Støttegiver er en person, som giver støtte til elevens gennemførelse af sin uddannelse ved at yde forskellige former for hjælp afhængigt af elevens funktionsnedsættelse. 

Det kan eksempelvis være at instruere i anvendelse af et it-hjælpemiddel, at yde praktisk hjælp til en elev med bevægelseshandicap, at være kontaktperson for en elev med hørehandicap eller at yde studiestøttetimer til en elev med psykisk funktionsnedsættelse.

Som støttegiver er det vigtigt, at du tager udgangspunkt i de behov, der er for støtte, indenfor den ramme der er om støtteformen. Du skal tage afsæt i de behov, det er nødvendigt at kompensere for på grund af funktionsnedsættelsen. 

Derfor er det godt at indlede samarbejdet med eleven med en samtale, som afdækker den individuelle elevs tanker, behov og udgangspunkt. 

Samtalen kan tage udgangspunkt i de ressourcer, eleven har, og som kan være et fundament i forhold til at udvikle gode strategier for eleven til at komme godt igennem uddannelsen.

Støttemodtagere med støttebehov udover SPS

Det er vigtigt at lave en god forventningsafstemning med eleven om, hvad SPS går ud på. Nogle elever har behov for støtte, udover den støtte der er tilknyttet uddannelsen.  

 
Sidst opdateret: 1. august 2019