; Hop til indhold
Lyt

Den direkte støttegiver i støtteformen er den tolkebistand, der kommer fra en leverandør i tolkebistand.

Som studievejleder eller anden form for kontaktperson for den studerende er det relevant for dig at kende godt til støtteformen.

Den studerende får typisk bevilget 300 timers tolkning pr. semester. Tolkningen skal gøre det muligt for den studerende med hørehandicap at følge undervisningen på samme vilkår som de andre studerende i klassen.

Tolkning kan sikre ligeværdig og effektiv kommunikation med hørende undervisere og studiekammerater.

Tolkebistand bliver anvendt til faglige aktiviteter på uddannelse, for eksempel: 

 • undervisning og forelæsninger på uddannelsen
 • praktikforløb
 • læsegruppemøder i forventet omfang  
 • eksamenstudieture (den faglige del)
 • vejledningsaktiviteter, som er en obligatorisk del af uddannelsen

Der kan ikke bevilges tolk til sociale aktiviteter, eller aktiviteter, som ikke er en obligatorisk del af uddannelsen. For eksempel kan der ikke blive bevilget tolkning til den sociale del af en studietur eller til kurser på uddannelse, der ikke er en obligatorisk del af uddannelsen.

For dig som støttegiver betyder det, at du hovedsagligt har en tovholderfunktion.

Det er din opgave at følge op på, om den studerende får det optimale udbytte af tolkebistanden, og det vil ofte være dig, der som studievejleder eller kontaktperson varetager de samtaler, der er bevilget til introduktion til tolk. 

Støtteformen Introduktion til tolk består af samtaler. Der bliver som regel bevilget 3 timer. Formålet med samtalerne er, at den studerende får det optimale udbytte af den tildelte tolkebistand. Samtidig skal uddannelsesstedet sikre sig, at tolkebevillingen bliver anvendt efter hensigten. Det vil ofte være dig, der som studievejleder eller støttegiver varetager de samtaler, der er bevilget til ”Introduktion til tolk”. 

Det er vigtigt, at du har kendskab til de procedurer der er for studerendes anvendelse af tolkebistand.

Det er en god idé at tage en introduktionssamtale, inden studiestart, når den studerende er optaget på uddannelsen.  Efter den første tid kan I tage en eller flere samtaler, når den studerende har gjort sig nogle erfaringer med at bruge tolken i den nye sammenhæng.

Det kan støtten bruges til:

 • Instruktion i kontakt til tolkeleverandøren 
 • Forventningsafstemning af den studerendes kontakt med tolkeleverandøren
 • Praksis for bestilling og afbestilling af tolk
 • Hvordan og hvornår den studerende skal afbestille en tolk
 • Oplysning om fristen for "for sent aflyste" tolketimer og vigtigheden af aflysning tidligst muligt
 • Sikre, i samarbejde med den studerende, at underviserne har kendskab til tolkebehovet og kendskab til anvendelse af tolk i undervisningen
 • Sikre, at den studerende er bekendt med praksis for tolk i praktik
 • Sikre, i samarbejde med den studerende, at praktikstedet er bekendt med praksis for tolk i praktikforløb
 • Sikre, at den studerende er bekendt med praksis for tolk til studieture og tolk til øvrige aktiviteter, som er relateret til undervisningen (fx gruppearbejde)
  Sikre at den studerende har kendskab til muligheden for tolk til eksamener.

Når du har en tolkebruger i din undervisning, er der en række ting, du skal være opmærksom på. Den studerende har fået bevilget tolk til at kunne deltage i undervisningen på lige fod med de andre studerende/studerende. Du kan som underviser være med til at fremme den studerendes deltagelse i timerne.

Der kommer som regel én tolk og dækker undervisningen. Det kan derfor være en god ide at lave aftaler om pauser med tolken, særligt hvis undervisningen varer over en lektion (45 min.).

Det kan også være en god idé at tilrettelægge undervisningen med aktiviteter, hvor studerende arbejder selvstændigt undervejs.

Tolken har tavshedspligt.

Aflysning af tolketimer og fravær 

Hvis du bemærker, at den studerende har meget fravær, og at tolkene derfor møder forgæves op til undervisningen, skal du kontakte den studerendes kontaktperson for at gøre opmærksom på problematikken.

Hvis du bemærker, at der ofte ikke er tolkedækning til den studerendes undervisning, skal du også sørge for at den studerendes kontaktperson bliver gjort opmærksom på det.

Hvis bestilte tolketimer bliver aflyst senere end to dage før tolkeopgaven finder sted, er tolketimerne aflyst for sent. Det betyder, at tolkeleverandøren kan fakturere for opgaven, hvis tolkeleverandøren ikke får besat timerne til anden side.

Tolk ved vejledningssamtaler

Hvis du skal planlægge vejledningssamtaler med den studerende er det vigtigt at få bestilt tolk til samtalen.

Tolk ved mundtlig eksamen

Den studerende er berettiget til at have en tolk med til mundtlige eksamener.

Uddannelsesstedet skal tage højde for tilrettelæggelse af eksamen på særlige behov, så den studerende er ligestillet med de andre studerende i eksamenssituationen.

Når du har en tolkebruger i praktikforløb er der nogle ting, praktikvejleder og praktiksted skal være opmærksom på.

Den studerende har fået bevilget tolk til at kunne deltage i praktikken på lige fod med andre studerende og medarbejdere.

Undervisningen bliver dække af én tolk, der har tavshedspligt.

Der er ikke tolk i alle timer på arbejdspladsen. Der kan bevilges tolk til følgende aktiviteter:

 • Møder på arbejdspladsen
 • Introduktion til nye arbejdsopgaver
 • Situationer med borgerkontakt og telefonsamtaler.

Husk også at bestille tolk, hvis du planlægger at holde vejledningssamtaler med den studerende.

Hvis du bemærker, at den studerende har meget fravær, og at tolkene derfor møder forgæves op på arbejdspladsen, skal du kontakte den studerendes kontaktperson for at gøre opmærksom på problematikken.

Hvis du bemærker, at der ofte ikke er tolkedækning til den studerendes deltagelse i møder eller andre relevante situationer, skal du også sørge for at den studerendes kontaktperson bliver gjort opmærksom på det.

Hvis bestilte tolketimer bliver aflyst senere end to dage før tolkeopgaven finder sted, er tolketimerne aflyst for sent. Det betyder, at tolkeleverandøren kan fakturere for opgaven, hvis tolkeleverandøren ikke får besat timerne til anden side.

Sidst opdateret: 22. juni 2021