; Hop til indhold
Lyt

Bevilget tolkebistand bliver udbudt via Tolkeportalen og kan blive anvendt til faglige aktiviteter på uddannelsen. For eksempel: 

 • Undervisning på uddannelsen
 • Praktikforløb
 • Læsegruppemøder i forventet omfang  
 • Eksamen
 • Studieture 
 • Vejledningsaktiviteter, som er en obligatorisk del af uddannelsen

Det er SPS-enheden i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der administrerer tolkebistanden via Tolkeportalen. Som SPS-ansvarlig er du tovholder på at ansøge om tolkebistanden. 

Der kan ikke bevilges tolk til aktiviteter, som er sociale, og som ikke er en obligatorisk del af uddannelsen. For eksempel kan der ikke blive bevilget tolkning til den sociale del af en studietur eller til kurser på uddannelse, der ikke er en obligatorisk del af uddannelsen.

Rammebevilling til tolkebistand

Rammebevillingen for tolk og skrivetolk er typisk på 300 timer pr. semester.

Tegnsprogstolk og skrivetolk

Døve og hørehæmmede kursister kan få bevilget tegnsprogstolk og skrivetolk til undervisningen og andre aktiviteter i tilknytning til undervisningen som for eksempel praktik og studieture.

Tolkebistand bliver udstedt som en rammebevilling på typisk på 300 timer pr. semester. 

Fjerntolkning

Fjerntolkning foregår via computer med kamera og mikrofon. Tolken er fysisk placeret et andet sted og bliver ringet op for tolkning. 

I det omfang undervisningen eller praktikforløbet kan foregå via fjerntolk, har kursisten mulighed for at aftale med leverandøren, at den fysiske tolk erstattes af en fjerntolk. 

Ved brug af fjerntolkning kan der i nogle tilfælde være behov for særlig it-støtte. Det kan du ansøge om via SPS-ordningen.

Introduktion til tolk 

Støtteformen ”Introduktion til tolk” består af samtaler. Der bliver som regel bevilget tre timer, og formålet med samtalerne er, at kursister, der bliver bevilget tolkebistand, får det optimale udbytte af den tildelte tolkebistand. Samtidig kan uddannelsesstedet sikre sig, at tolkebevillingen bliver anvendt efter hensigten.

For at kursisten får det optimale udbytte af tolkebistanden, er det vigtigt, at uddannelsesstedet giver kursisten en god introduktion til brug af tolk på uddannelsen. Det er uddannelsesstedets ansvar, at kursister, der får tolkebistand, har adgang til den nødvendige information, så de kan anvende støtten efter hensigten.

Introduktion til tolk bliver bevilget sammen med tolkebistanden, når du søger støtte første gang. Bevillingen skal anvendes til samtaler med kursisten. Der kan for eksempel afholdes en introduktionssamtale inden studiestart, når kursisten er optaget på uddannelsen, og opfølgende samtaler i den første tid for at sikre, at kursisten anvender støtten optimalt. 

Introduktion til tolk gives som udgangspunkt ved uddannelsens start. Hvis der opstår konkrete behov, for eksempel ved praktik, kan der bevilges flere introduktionstimer senere i et uddannelsesforløb.  

Hvem skal udføre samtalerne?

Tilskuddet til samtalerne bliver bevilget til en medarbejder på uddannelsesstedet. Det kan være SPS-vejlederen, studievejlederen eller tolkebrugerens kontaktperson. 

Medarbejderen, der tager samtalerne, skal have kendskab til procedurerne for kursisters anvendelse af tolkebistand.

Opfølgning på introduktion til tolk

Det er hensigtsmæssigt, at introduktionssamtalerne planlægges i starten af forløbet med et opfølgende møde, når kursisten har været i gang noget tid og har gjort sig nogle erfaringer med anvendelsen af tolk på uddannelsen.

Introduktionssamtalerne kan bruges til:

 • Instruktion i kontakt til tolkeleverandøren
 • Forventningsafstemning af kursistens kontakt med tolkeleverandøren
 • Introduktion til praksis for bestilling og afbestilling af tolk
 • Introduktion til, hvordan og hvornår kursisten skal afbestille en tolk
 • Oplysning om fristen for "for sent aflyste" tolketimer og vigtigheden af aflysning tidligst muligt
 • At sikre underviserne har kendskab til tolkebehovet og kendskab til anvendelse af tolk i undervisningen
 • At sikre at kursisten er bekendt med mulighederne for at få tolk i praktik
 • At sikre, i samarbejde med kursisten, at praktikstedet er bekendt med praksis for tolk i praktikforløb
 • At sikre kursisten er bekendt med mulighederne for at få tolkebistand på studieture og tolk til øvrige aktiviteter, som er relateret til undervisningen 
 • At sikre, at kursisten har kendskab til muligheden for tolkebistand til eksamener.

For at lette tolkningen og give tolken mulighed for at forberede sig, kan du ansøge om at tolken får bevilget en ramme til at anskaffe sig de undervisningsmaterialer, kursisten bruger i undervisningen.

Rammen bliver sat efter behov og efter aftale med tolkeleverandøren og uddannelsesstedet.

Hvad kan introduktion til tolk ikke dække

Introduktion til tolk kan ikke dække uddannelsesstedets generelle vejledningsforpligtelser som for eksempel vejledningssamtaler, administration af tolkebistand i tilknytning til SPS-ordningen, herunder kontakt til tolkeleverandøren og tolken, som tolker for kursisten, og opgaver, som allerede er dækket af institutionens taxametertilskud.  

 
Sidst opdateret: 24. juni 2019