Hop til indhold
Lyt

Det er muligt at tilrettelægge støttetimer på hold. For en elev eller studerende, der har fået bevilget støttetimer, betyder det, at timerne kan ydes enten individuelt eller som en kombination af individuelle timer og SPS på hold.

Hvem vil have gavn af støtte på hold?

Støtte på hold kan give mening for elever og studerende med vanskeligheder, der minder om hinanden. Det gælder for eksempel elever og studerende med ordblindhed, som kan have gavn af i fællesskab at udvikle strategier for brugen af læse-skriveteknologi, eller elever og studerende med en psykisk funktionsnedsættelse, der oplever vanskeligheder med at skabe overblik og strukturere opgaver på studiet.

Det er altid en individuel vurdering om SPS på hold, er det rette tilbud. Det er derfor også vigtigt, at eleven eller den studerende er indforstået med, at dele af støtten tilrettelægges på hold i stedet for som individuelle møder med støttegiveren.  

Hvilke former for støtte kan foregå på hold?

Det er muligt at tilrettelægge støttetimer som holdundervisning.

På FGU, ungdomsuddannelser og voksen- og efteruddannelser er det også muligt at tilrettelægge instruktionstimer i brugen af kompenserende læse- og skriveteknologi som holdundervisning.

Timerne skal indgå som en del af en individuelt tilrettelagt støtte, der skal kompensere eleven eller den studerende for en funktionsnedsættelse, og det skal ud fra et specialpædagogisk sigte give mening, at en del af timerne afholdes på hold.

Timerne kan ikke alene gennemføres på hold. Der vil være behov for, at dele af timerne fortsat ydes individuelt.

Som minimum skal de første to studiestøttetimer eller instruktionstimer gives individuelt. I løbet af disse timer kan det bl.a. afklares med eleven eller den studerende, om SPS på hold vil være et relevant tilbud fremadrettet. Det er altid en god idé at følge op på støtten på hold individuelt. 

Støtte på hold – hvordan?

Støtte på hold kan foregå så snart, der er mere end én elev eller studerende, der modtager SPS. Holdstørrelsen skal helst ikke overstige ti deltagere.

Der kan være en eller flere støttegivere tilknyttet holdet, og de kan skiftes til at varetage støtten eller være der på samme tid. Uddannelsesstedet skal dog sikre sig, at alle deltagere på holdet ønsker at modtage SPS på hold og ikke hellere vil have støtten tilrettelagt som individuelle timer.

Som med den individuelle støtte er formålet med støtte på hold, at støtten skal kompensere den enkelte for de vanskeligheder, han/hun oplever i en uddannelsesmæssig sammenhæng på grund af funktionsnedsættelsen.

Udgangspunktet for støtte på hold skal derfor være deltagernes funktionsnedsættelser. Det betyder, at det kun er elever, der modtager SPS, der kan deltage på holdet.

Ønsker uddannelsesinstitutionen at udbyde hold, der er målrettet elever eller studerende både med og uden funktionsnedsættelser, fx i mere generelle studieteknikker, kan udgiften ikke afholdes gennem SPS-bevillingen. Det hører i stedet under uddannelsesstedets generelle vejledningsforpligtelse.

I inspirationsmaterialet nedenfor kan du få inspiration og idéer til, hvordan I kan arbejde med støtte på hold.

Du skal være opmærksom på, at materialet er udarbejdet som en del af et udviklingsprojekt. I projektet fik ungdomsuddannelser på forsøgsbasis lov til at invitere elever, der ikke har en funktionsnedsættelse, med på hold, selvom dette ligger uden for lovgivningens rammer. Du skal derfor se bort fra muligheden for deltagelse af elever uden funktionsnedsættelser. 

Inspiration til tilrettelæggelse af SPS på hold (pdf) 

Forløbsbeskrivelse

Ligesom ved individuelle støttetimer, skal støttegiveren sammen med eleven eller den studerende beskrive forløbet i en forløbsbeskrivelse. Forløbsbeskrivelsen skal blandt andet indeholde en evaluering af udbyttet af støtten på hold og en vurdering af, om eleven eller den studerende fremadrettet skal modtage SPS på hold.

Hvis eleven eller den studerende både har fået individuel støtte og støtte på hold, skal begge dele beskrives i forløbsbeskrivelsen med en tydelig angivelse af, hvor mange timer der er brugt på hvad.

Læs om forløbsbeskrivelsen

Registrering af timer

Et hold kan bestå af to til flere deltagere. Uddannelsesstedet kan vælge at bemande holdet med en eller flere støttegivere afhængig af holdets størrelse, deltagernes vanskeligheder og indholdet.

Timerne skal tages fra de enkelte bevillinger, og uddannelsesstedet skal derfor ikke søge særskilt om støttetimer på hold til den enkelte elev eller studerende.

De afholdte timer skal fordeles mellem de enkelte elever eller studerendes bevillinger. Se udregningsmodellen i boksen nedenfor.

Udregningsmodellen afspejler den variation, der kan være i holdstørrelse og bemanding. Den skal du bruge, når du skal finde ud af, hvor mange timer der skal registreres og senere søges refusion for:

Registrering af timer

Antal støttetimer afholdt på hold x antal støttegivere / antal elever der deltog = det antal timer, der skal registreres og søges refusion om på den enkelte elev eller studerendes bevilling.

Eksempel 1

Et uddannelsessted afholder støtte på hold for fem elever med én støttegiver. Der afholdes fire timer på holdet på en måned. Der skal efter denne måned registreres og ansøges refusion for 4 x 1 / 5 = 0,8 time på hver af de fem elevers bevilling.

Eksempel 2

Et uddannelsessted afholder timer på hold for syv studerende med to støttegivere. Der afholdes seks timer på en måned. Der skal efter denne måned registreres og ansøges refusion for 6 x 2 / 7 = 1,7 timer på hver af de syv studerendes bevilling.

Læs om refusion af udgifter

Sidst opdateret: 2. september 2021