Hop til indhold
Lyt

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er til elever, der har behov for støtte i den almene undervisning i mindst ni undervisningstimer á 60 minutter ugentligt. Det svarer til 12 lektioner på 45 minutter.

Udover specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand kan elever med specifikke funktionsnedsættelser som ordblindhed, synshandicap, hørehandicap, bevægelseshandicap få stillet hjælpemidler og andre former for støtte til rådighed.

Uanset om skolen får økonomisk støtte til specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand eller ej, skal skolen give eleverne den undervisning og støtte, de har brug for. 

Det er skolens leder, der vurderer elevernes behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. 

For at få tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand skal skolen opfylde tre vigtige betingelser:

  • Eleven har behov for og modtager støtte i mindst ni undervisningstimer ugentligt (svarende til 12 lektioner på 45 minutter). 
  • Skolen har en aktuel skriftlig udtalelse fra kommunens pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR) i skolens kommune om, at elevens støttebehov er på mindst ni ugentlige undervisningstimer. For de tyske mindretalsskoler kan udtalelsen fra PPR erstattes af en udtalelse fra Deutschen Schul- und Sprachverein (DSSV).
  • Skolen har en skriftlig plan for indsatsen for eleven og den skal systematisk og løbende evaluere indsatsen over for de elever, der modtager specialundervisning.

Det er skolen, der ansøger om støtten

Det er altid skolen, der søger om støtten. For at kunne søge tilskud til specialundervisning, skal Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i skolekommunen vurdere, at eleven har behov for støtte i et omfang af mindst 9 undervisningstimer ugentligt. 

På baggrund af PPR-udtalelsen kan skolen få bevilget et specialundervisningstilskud. Det er skolen, der tilrettelægger specialundervisningsforløbet, så det bedst passer ind i skolens rammer. Skolen kan derfor vælge at undervise flere elever med samme særlige behov i en gruppe; give en del af timerne som specialundervisning på mindre hold; støttelærer til eleven i klassen, eller ved individuel støtte uden for klasserummet.  

Uanset om skolen får økonomisk støtte eller ej, skal skolen give eleverne den undervisning og støtte, de har brug for. Det er skolens leder, der vurderer elevernes behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Derfor er det også skolen, du skal kontakte, hvis du som forælder mener, at barnets behov for støtte ikke bliver mødt. 

En friskole eller privatskole kan søge rådgivning om specialundervisning hos PPR den kommune, skolen ligger i. Det gælder også for børn, der bor i en anden kommune, end den skolen ligger i.  

PPR følger og evaluerer udviklingen

PPR følger udviklingen hos de elever på skolen, som modtager specialundervisning, og drøfter undervisningen med lærerne, med forældrene og med eleverne med henblik på løbende at vurdere, om der skal ske justeringer eller ændringer i undervisningen. 

Mindst én gang om året bliver undervisningen evalueret. Når skolen skal genansøge om til skud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand tager PPR sammen med skolen stilling til, om undervisningen skal fortsætte, om der skal ske ændringer, eller om støtten ikke længere er nødvendig.

 
Sidst opdateret: 6. december 2023