Hop til indhold
Lyt

Hvis en elev har en psykisk funktionsnedsættelse, kan det være svært for eleven at overskue og gennemføre en uddannelse. Derfor er det vigtigt, at skolen tilbyder eleven den nødvendige støtte.

En psykisk funktionsnedsættelse kan for eksempel være depression, personlighedsforstyrrelse eller skizofreni. En psykisk funktionsnedsættelse kan også være udviklingsforstyrrelser, som for eksempel ADHD og autisme.

Den mest almindelige støtte til elever med psykiske funktionsnedsættelser er faglig sparring og vejledning, der hjælper eleven med at udvikle strategier, der støtter indlæringen og fastholder faglig viden.

Det kan også være vejledning til at overskue uddannelsen og hjælp til at planlægge lektier og opgaver.

I FGU er undervisningen tilrettelagt i et undervisningsmiljø, der støtter og inkluderer de elever, der har behov for støtte. Skolen skal tilbyde supplerende undervisning, anden faglig støtte, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i bred forstand.

Der kan med en enkelt undtagelse ikke bevilges særligt tilskud til disse former for støtte gennem SPS-ordningen. Undtagelsen fremgår af det efterfølgende afsnit.

Støttetimer til egu-elever i virksomhedspraktik

Undtagelsen består i, at det fra 1. januar 2021 er muligt at søge om støttetimer til egu-elever i virksomhedspraktik gennem SPS-ordningen. Støttetimerne kan kun søges til og anvendes i den periode, hvor eleven er i virksomhedspraktik.

Formålet med støttetimerne er at støtte eleven i at komme godt gennem virksomhedspraktikken, hvor eleven i en længere periode ikke er omfattet af det inkluderende læringsmiljø på FGU-institutionen.

Støttetimer til elever i virksomhedspraktik kan fx bruges til støtte til planlægning, struktur og overblik i opgaveløsningen, støtte til en grundigere eller tydeligere introduktion til opgaver, støtte til igangsættelse af opgaver samt støtte i form af tydelig og kontinuerlig opfølgning på opgaveløsningen.

Der kan også være behov for samtaler i forhold til kommunikation og omgangsformer på praktikstedet med henblik på at undgå misforståelser og konflikter.

Rammen for støttetimer til elever med psykiske funktionsnedsættelser er op til 5 timer pr. uge.

Uddannelsesstedet kan vælge at lade en underviser på uddannelsesstedet varetage støtten under virksomhedspraktikken. Uddannelsesstedet kan også indgå aftale med en ekstern støttegiver, f.eks. en medarbejder på praktikstedet. Det er skolens ansvar at sikre kvaliteten af den specialpædagogiske støtte.

Sidst opdateret: 7. februar 2022