Hop til indhold
Lyt

Studiestøttetimer bliver varetaget af en underviser på uddannelsesstedet, eller af en ekstern støttegiver, der kender indholdet i uddannelsen godt, og som har et godt kendskab til skolen. Det er skolens ansvar at sikre kvaliteten af den specialpædagogiske støtte.

Rammen for studiestøtte

Der kan som udgangspunkt bevilges 2 studiestøttetimer pr. uge til ordblinde elever og op til 5 studiestøttetimer pr. uge til elever med psykiske funktionsnedsættelser.

Eleven mødes med støttegiver en-til-en i 60 minutter. Støttegiveren yder faglig sparring og vejledning, der hjælper eleven med at udvikle strategier, der støtter indlæringen og fastholder faglig viden. Støtten kan også ydes på hold med elever, der har vanskeligheder, der ligner hinanden.

Indhold i studiestøtten

Studiestøttetimerne skal tilrettelægges, så der arbejdes strategisk. Det vil sige, at eleven ikke alene får redskaber til at løse den konkrete læse- og skriveopgave, men også får styrket evnen til selvstændig løsning af lignende opgaver i uddannelsesforløbet.

For ordblinde elever kan det handle om at arbejde med strategisk læseforståelse, at arbejde med at strukturere en opgave og om at forberede sig til eksamen.

For elever med psykiske funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder kan der indgå både kognitive, følelsesmæssige og sociale elementer i studiestøtten, afhængig af elevens udfordringer i forbindelse med uddannelsen.

Læs mere om fokus i studiestøtten for elever med psykiske funktionsnedsættelser

Studiestøtte med et kognitivt fokus

Studiestøtte med et socialt fokus

Studiestøtte med et følelsesmæssigt fokus

Studiestøttetimer i undervisningen

Skolen har mulighed for at give en del af studiestøttetimerne i undervisningen, hvis det vurderes, at det er den bedste måde at kompensere eleven på.

Støtten skal indgå som en del af en individuelt tilrettelagt støtte, der skal kompensere eleven for en funktionsnedsættelse, og det skal ud fra et specialpædagogisk sigte give mening, at en del af studiestøttetimerne afholdes i selve undervisningen.

Fordele ved at give en del af studiestøttetimerne i undervisningen:

  • Det giver øget mulighed for at skabe sammenhæng mellem undervisningen og den individuelle støtte, når støttegiver oplever undervisningen sammen med eleven.
  • Støttegiver får et bedre udgangspunkt for at forstå og støtte op om at arbejde med studiemæssige udfordringer, herunder udfordringer med at indgå i sociale sammenhænge som eksempelvis gruppe- og projektarbejde for nogle målgrupper af støttemodtagere.
  • Nogle elever har mindre overskud til at modtage støtte efter skoletid, og de får dermed mere ud af studiestøttetimerne, hvis de kan modtage dem i forbindelse med selve undervisningen.

Forudsætning for, at SPS kan ydes i undervisningen:

  • Studiestøttetimer skal indgå som en del af en individuelt tilrettelagt støtte, der skal kompensere for elevens funktionsnedsættelse i forbindelse med uddannelsen.
  • Det er den enkelte elevs behov for støtte, der afgør, om støtten kan gives i undervisningen eller uden for undervisningen. Eleven skal være indforstået med valget.
  • Studiestøttetimerne kan ikke alene gennemføres i undervisningen. Der vil være behov for, at dele af timerne fortsat ydes uden for undervisningen. Som minimum skal de første to studiestøttetimer gives individuelt.

Studiestøttetimerne må ikke omdannes til at nedsætte holdstørrelsen eller til en generel tolærerordning.

Det skal fremgå af forløbsbeskrivelsen, hvis dele af studiestøttetimerne er givet i undervisningen.

Studiestøttetimer på hold

Det er muligt at give studiestøttetimer på hold.

Læs om SPS på hold

Studiestøtte er ikke til repetition af stof

Studiestøttetimerne må ikke anvendes til specialundervisning til afhjælpning af mangelfulde skolemæssige forudsætninger eller utilstrækkelige faglige kompetencer.

Det betyder, at timerne for eksempel ikke kan bruges til gentage eller gennemgå stof fra den almindelige undervisning på nye måder.

Studiestøttetimerne må ikke benyttes til oplæsning eller lektiehjælp, eller til gennemgang og resumering af tekster, som eleven ikke selv har læst.

Studiestøttetimer må heller ikke bruges til korrekturlæsning.

SPS som virtuel støtte

Skolen kan give dele af studiestøttetimerne virtuelt, hvis eleven er indforstået med det og har udbytte af at modtage støtte virtuelt.

Skolen skal sikre, at den platform, der anvendes til virtuelle møder, er en sikker forbindelse.

Det skal fremgå af forløbsbeskrivelsen, hvis dele af støttetimerne er givet virtuelt.

Forløbsbeskrivelse

For hvert forløb skal du og eleven udarbejde en forløbsbeskrivelse. Formålet med forløbsbeskrivelsen er, at den skal anvendes som et redskab til planlægning, målsætning og evaluering. Forløbsbeskrivelsen skal støtte tilrettelæggelsen af forløbet og sikre den fornødne forventningsafstemning. 

Læs mere om forløbsbeskrivelsen

Sidst opdateret: 5. maj 2022