For nogle elever med særlige behov kan skolen – i henhold til bekendtgørelse om nødpasning - vurdere, at eleverne fortsat bør tilbydes undervisning på skolen. For alle andre elever skal uddannelsesstederne i videst muligt omfang tilbyde nødundervisning i denne periode.

På emu.dk kan du finde gode råd til, hvordan undervisningen bedst planlægges, så den fungerer hjemmefra.

Gode råd til undervisning kan findes på emu.dk

På trods af skoler- og institutionernes store indsats for at sikre god undervisning, som fungerer hjemmefra, vil mange elever og studerende i den kommende tid opleve, at det er vanskeligere end normalt at deltage i undervisningen og tilegne sig viden.

Det kan skyldes tekniske problemer, begrænset adgang til lærerstøtte, øgede krav til elevens/den studerendes egen motivation for deltagelse m.v. Det gælder ikke mindst elevgrupper med særlige behov, som kan være vant til en høj grad af støtte og hjælp i undervisningen.

Det er derfor vigtigt, at landets skoler og institutioner gør alt, hvad de kan, for at lette vejen til deltagelse og faglig udvikling særligt for disse grupper.

Særligt for ordblinde elever og studerende

Ordblinde elever og studerendes deltagelse i undervisningen er afhængig af, at de kan anvende kompenserende it-hjælpemidler. Det er derfor først og fremmest vigtigt at sikre, at alle ordblinde elever og studerende har adgang til it-hjælpemidler hjemmefra.

Herudover må skolerne og institutionerne sikre, at de materialer, eleverne og de studerende skal arbejde med, er gjort tilgængelige for it-hjælpemidlerne. Det betyder, at alle tekster og opgaver skal foreligge digitalt og i et format, hvor oplæsning og ordforslag kan aktiveres. 

Mange elever og studerende vil få behov for teknisk og pædagogisk support på anvendelsen af it-hjælpemidlerne i løbet af den periode, hvor de skal arbejde hjemmefra. Underviserne og øvrigt personale skal dermed kunne kontaktes løbende.

Desuden bør der tilbydes samme grad af studiestøtte eller anden form for personlig vejledning, som vanligt. Til disse formål anbefales det at anvende telefon eller en sikker videoforbindelse. 

Studiestøttetimer for studerende på videregående uddannelser

Studerende, der modtager støtte på baggrund af ordblindhed, på de videregående uddannelser vil fortsat kunne modtage studiestøttetimer fra leverandøren. Støtte kan foregå som fjernstøtte via telefon eller en sikker elektronisk videoforbindelse eller e-mail. Kontaktformen aftales med den enkelte leverandør.

Særligt for elever og studerende med udviklingsforstyrrelser, psykiske- eller neurologiske vanskeligheder

Elever med udviklingsforstyrrelser, psykiske- eller neurologiske vanskeligheder kan i forskellig grad opleve at blive særligt udfordrede af den ændrede skoleform.

Nogle elever og studerende vil opleve det som utrygt ikke at have fysisk adgang til lærere og støttepersoner og vil dermed have et særligt behov for at blive betrygget i, at der fortsat er hjælp og støtte at hente. Ydermere kan en del af denne målgruppe have behov for en særlig indsats i forhold til at komme i gang med skolearbejdet hjemmefra.

Det kan blandt andet dreje sig om et øget behov for støtte til planlægning, strukturering samt overbliksdannelse i den ny undervisningssituation. Det er derfor nødvendigt, at skoler og institutioner fortsat yder støttetimer, hvilket bl.a. kan gøres telefonisk eller via sikker mail eller videoforbindelser. Nogle elever og studerende kan have behov for at skolerne/støttegiverne intensiverer deres støtteforanstaltninger og har en tættere dialog med dem.

Særligt for elever og studerende med tolkebehov

Skoler og institutioner skal være opmærksomme på, om der er elever og studerende, der anvender tegnsprogs- eller skrivetolkning i undervisningen. Når skolen eller institutionen planlægger virtuel undervisning skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at tolkebrugere kan deltage.

I det omfang at tolkebrugere skal deltage i virtuel undervisning hjemmefra, skal uddannelsesstedet sikre, at eleven eller den studerende fortsat får den nødvendige tolkebistand.

Det er derfor vigtigt, at uddannelsesstedet, der har tolkebrugere, går i dialog med tolkeleverandøren og tolkebruger og indgår konkrete aftaler, der sikrer, at tolkebrugerne kan deltage i den særligt tilrettelagte undervisning i den kommende periode.

Det anbefales at anvende fjerntolkning, hvis det kan lade sig gøre.

Hvis det ikke er muligt, så kan følgende muligheder overvejes under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at holde afstand og undgå fysisk kontakt:

  • Tolkeleverandøren kan tolke undervisningen direkte for tolkebrugeren hos tolkebrugeren
  • Ved streamet undervisning kan tolken tolke undervisningen ved siden af underviseren.

I begge ovenstående tilfælde kan tolke og elev/underviser evt. stå i hvert sit rum, men med mulighed for at se og høre hinanden.

  • Skrivetolkning kan anvendes som live-skrivetolkning eller transskribering af videomateriale, der indgår i undervisningen. Transskribering er tekstning af visuelt undervisningsmateriale som f.eks. film uden undertekster. Tag kontakt til skrivetolken for aftale om transkribering.

Det er skoler og institutioners ansvar at sikre, at ændringer af undervisningen bliver meldt ud til tolkebrugere og tolkeleverandører hurtigst muligt, så planlagte tolkeopgaver kan aflyses eller flyttes i god tid.

Test og udredning for ordblindhed

Test og udredning for ordblindhed vil kun være muligt at gennemføre ved møde mellem den studerende og testvejleder.

Gennemførelse af test og udredning for ordblindhed afhænger af mulighederne for at mødes under hensyntagen til myndighedernes ansvisning for hygiejne og afstand mellem mødedeltagere. Dette må aftales mellem leverandør og den enkelte studerende. Hvis der ikke kan aftales fremmøde, må bevillinger på test- og udredning for ordblindhed aflyses og planlægges på et senere tidspunkt.

Bevillinger på udredning af støttebehov kan gennemføres via telefon, elektronisk videoforbindelse eller lignende.

Instruktion

Bevilgede instruktionstimer kan, hvis det konkret giver mening, aftales at foregå virtuelt. Det vil være den enkelte leverandør af instruktionen, der kan vurdere, om det er en hensigtsmæssig løsning.

Eventuelt kan instruktionen ske ved fremmøde på institutionen under hensyntagen til myndighedernes anvisning for hygiejne og afstand mellem mødedeltagere. Endelig kan instruktionen eventuelt udskydes og gennemføres på et senere tidspunkt.