Hop til indhold
Lyt

Tolkning kan sikre en ligeværdig og effektiv kommunikation med hørende undervisere og studiekammerater.

Som SPS-ansvarlig, studievejleder eller kontaktperson for eleven eller den studerende med hørehandicap er det relevant for dig at kende til reglerne for brug af tolk i forbindelse med uddannelsen.

Som støttegiver er det blandt andet din opgave at følge op på, om eleven eller den studerende får det optimale udbytte af tolkebistanden. Det vil ofte være dig, der som støttegiver varetager de samtaler, der er bevilget til introduktion til tolk. 

Elever og studerende kan få bevilget tolk til faglige aktiviteter på uddannelsen. Der kan også bevilges tolk til praktik.

Der kan ikke bevilges tolk til sociale aktiviteter, eller aktiviteter, som ikke er en obligatorisk del af uddannelsen.

Læs mere om tolkebistand på spsu.dk

Støtteformen ”Introduktion til tolk” består af samtaler. Første gang, der bevilges tolkebistand til en ny uddannelse, bliver der samtidig bevilget tre timer til introduktion til tolk.

Formålet med samtalerne er, at eleven eller den studerende får det optimale udbytte af den tildelte tolkebistand. Samtidig kan uddannelsesstedet sikre sig, at tolkebevillingen bliver anvendt efter hensigten.

Bevillingen skal anvendes til samtaler med eleven eller den studerende og eventuelt undervisere. Der kan for eksempel afholdes en introduktionssamtale inden studiestart og opfølgende samtaler i den første tid for at sikre, at eleven eller den studerende anvender støtten optimalt.

Hvis der opstår konkrete behov, for eksempel i forbindelse med praktik, kan der ansøges om flere introduktionstimer senere i et uddannelsesforløb.

Introduktionssamtalerne kan bruges til:

 • en instruktion i kontakt til tolkeleverandøren
 • en forventningsafstemning af eleven eller den studerendes kontakt med tolkeleverandøren
 • at sikre, at eleven eller den studerende er bekendt med, hvad tolken kan bruges til på uddannelsen
 • en introduktion til praksis for bestilling og afbestilling af tolk
 • en introduktion til, hvordan og hvornår eleven eller den studerende skal afbestille en tolk
 • at oplyse om fristen for "for sent aflyste" tolketimer på fem hverdage og vigtigheden af aflysning tidligst muligt
 • at sikre, underviserne har kendskab til tolkebehovet og kendskab til anvendelse af tolk i undervisningen
 • at sikre, at eleven eller den studerende er bekendt med mulighederne for at få tolk i praktik
 • at sikre, i samarbejde med eleven eller den studerende, at praktikstedet er bekendt med, hvad tolken kan bruges til i praktikforløb
 • at sikre, eleven eller den studerende er bekendt med mulighederne for at få tolkebistand på studieture og til øvrige aktiviteter, som er relateret til undervisningen
 • at sikre, at eleven eller den studerende har kendskab til muligheden for tolkebistand til eksamener
 • At sikre, at eleven eller den studerende ved, hvem der er kontaktperson på uddannelsesstedet.

Hvad kan introduktion til tolk ikke dække

Introduktion til tolk kan ikke dække uddannelsesstedets generelle vejledningsforpligtelser, som for eksempel vejledningssamtaler, administration af tolkebistand i tilknytning til SPS-ordningen, herunder kontakt til tolkeleverandøren og opgaver, som allerede er dækket af institutionens taxametertilskud.

Når du har en tolkebruger i din undervisning, er der en række ting, du skal være opmærksom på. Eleven eller den studerende har fået bevilget tolk for at kunne deltage i undervisningen på lige fod med de andre elever eller studerende. Du kan som underviser være med til at fremme tolkebrugerens deltagelse i timerne.

Der kommer som regel én tolk og dækker undervisningen. Det kan derfor være en god ide at lave aftaler om pauser med tolken, særligt hvis undervisningen varer mere end en lektion (45 minutter).

Det kan også være en god idé at tilrettelægge undervisningen med aktiviteter, hvor eleven eller den studerende arbejder selvstændigt undervejs.

Tolken har tavshedspligt.

Hvis du bemærker, at eleven eller den studerende har meget fravær, og at tolkene derfor møder forgæves op, skal du kontakte eleven eller den studerendes kontaktperson for at gøre opmærksom på problematikken.

Hvis du bemærker, at der ofte ikke er tolkedækning til elevens eller den studerendes deltagelse i møder eller andre relevante situationer, skal du også sørge for, at kontaktpersonen bliver gjort opmærksom på det.

Hvis bestilte tolketimer bliver aflyst senere end fem hverdage før tolkeopgaven finder sted, er tolketimerne aflyst for sent. Det betyder, at tolkeleverandøren kan fakturere for opgaven, hvis tolkeleverandøren ikke får besat timerne til anden side.

Når du har en tolkebruger i praktikforløb er der nogle ting, praktikvejleder og praktiksted skal være opmærksom på. Der kan for eksempel ikke bevilges tolk til alle timer på praktikstedet.

Der kan bevilges tolk til følgende aktiviteter:

 • Møder på arbejdspladsen
 • Introduktion til nye arbejdsopgaver
 • Situationer med borgerkontakt

Tolkningen bliver dækket af én tolk, der har tavshedspligt.

Hvis du skal skal afholde vejledningssamtaler med eleven eller den studerende, kan du bestille tolk til samtalerne.

Tolk til mundtlig eksamen

Eleven eller den studerende kan få  en tolk med til mundtlige eksamener. 

Uddannelsesstedet skal tage højde for tilrettelæggelse af eksamen på særlige behov, så eleven eller den studerende er ligestillet med de andre i eksamenssituationen.

Sidst opdateret: 7. juli 2023