Styrelsen fører tilsyn med, om skoler og institutioner overholder lovgivningens krav til undervisningen og institutionsdriften, om undervisningen er af tilfredsstillende kvalitet (kvalitetstilsyn), og om de tildelte midler bliver anvendt forsvarligt.

I 2018 har der på SPS-området blandt andet været fokus på for sent aflyste tolketimer og frie grundskolers specialundervisning. 

Hvert år bliver der brugt 64,3 mio. kroner på tegnsprogstolkning, så personer, der er døve eller hørehæmmede kan deltage i undervisning. Tegnsprogstolkning er væsentligt for at mennesker med hørehandicap kan deltage i undervisning og uddannelse på lige fod med andre. Desværre blev 26 % af tolketimerne i 2018 aflyst så sent, at udgiften skulle afholdes. Tilsynet har derfor handlet om at afdække årsagerne til de sene aflysninger med henblik på at nedbringe antallet af aflysninger. Fremadrettet vil tolketimer aflyst to døgn i forvejen blive refunderet, mod tidligere syv døgn.

I forhold til frie grundskolers specialundervisning ser vi blandt andet på, om skolerne har udarbejdet planer for undervisningen til de elever, der modtager mere end 9 timers specialundervisning om ugen senest 5. september i skoleåret. Tilsynet skal på den måde sikre, at skolerne har taget stilling til, hvilken støtte og specialundervisning eleverne skal have tidligt i skoleåret, så børnene får god og velplanlagt undervisning i hele skoleåret. 

Læs Tilskudsberetningen kan læses i sin fulde udstrækning på stukuvm.dk