Hop til indhold
Lyt

De skriftsproglige vanskeligheder, der ofte ses hos døve elever, kan i nogle tilfælde give et behov for studiestøtte i forhold til at få struktur på opgaver og lignende. Det er derfor muligt at søge om studiestøttetimer til døve elever.

Studiestøttetimer til døve elever er faglig støtte og skal tage udgangspunkt i bearbejdning af det faglige stof på uddannelsen. I studiestøttetimerne kan der arbejdes strategisk og langsigtet, for eksempel med at formulere eller strukturere det faglige stof i et konkret fag.

Studiestøtten skal knytte sig til elevens almindelige undervisning og de emner, der bliver arbejdet med her. Der kan arbejdes med tekster fra undervisningen eller elevens egne skriftlige opgaver i faget. 

Studiestøttetimerne bliver varetaget af en underviser på uddannelsesstedet, og er ikke til opgave- og korrekturlæsning.

Det er muligt at få bevilget tegnsprogstolk til studiestøttetimer, hvis styrelsen vurderer, at eleven har behov for tolk i den konkrete situation.

Uddannelsesstedet kan søge om tolk samtidig med ansøgning om studiestøttetimer eller kontakte styrelsen ved støtteforløb, der allerede er i gang.

Ramme for studiestøttetimer

Rammen for studiestøttetimer til hørehandicappede elever er som udgangspunkt 5 timer pr. uge.

Studiestøttetimer til segregeret sprogundervisning

Døve elever, der anvender tegnsprogstolk i undervisningen, kan få tilskud til at blive undervist i fremmedsprog. Dette foregår ved et  segregeret forløb, der kan foregå både ved eneundervisning og på hold. Støtteformen er studiestøttetimer. 

Der er en række krav til den segregerede undervisning og for at få tilskud, skal følgende være opfyldt: 

  • Forløbet skal være specialpædagogisk forsvarligt
  • Eleven, eller elevens forældre, hvis eleven er under 18 år, skal give samtykke til undervisningsformen
  • Udgifterne må ikke overstige udgiften for tolkebistand i et enkeltintegreret forløb i de almene klasser.

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om støtte til en elev med et hørehandicap i SPSA, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for elevens funktionsnedsættelse.

Hørehæmmede elever

Kopi af seneste kontrol på høreklinik/sygehus med den aktuelle hørekurve. Udredning fra hørekonsulent.

Døve elever

Kopi af journal fra høreklinik/sygehus, hvoraf diagnosen fremgår.

Sidst opdateret: 23. oktober 2023