Hop til indhold
Lyt

Hvad er Ordblindhed?

Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed, som medfører, at det er svært at lære at koble bogstav og lyd. Det gør det vanskeligt at lære at læse og stave og at udvikle sikre læse- og skrivekompetencer. Ordblindhed findes i mange grader og opleves forskelligt fra person til person. 

Ordblinde kursister kan opleve en række studierelaterede udfordringer, blandt andet:

  • Vanskeligheder med at huske det, de læser
  • Vanskeligheder med at nå alle læse- og skriveopgaver
  • Vanskeligheder med at komme fra tanke til skrift
  • Vanskeligheder med at få struktur på skriftlige opgaver
  • Vanskeligheder med at formulere sig præcist på skrift
  • Hvilken støtte kan ordblinde kursister få?

Kursister på AMU, FVU, TAMU og avu kan få SPS som kompensation for ordblindhed.

Særligt for OBU

Kursister på OBU kan ikke få bevilget SPS, der er målrettet kompensation af ordblindheden. OBU er tilrettelagt under hensyn til og med fokus på at afhjælpe og begrænse de vanskeligheder, der følger med ordblindhed. Det vil sige, at undervisningen i sig selv har til formål at kompensere for kursistens funktionsnedsættelse. Kursister på OBU kan derfor alene få SPS, der imødekommer øvrige funktionsnedsættelser, for eksempel psykiske funktionsnedsættelser (ADHD, depression m.m.), syns- og hørehandicap eller bevægelseshandicap. 

Nedenfor kan du se en liste over de former for støtte, ordblinde kursister typisk kan få bevilget gennem SPS-ordningen. Styrelsen bevilger støtten på baggrund af en konkret vurdering af kursistens udfordringer.

Hvert enkelt punkt fører videre til en beskrivelse af støtteformen.

IntoWords

Computer

Instruktionstimer i IntoWords 

Videovejledninger i læse-skriveteknologi

Studiematerialer fra Nota

Studiestøttetimer

USB-stik med IntoWords

C-pen 

Håndscanner

Overflytning af hjælpemidler

Kursister, der allerede har hjælpemidler i udlån gennem SPS-ordningen, kan få overflyttet hjælpemidlerne til den nye uddannelse. Angiv i indstillingen, at du ansøger om at få overflyttet de hjælpemidler, kursisten allerede har i udlån.

Ansøgning om SPS

Når du ansøger om SPS til en ordblind kursist, skal du beskrive de konkrete udfordringer, kursisten har i relation til uddannelsen. Du kan tage udgangspunkt i de udfordringer, der knytter sig til forskellige studiemæssige situationer, for eksempel undervisning, gruppearbejde, læsning af faglige tekster, opgaveskrivning, forberedelse mm. Søger du om studiestøttetimer, skal du skrive, hvad timerne skal anvendes til. Vær opmærksom på, om det behov, studiestøttetimerne skal dække, ligger inden for rammerne af SPS.

Hvis du ikke selv kan beskrive kursistens udfordringer, skal du sikre dig, at beskrivelsen er en del af den dokumentation, du vedhæfter.

Ansøgning om IntoWords

Du kan søge om IntoWords med automatisk tildeling til kursister, som har scoret svarende til rød kategori (ordblind) med en ordforrådsscore på 11 eller derover i Ordblindetesten. Hvis eleven tidligere har fået bevilget et andet program, kan du søge om at få det ombyttet til IntoWords.

Læs om automatisk tildeling af IntoWords på spsu.dk

Ansøgning om computer

Hvis kursisten ikke har adgang til en computer, kan du søge om en bærbar computer. Hvis du søger om en computer, skal kursisten underskrive en it-blanket. På it-blanketten skal uddannelsesstedet oplyse, om kursisten har adgang til Office-pakken via uddannelsesstedet. Du skal vedhæfte it-blanketten i SPS2005.

Du finder it-blanketten på spsu.dk

Ansøgning om Office-pakke

Vi bevilger kun Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint og OneNote), hvis kursisten ikke har adgang til Office-pakken via uddannelsesstedet. Hvis kursisten ikke har adgang til Office-pakken, kan du ansøge om en computer med Office-pakke.

Dokumentation

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om støtte til en ordblind kursist i SPS2005, skal du vedhæfte dokumentation for kursistens funktionsnedsættelse. Du skal kun vedhæfte dokumentation for funktionsnedsættelsen, hvis styrelsen ikke tidligere har modtaget den relevante dokumentation.

Dokumentation for ordblindhed består typisk af Ordblindetesten eller lignende test. Ordblindetesten er en elektronisk test, som bliver udført af en læsevejleder.

Det er ikke et krav, at du indsender Ordblindetesten som dokumentation for ordblindhed. Som alternativ til Ordblindetesten kan du vælge at vedhæfte andre test, som tydeligt dokumenterer ordblindhed. Det kan for eksempel være, at kursisten på et tidligere tidspunkt har gennemgået en større udredning for ordblindhed. I dette tilfælde skal du vedhæfte resultater og rapport fra denne udredning.

Hvis kursisten allerede har gennemført Ordblindetesten, for eksempel ved et tidligere uddannelsessted, skal du altid vedhæfte rapporten fra denne. Det er vigtigt, at I ikke tager en ny test. Du kan få adgang til Ordblindetesten gennem testvejledermodulet, når kursisten er registreret på uddannelsesinstitutionen med Uni-Login. Læs vejledningen på testvejledermodulet for Ordblindetesten.

Læs om Ordblindetesten og find vejledninger på uvm.dk 

Lav ordforrådsscore

Hvis kursisten har scoret 10 eller derunder på deltest 3 (ordforrådsdelen) i Ordblindetesten, kan det manglende ordforråd have påvirket det samlede resultat af Ordblindetesten negativt. Du skal derfor redegøre for, hvorfor læsevejleder og øvrige undervisere vurderer, at der er tale om ordblindhed og ikke andre vanskeligheder.

Læs mere om lavt ordforråd og udredning af ordblindhed på spsu.dk

Usikker fonologisk kodning (gul score i Ordblindetesten)

Kursister, som har scoret svarende til gul kategori (usikker fonologisk kodning), kan i særlige tilfælde være berettiget til SPS. Det kræver, at læsevejlederen udreder kursistens læse-skrivefærdigheder nærmere, og at kursisten lever op til styrelsens kriterier for godkendelse af SPS til kursister med usikker fonologisk kodning. Styrelsen vurderer, om kursisten lever op til kriterierne på baggrund af de supplerende test og redegørelsen.

Læs mere om SPS til elever med en gul score i Ordblindetesten på spsu.dk

Sidst opdateret: 7. juli 2023