; Hop til indhold
Lyt

Første skridt til at få SPS er, at kontakte den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted. Den SPS-ansvarlige er en ansat på uddannelsesstedet, for eksempel en studievejleder. 

Du kan kontakte dit uddannelsessted når du er optaget på uddannelsen og blive sat i forbindelse med den SPS-ansvarlige.

Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen. 

Du kan tage udgangspunkt i de behov, du har oplevet tidligere i din skolegang, hvis du før har haft behov for støtte. 

Den SPS-ansvarlige kan vejlede dig til den rette støtte. Når I har afklaret hvilken og hvor meget støtte du har behov for, ansøger den SPS-ansvarlige hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der er en styrelse under Undervisningsministeriet, om at få bevilliget støtten.

Når støtten er bevilliget, får du besked i e-Boks, og den SPS-ansvarlige kan informere dig om hvad der videre skal ske.

Hvis du har behov for høretekniske hjælpemidler, skal dit behov for støtte udredes for at finde ud af præcis, hvilke former for støtte der er behov for. Det er styrelsens leverandør, der står for udredningen. 

Kontaktperson på uddannelsesstedet

Den SPS-ansvarlige, en studievejleder, eller en anden på uddannelsesstedet med en lignende funktion, kan fungere som din kontaktperson. Det er særligt vigtigt i forbindelse med behov for tegnsprogs- eller skrivetolkning.

Det er vigtigt, at du søger tidligt. Det betyder, at det er en god idé, at kontakte det nye uddannelsessted, så snart du er optaget, og gøre opmærksom på dit behov for støtte.

Dokumentation

Det er en god idé at sende den rette dokumentation til uddannelsesstedet, før du har møde om SPS.  

For studerende med hørehandicap drejer det sig om kopi af journal fra høreklinik, eller hospital eller en hørekurve.

SPS kan ikke anvendes til at imødegå det fravær som funktionsnedsættelsen kan medføre, og kan dermed ikke anvendes til repetition af pensum.

Udredningen handler om at finde ud af hvilken støtte, der er nødvendig, for at du kan blive kompenseret for din funktionsnedsættelse, og på den måde tage uddannelsen på lige fod med andre studerende. Støtten kan for eksempel bestå af høretekniske hjælpemidler og/eller anden støtte i tilknytning til undervisningen. 

Udredningen foregår i samarbejde med en hørekonsulent. Efter det første møde med den SPS-ansvarlige får du bevilget timer til en hørekonsulent, som kan udrede dit behov for støtte på uddannelsesstedet. 

Hørekonsulenten kan også vurdere, om der er behov for høretekniske hjælpemidler. Hvis der er det, kan hørekonsulenten opfordre til, at uddannelsesstedet søger om en udredning af høretekniske hjælpemidler.  

Behovet for udredning af høretekniske hjælpemidler ved den høretekniske leverandør bliver bevilget særskilt.

Hørekonsulenten og den høretekniske leverandør samarbejder ofte om udredningen.

Hørekonsulenten skal stå for at vejlede dig og dine undervisere i den pædagogiske praksis i forhold til den daglige brug af hjælpemidlerne på uddannelsen. 

Hvis der er tekniske fejl og mangler, skal hørekonsulenten sammen med uddannelsesstedet kontakte den høretekniske leverandør for at få løst problemerne eller få skiftet udstyret ud.

Din kontaktperson kan hjælpe dig med de praktiske ting vedrørende brug af tolk i undervisningen. 

Tolken kan bestilles til følgende aktiviteter: 

  • undervisning på uddannelsen
  • praktikforløb (til introduktion, borgerkontakt og møder på arbejdspladsen)
  • læsegruppemøder i forventet omfang 
  • eksamen
  • studieture (faglig del)
  • rusture (faglig del)
  • vejledningsaktiviteter, som er en obligatorisk del af uddannelsen 
  • praktikforløb til møder på arbejdspladsen, introduktion til nye arbejdsopgaver og til konkret borgerkontakt.

Tolkebevillingen dækker udelukkende aktiviteter, som er en obligatorisk del af uddannelsen. Det vil sige at bevillingen ikke dækker sociale aktiviteter på uddannelsen; tilbudte kurser på uddannelsen, som ikke er en obligatorisk del af uddannelsen; den sociale del af rusturen og den sociale del af studieturen. 

Tolkeopgaven går i udbud

Din tolk får tildelt opgaven via et udbud. Det vil sige, at tolkeopgaven bliver lagt op i Tolkeportalen, hvor de forskellige tolkefirmaer kan byde på opgaven. 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal kunne beskrive opgaven så præcist som muligt for at tolkeleverandøren ved, om de kan tage opgaven. Det er derfor vigtigt, at tolkeopgaven er beskrevet så præcist som muligt. 

Tildeling af tolk

Når tolken er tildelt, sender Tolkeportalen automatisk besked til kontaktpersonen på dit uddannelsessted og til tolkeleverandøren. Dit uddannelsessted skal orientere dig om, hvilken tolkeleverandør, der skal tolke for dig.

Når en tolkeleverandør er fundet, kan du eller dit uddannelsessted kontakte tolkeleverandøren for nærmere praktiske aftaler om tolkningen.

Tolkeleverandøren er valgt for hele uddannelsens længde inden for den gældende aftale med tolkeleverandørerne.   

Frit valg af tolk fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 kan du frit vælge mellem de tolkeleverandører, som styrelsen har indgået en aftale med. 

Se listen over hovedleverandør og fritvalgsleverandører

Hvis du ikke vil benytte en fritvalgsleverandør, vil hovedleverandøren levere tolk til dig.

Hvis tolkningen skal afbestilles – og for sen aflysning

Du skal aftale med uddannelsesstedet, hvem der har ansvaret for at aflyse tolkeopgaven. 

En opgave er aflyst for sent, hvis den bliver aflyst senere end to dage før den finder sted. Når man aflyser tolken efter fristen på to dage, skal man oplyse årsagen til aflysningen.

Tolkeleverandøren skal registrere årsagen i Tolkeportalen.

Tolkeleverandøren får betaling for opgaven, hvis de ikke finder andre opgaver i samme tidsrum, som den aflyste opgave. Det er derfor vigtigt at aflyse i god tid, så vidt det er muligt, så ressourcerne ikke går til spilde. 

Når du skal koncentrere dig om tegnsprogstolkning eller mundaflæsning kan det være svært samtidig at tage noter. Derfor kan døve og hørehæmmede studerende få bevilget en sekretær, der tager noter for sig i undervisningen. 

Sekretæren skal ansættes hos den leverandør, der er tilknyttet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det kan med fordel være en fra din egen klasse/hold, som bliver betalt for de timer, han/hun bruger på at bearbejde egne noter, lave kopier af noterne, og lignende.

Du kan som udgangspunkt godt foreslå en person, du ønsker at leverandøren ansætter som sekretær. 

 

Som studerende med hørehandicap kan du, på trods af tolkebistand i undervisningen og høretekniske hjælpemidler, have vanskeligt ved at få alle informationer med i undervisningen på lige fod med dine medstuderende. 

Derfor kan du få bevilget et antal studiestøttetimer til opfølgning på undervisningen, hvis der er behov for det. Det er en underviser på dit uddannelsessted, der varetager studiestøttetimerne.

Rammen for studiestøttetimer

Studiestøttetimerne tildeles som en ramme af 20 timer pr. semester. Der kan søges om flere timer, hvis der viser sig at være et større behov.

Sidst opdateret: 18. marts 2021