; Hop til indhold
Lyt

Første skridt til at få støtte gennem SPS-ordningen er at kontakte den SPS-ansvarlige på din skole. Den SPS-ansvarlige er en studievejleder eller ansat på skolen.

Du kan kontakte skolen allerede inden, du starter på din uddannelse og blive sat i forbindelse med den SPS-ansvarlige. Det er vigtigt, at du søger tidligt. Det betyder, at det er en god idé, at kontakte det nye uddannelsessted, så snart du er optaget, og gøre opmærksom på dit behov for støtte.

Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever. Derefter starter udredningen af dit støtte behov. 

Hvis du har behov for høretekniske hjælpemidler skal du have dit behov for støtte udredt. Det er for at afdække præcis hvilke høretekniske hjælpemidler, du har behov for. Det er styrelsens leverandør, der står for udredningen. 

Den SPS-ansvarlige fungerer som din kontaktperson. Det er særligt vigtigt i forbindelse med behov for tegnsprogs- eller skrivetolk.

Dokumentation

Det er en god idé at have den rette dokumentation med første gang, du har møde med den SPS-ansvarlige.   

For elever med hørehandicap drejer det sig om kopi af journal fra høreklinik eller hospital eller en hørekurve.

Eksempler på støtteformer for elever med hørehandicap

Udredningen handler om at finde ud af, hvilken støtte der er nødvendig for, at du kan blive kompenseret for din funktionsnedsættelse og på den måde tage uddannelsen på lige fod med andre elever.

Støtten kan for eksempel bestå af høretekniske hjælpemidler eller anden støtte i tilknytning til undervisningen. 

Udredningen foregår i samarbejde med en hørekonsulent. Efter det første møde med den SPS-ansvarlige og dokumentation af dit hørehandicap, får du bevilget timer til en hørekonsulent, som kan udrede dit behov for støtte på uddannelsesstedet. 

Hørekonsulenten kan også vurdere, om der er behov for høretekniske hjælpemidler. Hvis der er det, kan hørekonsulenten opfordre til, at skolen søger om en udredning af høretekniske hjælpemidler.   

Behovet for udredning af høretekniske hjælpemidler ved den høretekniske leverandør bliver bevilget særskilt.

Hørekonsulenten og den høretekniske leverandør samarbejder ofte om udredningen.

Hørekonsulenten skal stå for at vejlede dig og dine undervisere i den pædagogiske praksis i forhold til den daglige brug af hjælpemidlerne på uddannelsen. 

Hvis der er tekniske fejl og mangler, skal hørekonsulenten sammen med den SPS-ansvarlige kontakte den høretekniske leverandør for at få løst problemerne eller få skiftet udstyret ud.

Din kontaktperson kan hjælpe dig og dine undervisere med de praktiske ting vedrørende brug af tolk i undervisningen. 

Tolken kan bestilles til følgende aktiviteter: 

  • undervisning på uddannelsen
  • praktikforløb og i den forbindelse introduktion, møder på arbejdspladsen
  • læsegruppemøder i forventet omfang 
  • eksamen
  • studieture (faglig del)
  • introture (faglig del)
  • vejledningsaktiviteter, som er en obligatorisk del af uddannelsen 
  • praktikforløb til møder på arbejdspladsen, introduktion til nye arbejdsopgaver 

Tolkebevillingen dækker ikke aktiviteter, som ikke er en obligatorisk del af uddannelsen, det vil sige sociale aktiviteter på uddannelsen, det vil sige tilbudte kurser på uddannelsen, som ikke er en obligatorisk del af uddannelsen og den sociale del af intro- og studietur.

Tolkeopgaven går i udbud

Din tolk får tildelt opgaven via et udbud. Det vil sige, at tolkeopgaven bliver lagt op i Tolkeportalen, hvor de forskellige tolkefirmaer kan byde på opgaven. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal kunne beskrive opgaven så præcist som muligt for at tolkeleverandøren ved, om de kan tage opgaven. Det er derfor vigtigt, at tolkeopgaven er beskrevet så præcist som muligt. Den SPS-ansvarlige på uddannelsesstedet ved, hvad Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har behov for at få oplyst. 

Tildeling af tolk

Når tolken er tildelt, sender Tolkeportalen automatisk besked til kontaktpersonen på dit uddannelsessted og til tolkeleverandøren. Dit uddannelsessted skal orientere dig om, hvilken tolkeleverandør, der skal tolke for dig.

Når en tolkeleverandør er fundet, kan du eller dit uddannelsessted kontakte tolkeleverandøren for nærmere praktiske aftaler om tolkningen.

Tolkeleverandøren er valgt for hele uddannelsens længde inden for den gældende aftale med tolkeleverandørerne.   

Frit valg af tolk fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 kan du frit vælge mellem de tolkeleverandører, som styrelsen har indgået en aftale med. 

Se listen over hovedleverandør og fritvalgsleverandører

Hvis du ikke vil benytte en fritvalgsleverandør, vil hovedleverandøren levere tolk til dig.

Hvis tolkningen skal afbestilles – og for sen aflysning

Du skal aftale med den SPS-ansvarlige, hvem der har ansvaret for at aflyse tolkeopgaven. 

En opgave er aflyst for sent, hvis den bliver aflyst senere end to dage før, den finder sted. Når man aflyser tolken efter to-dages fristen, skal man oplyse årsagen til aflysningen. Tolkeleverandøren skal registrere årsagen i Tolkeportalen.

Tolkeleverandøren kan få betaling for opgaven, hvis de ikke finder andre opgaver i samme tidsrum, som den aflyste opgave. Det er derfor vigtigt at aflyse i god tid, så vidt det er muligt, så ressourcerne ikke går til spilde. 

 
 

Når du skal koncentrere dig om tegnsprogstolkning eller mundaflæsning, kan det være svært samtidig at tage noter. Derfor kan du få bevilget en sekretær, der tager noter for dig i undervisningen. 

Sekretæren skal ansættes hos den leverandør, der er tilknyttet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det kan med fordel være en fra din egen klasse eller hold, som bliver betalt for de timer, han/hun bruger på at bearbejde egne noter, lave kopier af noterne og lignende. 

Du kan som udgangspunkt godt foreslå en person, du ønsker, at leverandøren ansætter som sekretær. 

På trods af tolkebistand i undervisningen og høretekniske hjælpemidler, kan det være svært at få alle informationer med i undervisningen på lige fod med de andre elever. 

Derfor kan du få bevilget et antal studiestøttetimer til opfølgning på undervisningen, hvis der er behov for det. Det er en underviser på dit uddannelsessted, der varetager studiestøttetimerne.

Ramme for studiestøttetimer

Studiestøttetimerne tildeles som en ramme af 20 timer per semester. Der kan søges om at få rammen suppleret, hvis der viser sig at være et større behov.
Sidst opdateret: 18. marts 2021