Hop til indhold
Lyt

Det kan være vanskeligt at skelne mellem udfordringer med dansk som andetsprog og ordblindhed. Hvis du har en mistanke om, at en elev eller en studerendes vanskeligheder kan skyldes ordblindhed, er det vigtigt, du reagerer på mistanken. Det gælder også, selv om du vurderer, at du ikke kan teste eleven eller den studerende med Ordblindetesten.

Hvornår kan jeg bruge Ordblindetesten?

Ordblindetesten kan anvendes til alle elever fra 3. klasse, hvor der er mistanke om ordblindhed. Elever og studerende, der ikke har dansk som modersmål, og som samtidig har meget mangelfulde danskfærdigheder, bør ikke testes med Ordblindetesten.

Ordblindetestens deltest 3 - basal ordforrådsprøve

Ordblindetestens deltest 3 består af en basal ordforrådsprøve. Den basale ordforrådsprøve tjekker, om deltageren har et tilstrækkeligt ordforråd på dansk til at løse Find det der lyder som et ord. Kun deltagere med begrænset kendskab til dansk vil føle sig udfordret af prøven.

En score i ordforrådsprøven på 10 eller derunder kan muligvis tyde på, at et begrænset ordforråd kan have haft en negativ indvirkning på Ordblindetestscoren.

Elever og studerende med dansk som modersmål

Det er usædvanligt, at en elev eller en studerende med dansk som modersmål scorer lavt i den basale ordforrådsprøve. Som testvejleder bør du kun godkende Ordblindetesten, hvis du er helt sikker på, at eleven eller den studerende har løst opgaverne så godt som muligt hele vejen igennem testen. Hvis du ikke kan godkende testen, bør du i stedet udrede eleven eller den studerende med andre test. Sørg for at vælge test, hvor du kan monitorere eleven eller den studerendes deltagelse undervejs.

Elever og studerende med et andet modersmål end dansk

Hvis en elev eller en studerende med et andet modersmål end dansk scorer lavt i den basale ordforrådsprøve, bør du først overveje, om eleven eller den studerende har gjort sig umage under testningen.

Hvis du mener, den lave ordforrådsscore skyldes et begrænset dansk ordforråd, bør du overveje, om det manglende ordkendskab har påvirket Ordblindetestscoren. Stemmer resultatet overens med din forventning? Er der forhold i eleven eller den studerendes baggrundshistorik, som peger i retning af en ordblindeproblematik? Og hvilke andre tegn ser du på ordblindhed? Overvej også, om det er nødvendigt at følge op med andre test.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan anvende Ordblindetesten?

Hvis du som testvejleder vurderer, at eleven eller den studerende ikke har et tilstrækkeligt ordforråd på dansk til at gennemføre Ordblindetesten, skal du anvende andre test. Vi anbefaler, at du vælger test, der ligesom Ordblindetesten udreder færdigheder inden for fonologisk omkodning. Det er desuden en fordel at vælge test, hvor du har mulighed for at guide eleven eller den studerende undervejs.

Hvis eleven eller den studerende er i målgruppen for Dynamisk Ordblindetest (DOT), kan du teste med denne. Det gælder kun, hvis din institution kan anvende DOT-testen (VUC og VUC-overenskomstparter).

Du kan finde vejledningen til visitation af voksne med dansk som andetsprog til ordblindeundervisning og Dynamisk Ordblindetest (DOT) (uvm.dk)

Børne- og Undervisningsministeriet har igangsat udviklingen af en ordblindetest til elever med begrænset dansk ordforråd, som kan anvendes i grundskolen, FGU og ungdomsuddannelser.

Ansøgning om SPS

Det er muligt at søge om SPS til en elev eller en studerende med lavt ordforråd, selv om scoren i den basale ordforrådsprøve er under 11. Det gælder også, når du ikke har adgang til at teste med DOT.

Hvis du mener, at Ordblindetestscoren er retvisende:
  • Redegør for, hvorfor du mener, Ordblindetestscoren er retvisende på trods af en score under 11 i den basale ordforrådsprøve.
  • Vedhæft dokumentation i SPSA, som tydeligt viser, hvorfor du mistænker ordblindhed og ikke for eksempel alene vanskeligheder med dansk som andetsprog.
  • Vedhæft gerne øvrige testresultater, hvis eleven eller den studerende har gennemført andre relevante test.
Hvis du mener, at Ordblindetestscoren ikke er retvisende:
  • Overvej, om der kan ligge andre funktionsnedsættelser til grund for eleven eller den studerendes vanskeligheder.
  • Vedhæft dokumentation, som på anden vis dokumenterer eleven eller den studerendes læse-skrivevanskeligheder. Dokumentationen bør bestå af en kombination af test eller screeninger, baggrundsoplysninger og beskrivelser. Du skal så vidt muligt vedhæfte testmaterialet med de konkrete besvarelser i SPSA.
Hvis du har valgt ikke at gennemføre Ordblindetesten, for eksempel fordi eleven ikke har et basalt dansk ordforråd:
  • Redegør for, hvorfor du ikke har testet eleven med Ordblindetesten.
  • Redegør for, hvorfor du mistænker ordblindhed og ikke for eksempel alene vanskeligheder med dansk som andetsprog.
  • Vedhæft dokumentation, som på anden vis dokumenterer elevens læse-skrivevanskeligheder. Dokumentationen bør bestå af en kombination af test eller screeninger, baggrundsoplysninger og beskrivelser. Du skal så vidt muligt vedhæfte testmaterialet med de konkrete besvarelser i SPSA.
Sidst opdateret: 30. oktober 2023