; Hop til indhold
Lyt

Som støttegiver for elever med hørehandicap fungerer du som kontaktperson. Du er udpeget af uddannelsesstedet og du skal være tilgængelig for eleven, når der er behov for det. Du har ansvar for at sikre, at eleven kender til de procedurer, der er for bevilling af tolk.

Det er også dit ansvar at informere underviserne om hvad det betyder at have en elev med hørehandicap i klassen.

Her kan du læse om tolkebistand, om støtteformen introduktion til tolk, om hvad det er en god idé at underviseren ved om tolkning i timerne, og om hvordan du som støttegiver skal forholde dig, når eleven skal i praktik.

Den direkte støttegiver i tolkebistanden er en tegnsprogstolk, der kommer fra en leverandør af tolkebistand. Som studievejleder eller anden form for kontaktperson for eleven er det relevant at kende til støtteformen.

Eleven får typisk bevilget 300 timers tolkning pr. semester. Tolkningen skal gøre det muligt for eleven med hørehandicap at følge undervisningen på samme vilkår som de andre elever i klassen. Tolkning kan sikre ligeværdig og effektiv kommunikation med hørende lærere og klassekammerater.  

Tolkebistand bliver anvendt til faglige aktiviteter på uddannelse, for eksempel: 

 • Undervisning på uddannelsen
 • Praktikforløb
 • Gruppearbejde  
 • Eksamen
 • Studieture (den faglige del)
 • Vejledningsaktiviteter, som er en obligatorisk del af uddannelsen

Der kan ikke bevilges tolk til sociale aktiviteter, og aktiviteter, der ikke er en obligatorisk del af uddannelsen. For eksempel kan der ikke blive bevilget tolkning til den sociale del af en studietur eller til kurser på uddannelse, der ikke er en obligatorisk del af uddannelsen.

For dig som støttegiver/kontaktperson betyder det, at du hovedsagligt har en tovholderfunktion. Det er din opgave at følge op på, om eleven får det optimale udbytte af tolkebistanden, og det vil ofte være dig, der som studievejleder eller kontaktperson varetager de samtaler, der er bevilget til introduktion til tolk. 

Støtteformen Introduktion til tolk består af samtaler. Der bliver som regel bevilget 3 timer.

Formålet med samtalerne er, at eleven får det optimale udbytte af den tildelte tolkebistand.

Samtidig skal uddannelsesstedet sikre sig, at tolkebevillingen bliver anvendt efter hensigten. Det vil ofte være dig, der som studievejleder eller kontaktperson varetager de samtaler, der er bevilget til ”Introduktion til tolk”. 

Det er vigtigt, at du har kendskab til de procedurer der er for elevers anvendelse af tolkebistand.

Det er en god idé at tage en introduktionssamtale, inden studiestart, når eleven er optaget på uddannelsen.  Efter den første tid kan I tage en eller flere samtaler, når eleven har gjort sig nogle erfaringer med at bruge tolken i den nye sammenhæng.

Det kan støtten bruges til:

 • Instruktion i kontakt til tolkeleverandøren 
 • Forventningsafstemning af elevens kontakt med tolkeleverandøren
 • Praksis for bestilling og afbestilling af tolk
 • Hvordan og hvornår eleven skal afbestille en tolk
 • Oplysning om fristen for "for sent aflyste" tolketimer og vigtigheden af aflysning tidligst muligt
 • Sikre, i samarbejde med eleven, at underviserne har kendskab til tolkebehovet og kendskab til anvendelse af tolk i undervisningen
 • Sikre, at eleven er bekendt med praksis for tolk i praktik
 • Sikre, i samarbejde med eleven, at praktikstedet er bekendt med praksis for tolk i praktikforløb
 • Sikre, at eleven er bekendt med praksis for tolk til studieture og tolk til øvrige aktiviteter, som er relateret til undervisningen (fx gruppearbejde)
 • Sikre at eleven har kendskab til muligheden for tolk til eksamener.

Når du har en tolkebruger i din undervisning, er der en række ting, du skal være opmærksom på. Eleven har fået bevilget tolk til at kunne deltage i undervisningen på lige fod med de andre elever/studerende. Du kan som underviser være med til at fremme elevens deltagelse i timerne. 

Der kommer som regel én tolk og dækker undervisningen. Det kan derfor være en god ide at lave aftaler om pauser med tolken, særligt hvis undervisningen varer over en lektion (45 min.)  Det kan også være en god idé at tilrettelægge undervisningen med aktiviteter, hvor eleverne arbejder selvstændigt undervejs.
Tolken har tavshedspligt.

Aflysning af tolketimer og fravær 

Hvis du bemærker, at eleven har meget fravær, og at tolkene derfor møder forgæves op til undervisningen, skal du kontakte elevens kontaktperson for at gøre opmærksom på problematikken.  

Hvis du bemærker, at der ofte ikke er tolkedækning til elevens undervisning, skal du også sørge for at elevens kontaktperson bliver gjort opmærksom på det.

Hvis bestilte tolketimer bliver aflyst senere end to dage før tolkeopgaven finder sted, er tolketimerne aflyst for sent. Det betyder, at tolkeleverandøren kan fakturere for opgaven, hvis tolkeleverandøren ikke får besat timerne til anden side. 

Tolk ved vejledningssamtaler

Hvis du skal planlægge vejledningssamtaler med eleven er det vigtigt at få bestilt tolk til samtalen.

Tolk ved mundtlig eksamen

Eleven er berettiget til at have en tolk med til mundtlige eksamener.  Uddannelsesstedet skal tage højde for tilrettelæggelse af eksamen på særlige behov, så eleven er ligestillet med de andre elever i eksamenssituationen. 

Når du har en tolkebruger i praktikforløb er der nogle ting, praktikvejleder og praktiksted skal være opmærksom på. Eleven har fået bevilget tolk til at kunne deltage i praktikken på lige fod med andre elever og medarbejdere. 

Undervisningen bliver dække af én tolk, der har tavshedspligt. Der er ikke tolk i alle timer på arbejdspladsen. Der kan bevilges tolk til følgende aktiviteter:

 • Møder på arbejdspladsen
 • Introduktion til nye arbejdsopgaver
 • Situationer med borgerkontakt og telefonsamtaler

Husk også at bestille tolk, hvis du planlægger at holde vejledningssamtaler med eleven.

Aflysning af tolketimer og fravær

Hvis du bemærker, at eleven har meget fravær, og at tolkene derfor møder forgæves op på arbejdspladsen, skal du kontakte elevens kontaktperson for at gøre opmærksom på problematikken.  

Hvis du bemærker, at der ofte ikke er tolkedækning til elevens deltagelse i møder eller andre relevante situationer, skal du også sørge for at elevens kontaktperson bliver gjort opmærksom på det.

Vær opmærksom på, at hvis bestilte tolketimer bliver aflyst senere end syv dage før tolkeopgaven finder sted, er tolketimerne aflyst for sent. Det betyder, at tolkeleverandøren kan fakturere for opgaven, hvis tolkeleverandøren ikke får besat timerne til anden side.

Sidst opdateret: 14. december 2019