Som følge af nedlukningen af uddannelsesinstitutioner gennemføres den specialpædagogiske støtte til elever/studerende i høj grad via virtuelle møder, mail og telefonsamtaler.

Det kan i nogle tilfælde medføre, at uddannelsesinstitutioner og leverandører har svært ved at få underskrifter på eksempelvis timesedler, udlånserklæringer, forløbsbeskrivelser og lignende. Derfor indføres der nu midlertidigt en række mere håndterbare krav til underskrifter.

Det skal i den forbindelse understreges, at uddannelsesinstitutioner og leverandører til enhver tid skal sikre sig, at kommunikationen med elever/studerende, indeholdende personfølsomme oplysninger, sker via sikker mail, for eksempel via interne mails i uddannelsessystemets mailsystem.

Der er brugt følgende forkortelser i skemaet:

Ungdomsuddannelser (UU), Forberedende grunduddannelse (FGU), Voksen- og efteruddannelse (VEU) og Videregående uddannelser (VU).

Uddannelses- område Underskrift på Løsning
UU, FGU, VEU, VU Blanket til ansøgning om SPS Eleven/den studerende fremsender ansøgningsblanket uden underskrift via sikker mail til uddannelsesstedet, for eksempel via uddannelsesstedets mailsystem. Denne mail opbevares hos uddannelsesinstitutionen og uploades IKKE i SPS2005.
UU, FGU, VEU, VU Samtykke- blanket Eleven/den studerende fremsender samtykkeblanket uden underskrift via sikker mail til uddannelsesstedet, for eksempel via uddannelsesstedets mailsystem. Denne mail opbevares hos uddannelsesinstitutionen og uploades IKKE i SPS2005.
UU, FGU, VEU, VU Udlåns- erklæring Det er stadig nødvendigt, at elever og studerende underskriver en udlånserklæring, når de får udleveret it-hjælpemidler. It-hjælpemidler skal fortsat afhentes på uddannelsesstedet. Se nyhed på spsu.dk.
UU, VEU Timeseddel Det er tilstrækkeligt at indhente elevens underskrift ved afslutning af semesteret/støtteperioden, som dokumentation for afholdte timer. Hvis det ikke kan vente, fremsendes en mail med en oversigt over forbrugte timer via sikker mail til eleven. Eleven skal besvare denne mail med et ok, såfremt de forbrugte timer accepteres. Mailen fra eleven opbevares hos uddannelsesinstitutionen og uploades IKKE i SPS2005. Der opfordres til, at støttegivere løbende holder eleven ajour med forbrugte timer. De gældende regler i forhold til, at der kun kan søges refusion for afholdte timer gælder naturligvis stadig.
UU, VEU, VU, VU-leverandør Forløbs- beskrivelser Hvis det ikke er muligt for leverandøren eller uddannelsesinstitutionen at uploade forløbsbeskrivelsen med støttegivers underskrift, skal støttegiver, som har udarbejdet forløbsbeskrivelsen, attestere denne med sit fulde navn indskrevet elektronisk og uploade beskrivelsen. Der opfordres til, at forløbsbeskrivelsen fremsendes til eleven/den studerende via sikker mail, eller udleveres til eleven/den studerende ved førstkommende fysiske møde.
VU-leverandør Udredning af støttebehov ved ordblindhed Hvis det ikke er muligt for leverandøren at uploade støttebehovsudredningen med støttegivers underskrift, skal leverandørens medarbejder, som har udarbejdet støttebehovsudredningen, attestere denne med sit fulde navn indskrevet elektronisk, hvorefter udredningen uploades.