Hop til indhold
Lyt

Første skridt til at få SPS er, at kontakte den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted. Den SPS-ansvarlige er en ansat på uddannelsesstedet, for eksempel en studievejleder. 

Du kan kontakte dit uddannelsessted når du er optaget på uddannelsen og blive sat i forbindelse med den SPS-ansvarlige.

Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen. 

Du kan tage udgangspunkt i de behov, du har oplevet tidligere i din skolegang, hvis du før har haft behov for støtte. 

Den SPS-ansvarlige kan vejlede dig til den rette støtte. Når I har afklaret hvilken og hvor meget støtte du har behov for, ansøger den SPS-ansvarlige hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der er en styrelse under Undervisningsministeriet, om at få bevilliget støtten.

Når støtten er bevilliget, får du besked i e-Boks, og den SPS-ansvarlige kan informere dig om hvad der videre skal ske.

Hvis du har behov for høretekniske hjælpemidler, skal dit behov for støtte udredes for at finde ud af præcis, hvilke former for støtte der er behov for. Det er styrelsens leverandør, der står for udredningen. 

Kontaktperson på uddannelsesstedet

Den SPS-ansvarlige, en studievejleder, eller en anden på uddannelsesstedet med en lignende funktion, kan fungere som din kontaktperson. Det er særligt vigtigt i forbindelse med behov for tegnsprogs- eller skrivetolkning.

Det er vigtigt, at du søger tidligt. Det betyder, at det er en god idé, at kontakte det nye uddannelsessted, så snart du er optaget, og gøre opmærksom på dit behov for støtte.

Dokumentation

Det er en god idé at sende den rette dokumentation til uddannelsesstedet, før du har møde om SPS.  

For studerende med hørehandicap drejer det sig om kopi af journal fra høreklinik, eller hospital eller en hørekurve.

SPS kan ikke anvendes til at imødegå det fravær som funktionsnedsættelsen kan medføre, og kan dermed ikke anvendes til repetition af pensum.

Udredningen handler om at finde ud af hvilken støtte, der er nødvendig, for at du kan blive kompenseret for din funktionsnedsættelse, og på den måde tage uddannelsen på lige fod med andre studerende. Støtten kan for eksempel bestå af høretekniske hjælpemidler og/eller anden støtte i tilknytning til undervisningen. 

Udredningen foregår i samarbejde med en hørekonsulent. Efter det første møde med den SPS-ansvarlige får du bevilget timer til en hørekonsulent, som kan udrede dit behov for støtte på uddannelsesstedet. 

Hørekonsulenten kan også vurdere, om der er behov for høretekniske hjælpemidler. Hvis der er det, kan hørekonsulenten opfordre til, at uddannelsesstedet søger om en udredning af høretekniske hjælpemidler.  

Behovet for udredning af høretekniske hjælpemidler ved den høretekniske leverandør bliver bevilget særskilt.

Hørekonsulenten og den høretekniske leverandør samarbejder ofte om udredningen.

Hørekonsulenten skal stå for at vejlede dig og dine undervisere i den pædagogiske praksis i forhold til den daglige brug af hjælpemidlerne på uddannelsen. 

Hvis der er tekniske fejl og mangler, skal hørekonsulenten sammen med uddannelsesstedet kontakte den høretekniske leverandør for at få løst problemerne eller få skiftet udstyret ud.

Dit uddannelsessted kan hjælpe dig og dine undervisere med de praktiske ting vedrørende brug af tolk i undervisningen.

Tolken kan bruges til følgende aktiviteter:

  • undervisning på uddannelsen
  • praktikforløb og i den forbindelse introduktion til nye arbejdsopgaver, møder på arbejdspladsen og direkte borgerkontakt
  • læsegruppemøder i forventet omfang
  • eksamen
  • studieture (faglig del)
  • introture (faglig del)
  • vejledningsaktiviteter, som er en obligatorisk del af uddannelsen

Frit valg af tolk

Du kan frit vælge mellem de tolkeleverandører, som styrelsen har indgået en aftale med.

Se listen over hovedleverandør og fritvalgsleverandører

Hvis du ikke ønsker en bestemt tolk, vil hovedleverandøren levere tolk til dig.

Når tolkeleverandøren er fundet, kan du eller dit uddannelsessted kontakte tolkeleverandøren og aftale nærmere om tolkningen. Tolkeleverandøren er valgt for hele uddannelsens længde.

Hvis tolken skal afbestilles – og for sen aflysning

Du skal aftale med din kontaktperson på uddannelsesstedet, hvem der har ansvaret for at aflyse tolkeopgaven.

Hvis bestilte tolketimer bliver aflyst senere end 5 hverdage før tolkeopgaven finder sted, er tolketimerne aflyst for sent. Når du aflyser tolken efter fristen, skal du oplyse årsagen til aflysningen. Tolkeleverandøren skal registrere årsagen.

Når du skal koncentrere dig om tegnsprogstolkning eller mundaflæsning kan det være svært samtidig at tage noter. Derfor kan døve og hørehæmmede studerende få bevilget en sekretær, der tager noter for sig i undervisningen. 

Sekretæren skal ansættes hos den leverandør, der er tilknyttet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det kan med fordel være en fra din egen klasse/hold, som bliver betalt for de timer, han/hun bruger på at bearbejde egne noter, lave kopier af noterne, og lignende.

Du kan som udgangspunkt godt foreslå en person, du ønsker at leverandøren ansætter som sekretær. 

 

Som studerende med hørehandicap kan du, på trods af tolkebistand i undervisningen og høretekniske hjælpemidler, have vanskeligt ved at få alle informationer med i undervisningen på lige fod med dine medstuderende. 

Derfor kan du få bevilget et antal faglige støttetimer til opfølgning på undervisningen, hvis der er behov for det. Det er en underviser på dit uddannelsessted, der varetager støttetimerne.

Du kan som udgangspunkt få bevilget 20 faglige støttetimer pr. semester.

Sidst opdateret: 7. juli 2023