Hop til indhold
Lyt

Du har udarbejdet en uddannelsesplan i grundskolen. Den går igen i den kommunale ungeindsats og danner grundlag for den forløbsplan, som bliver lavet i samarbejde mellem dig og FGU-institutionen. 

Det er i forløbsplanen, at du i samarbejde med skolen kan bekrive dit behov for SPS. 

Dokumentation

Det er en god idé at have den rette dokumentation med, når I arbejder med forløbsplanen. Skolen skal bruge dokumentationen, når de ansøger om støtte til dig.    

Hvis du har et hørehandicap drejer det sig om kopi af journal fra høreklinik/hospital eller en hørekurve.

Udredning af støttebehov og høretekniske hjælpemidler for elever med hørehandicap

Udredningen handler om at finde ud af, hvilken støtte der er nødvendig for, at du kan blive kompenseret for din funktionsnedsættelse og på den måde tage uddannelsen på lige fod med andre elever.

Støtten kan for eksempel bestå af høretekniske hjælpemidler eller anden støtte i tilknytning til undervisningen. 

Når I har skrevet dit behov for støtte ind i forløbsplanen, får du bevilget timer til en hørekonsulent. Hørekonsulenten kan udrede dit behov for støtte på skolen. 

Hørekonsulenten kan også vurdere, om der er behov for høretekniske hjælpemidler. Hvis der er det, kan hørekonsulenten opfordre til, at skolen søger om en udredning af høretekniske hjælpemidler.   
Hvis du har behov for høretekniske hjælpemidler skal du have dit behov for støtte udredt. Det er for at afdække præcis hvilke former for støtte, der er behov for.  Det er styrelsens leverandør, der står for udredningen. 

Hørekonsulenten og den høretekniske leverandør samarbejder ofte om udredningen.

Vejledning i brug af høretekniske hjælpemidler

Hørekonsulenten skal stå for at vejlede dig og dine undervisere i den pædagogiske praksis i forhold til den daglige brug af hjælpemidlerne på uddannelsen. 

Hvis der er tekniske fejl og mangler, skal hørekonsulenten sammen med skolen kontakte den høretekniske leverandør for at få løst problemerne eller få skiftet udstyret ud.

Tolkebistand

Din kontaktperson kan hjælpe dig og dine undervisere med de praktiske ting vedrørende brug af tolk i undervisningen. 

Bevilget tolkebistand bliver udbudt via Tolkeportalen og kan blive anvendt til faglige aktiviteter på uddannelsen. For eksempel: 

  • Undervisning på uddannelsen
  • Praktikforløb
  • Eksamen
  • Studieture 
  • Vejledningsaktiviteter, som er en obligatorisk del af uddannelsen
  • Praktikforløb til møder på arbejdspladsen, introduktion til nye arbejdsopgaver. 

Tolkebevillingen dækker udelukkende aktiviteter, som er en obligatorisk del af uddannelsen. Tolkebevillingen kan ikke anvendes til sociale aktiviteter på uddannelsen og tilbudte kurser på uddannelsen, som ikke er en obligatorisk del af uddannelsen 

Tolkeopgaven går i udbud

Din tolk får tildelt opgaven via et udbud. Det vil sige, at tolkeopgaven bliver lagt op i Tolkeportalen, hvor de forskellige tolkefirmaer kan byde på opgaven. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal kunne beskrive opgaven så præcist som muligt for at tolkeleverandøren ved, om de kan tage opgaven. Skolen på uddannelsesstedet ved, hvad Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har behov for at få oplyst. 

Tildeling af tolk

Når tolken er tildelt, sender Tolkeportalen automatisk besked til kontaktpersonen på dit uddannelsessted og til tolkeleverandøren. Dit uddannelsessted skal orientere dig om, hvilken tolkeleverandør, der skal tolke for dig.

Når en tolkeleverandør er fundet, kan du eller dit uddannelsessted kontakte tolkeleverandøren for nærmere praktiske aftaler om tolkningen.

Tolkeleverandøren er valgt for hele uddannelsens længde inden for den gældende aftale med tolkeleverandørerne.  

Hvis tolkningen skal afbestilles – og for sen aflysning

Du skal aftale med skolen, hvem der har ansvaret for at aflyse tolkeopgaven. 

En opgave er aflyst for sent, hvis den bliver aflyst senere end 5 hverdage før, den finder sted. Når du aflyser tolken efter fristen, skal du oplyse årsagen til aflysningen. Tolkeleverandøren skal registrere årsagen i Tolkeportalen.

Tolkeleverandøren kan få betaling for opgaven, hvis de ikke finder andre opgaver i samme tidsrum, som den aflyste opgave. Det er derfor vigtigt at aflyse i så god tid som muligt, så ressourcerne ikke går til spilde.

Sekretærhjælp

Når du skal koncentrere dig om tegnsprogstolkning eller mundaflæsning, kan det være svært samtidig at tage noter. Derfor kan du få bevilget en sekretær, der tager noter for dig i undervisningen. 

Sekretæren skal ansættes hos den leverandør, der er tilknyttet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det kan med fordel være en fra din egen klasse eller hold, som bliver betalt for de timer, han/hun bruger på at bearbejde egne noter, lave kopier af noterne og lignende. 

Du kan som udgangspunkt godt foreslå en person, du ønsker, at leverandøren ansætter som sekretær. 

Sidst opdateret: 5. september 2023