis relevant. 

Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver dine personoplysninger til nedenstående aktører til brug for aktørernes administration af din støtte, samt til brug for andre myndighedsopgaver: 

 • Dit uddannelsessted.
 • Dine forældre, hvis de har forældremyndighed over dig, eller din eventuelle værge.
 • Visse af styrelsens leverandører af specialpædagogiske ydelser.
 • Tolkeportalen under Den Nationale Tolkemyndighed (hvis du er blevet bevilget tolk).
 • Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, såfremt du klager over et helt eller delvist afslag på støtte, og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastholder sit afslag i sagen.
 • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der, såfremt du har ansøgt om handicaptillæg til din SU, anvender oplysningerne til brug for vurderingen af om du er berettiget hertil.
 • Styrelsen videregiver desuden efter anmodning oplysninger om specialpædagogisk støtte til elever på højskolerne til Kulturministeriet, som fører tilsyn med området.
 • Børne- og Undervisningsministeriets statistiske beredskab til brug for statistisk evaluering og opfølgning på Børne- og Undervisningsministeriets ressortområde.
 • Rigsarkivet i henhold til arkivlovgivningen. 

Vi kan i forbindelse med løsning af opgaver, anvende eksterne konsulentfirmaer, fx virksomheder, der bistår med programmering. Vi indgår en databehandleraftale med disse. 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Offentlige myndigheder har, jf. offentlighedslovens § 15, stk. 1, journaliseringspligt. Alle oplysninger om dig, som modtages som led i behandling af en sag, journaliseres i vores sagsbehandlingssystemer. Vores sagsbehandlingssystemer afleveres ca. hvert femte år til Rigsarkivet, som opbevarer dokumenter og oplysninger fra systemerne i henhold til reglerne i arkivlovgivningen. 

Oplysninger om dig, som opbevares i SPS-sagsbehandlingssystemet, SPSA, slettes efter 5 års inaktivitet. Dele af SPSA afleveres til Rigsarkivet hvert 5. år. Oplysninger kan således ikke slettes, før aflevering er sket på baggrund af Rigsarkivets beslutning om, hvilke oplysninger fra SPSA, der skal afleveres.  

Hvor dine personoplysninger stammer fra 

Vores oplysninger om dig stammer fra: 

 • Dig, dine forældre eller din værge.
 • Dit uddannelsessted.
 • CPR-registeret.
 • Digitaliseringsstyrelsen (Digital Post - oplysning ift. fritagelse).
 • En testleverandør (fx ved udredninger hos leverandør). 

Automatiske afgørelser, herunder profilering 

Der anvendes automatiske afgørelser i forbindelse med førstegangstildeling af SPS til ordblinde ansøgere. Ordblinde ansøgere tildeles støtte, hvis den pågældende har gennemført en ordblindetest – STUK anbefaler den nationale ordblindetest - og i den forbindelse er placeret i kategorien ’ordblind’. Afgørelserne sker efter lovgivningen som anført i afsnit om hjemmel, og hviler på resultatet af en ordblindetest. Hvis man ikke tildeles SPS på baggrund af førstegangsansøgningen, bliver ansøgningen også vurderet af en sagsbehandler. 

Det er muligt at klage til STUK (og efterfølgende Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger) over afgørelsen, hvorefter en medarbejder i STUK/SPS-enheden vil tage stilling til klagen.
 
Der anvendes ikke profilering. 

Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse 

Nedenfor kan du læse om din ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du bruge de kontaktoplysninger, der er anført ovenfor under pkt. 1. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har efter databeskyttelsesordningen ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte. 

Ret til sletning 

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Henvendelse herom rettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 

Spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig 

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig, kan du kontakte:
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Teglholmsgade 1
2450 København SV
Tlf.: 3392 5000
E-mail: stuk@stukuvm.dk

Kontor for Specialpædagogisk Støtte
Tlf.: 3587 8586
E-mail: sps@stukuvm.dk

Styrelsen for It og Læring 
Teglholmsgade 1
2450 København SV
Tlf.: 3392 5000
Hovedpostkasse: stil@stil.dk
SPS-postkasse: sps@stil.dk

Børne- og Undervisningsministeriets Data Protection Officer (DPO)
Karsten Vest Nielsen
Tlf.: 2016 7513
E-mail: dpo@uvm.dk

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Sidst opdateret: 5. december 2023