; Hop til indhold
Lyt

Tolkning kan sikre lige og effektiv kommunikation med hørende undervisere og de andre studerende. 

Skrivetolk og tegnsprogstolk

Studerende med hørehandicap kan få bevilget skrivetolk eller tegnsprogstolk i det antal timer, de har undervisning og andre aktiviteter, der er relateret til undervisningen som for eksempel praktik og studieture.

Hvis den studerende har behov for tolkebistand, kan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udstede en rammebevilling til tolkebistand. Rammerne er vejledende og tager udgangspunkt i den studerendes uddannelse. Som udgangspunkt er rammen til enkelttolk.

Den vejledende ramme til tolkebistand er som udgangspunkt 300 timer pr. semester.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har indgået samarbejdsaftaler efter EU's udbudsregler med henblik på levering af tegnsprogstolke til døve og hørehæmmede studerende. Tolkebistanden bliver udbudt i Tolkeportalen.

Den studerende kan få bevilget tolk til faglige aktiviteter på uddannelsen.

For eksempel:

 • Undervisning på uddannelsen
 • Praktikforløb
 • Læsegruppemøder i forventet omfang
 • Eksamen
 • Den faglige del af en studietur
 • Den faglige del af rusturen
 • Obligatoriske vejledningsaktiviteter.

Den studerende kan ikke få bevilget tolkning til sociale og aktiviteter, der ikke er obligatoriske. Det kan for eksempel være:

 • Aktiviteter, som ikke er en obligatorisk del af uddannelsen
 • Sociale aktiviteter på uddannelsen
 • Tilbudte kurser på uddannelsen, som ikke er en naturlig del af uddannelsen.
 • Den sociale del af en rustur
 • Den sociale del af en studietur

Særligt om praktik

SPS til  studerende med hørehandicap i praktik kan handle om:

 • introduktion til nye arbejdsopgaver
 • tolkning ved møder på arbejdspladsen.

To-tolkebistand

To-tolkebistand kan blive bevilget efter en konkret vurdering, som tager udgangspunkt i de krav, der bliver stillet på uddannelsen, og det uddannelsesniveau, der skal tolkes på.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal godkende brugen af to-tolkebistand, inden det kan iværksættes.

Fjerntolkning

Fjerntolkning foregår via computer med kamera og mikrofon. Tolken er fysisk placeret et andet sted og bliver ringet op for tolkning.

I det omfang undervisningen eller praktikforløbet kan foregå via fjerntolk, har den studerende mulighed for at aftale med leverandøren, at den fysiske tolk erstattes af en fjerntolk.

Ved brug af fjerntolkning kan der i nogle tilfælde være behov for særlig it-støtte. Det kan du søge om via SPS-ordningen.

Ansøgning om tegnsprogstolk eller skrivetolk

Når der er bevilget tolk, bliver tolkeopgaven sendt i udbud blandt de tolkeleverandører, der er indgået aftale med. Det er SPS-enheden, der opretter tolkeopgaverne i Tolkeportalen og administrerer tolkeopgaverne i Tolkeportalen.

Det er derfor vigtigt, at opgaven bliver beskrevet så præcist som muligt i SPS2005. Det er vigtigt, at beskrive:

Start- og slutdato for undervisningsforløbet

 • Tidspunktet for undervisningen, hvor der er behov for tolk
 • Undervisningsstedets adresse
 • Hvilken slags undervisning, det drejer sig om - klasseundervisning, gruppearbejde, værkstedsundervisning, dialogundervisning, forelæsning eller andet
 • Om der bliver talt fremmedsprog i undervisningen
 • Om der er behov for to tolke til dele af undervisningen
 • Dato for eksamener eller andre vigtige begivenheder, hvis det er muligt at oplyse
 • Telefonnummer til relevant kontaktperson.

Hvis den studerende skal i praktik, skal praktikstedets adresse og dato for praktikforløbets start og slut angives

Oplysninger bliver brugt, når tolkeopgaven bliver sendt i udbud via Tolkeportalen.

Introduktion til tolk

For at den studerende får det optimale udbytte af tolkebistanden, er det vigtigt, at uddannelsesstedet giver en god introduktion til brug af tolk på uddannelsen. Det er uddannelsesstedets ansvar, at de studerende, der får tolkebistand, har adgang til den nødvendige information.

Støtteformen ”Introduktion til tolk” består af samtaler. Der bliver som regel bevilget tre timer, og formålet med samtalerne er, at de studerende, der bliver bevilget tolkebistand, får det optimale udbytte af den tildelte tolkebistand. Samtidig kan uddannelsesstedet sikre sig, at tolkebevillingen bliver anvendt efter hensigten.

Bevillingen skal anvendes til samtaler med den studerende. Der kan for eksempel afholdes en introduktionssamtale inden studiestart, når den studerende er optaget på uddannelsen, og opfølgende samtaler i den første tid for at sikre, at tolkebrugeren anvender støtten optimalt. 

Introduktion til tolk gives som udgangspunkt ved uddannelsens start. Hvis der opstår konkrete behov, for eksempel ved praktik, kan der bevilges flere introduktionstimer senere i et uddannelsesforløb.

Du skal søge om introduktion til tolk, første gang du ansøger om tolkebistand i SPS2005.

Aflysning af tolketimer og fravær

Hvis bestilte tolketimer bliver aflyst senere end to dage før tolkeopgaven finder sted, er tolketimerne aflyst for sent. Det betyder, at tolkeleverandøren kan fakturere for opgaven, hvis tolkeleverandøren ikke får besat timerne til anden side.

Sidst opdateret: 18. januar 2022