Studiestøttetimer bliver varetaget af en underviser på uddannelsesstedet, eller af en ekstern støttegiver, der kender indholdet i uddannelsen godt, og som har et godt kendskab til skolen. Det er skolens ansvar at sikre kvaliteten af den specialpædagogiske støtte.

Rammen for studiestøtte

Som oftest bliver der bevilget 20 støttetimer pr. semester. Eleven mødes med støttegiver en-til-en i 60 minutter. Støttegiveren yder faglig sparring og vejledning, der hjælper eleven med at udvikle strategier, der støtter indlæringen og fastholder faglig viden. Støtten kan også ydes på hold med elever, der har vanskeligheder, der ligner hinanden.

Indhold i studiestøtten

Studiestøttetimerne skal tilrettelægges, så der arbejdes strategisk. Det vil sige, at eleven ikke alene får redskaber til at løse den konkrete læse- og skriveopgave, men også får styrket evnen til selvstændig løsning af lignende opgaver i uddannelsesforløbet.

For ordblinde elever kan det handle om at arbejde med strategisk læseforståelse, at arbejde med at strukturere en opgave og om at forberede sig til eksamen.

For elever med psykiske funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder kan der indgå både kognitive, følelsesmæssige og sociale elementer i studiestøtten, afhængig af elevens udfordringer i forbindelse med uddannelsen. 

Læs mere om fokus i studiestøtten for elever med psykiske funktionsnedsættelser

Studiestøtte med et kognitivt fokus

Studiestøtte med et socialt fokus

Studiestøtte med et følelsesmæssigt fokus

Studiestøtte er ikke til repetition af stof

Studiestøttetimer kan ikke bruges til at udfylde huller fra forudgående skolegang. Det betyder, at timerne for eksempel ikke er til specialundervisning eller ekstra undervisning, hvor stof, der indgår i den almindelige undervisning, bliver gentaget eller gennemgået på nye måder.

Studiestøttetimerne må ikke benyttes til oplæsning eller lektiehjælp, eller til gennemgang og resumering af tekster, som eleven ikke selv har læst. Studiestøttetimer må heller ikke bruges til korrekturlæsning.

Forløbsbeskrivelse

I slutningen af hvert semester/periode skal du og eleven udarbejde en forløbsbeskrivelse. Det gælder også for det semester, hvor eleven afslutter uddannelsen. I udarbejder forløbsbeskrivelsen sammen og afleverer den til den SPS-ansvarlige på uddannelsesstedet. 

Læs mere om forløbsbeskrivelsen

Sidst opdateret: 11. september 2019