Hop til indhold
Lyt

Studiestøtteforløb med afklaring er et forløb på 15 timer, som ligger i det semester, hvor den studerende har gjort den SPS-ansvarlige opmærksom på, at der er behov for støtte. De 5 timer går til at afklare den studerendes behov, mens de 10 resterende timer er studiestøttetimer. 

Formålet med afklaring af støttebehov

Formålet er systematisk at afklare den studerendes behov for støtte og at få en tydelig ansvars- og rollefordeling mellem støttegiverne. Afklaringsforløbet munder ud i en afklaringsrapport, som også fungerer som opgavebeskrivelse til de støttegivere, der skal varetage de støtteformer, der bliver anbefalet til den studerende af studiestøttegiveren. 

Et studiestøtteforløb med afklaring bliver indledt med, at studiestøttegiver gennemgår den relevante dokumentation og mødes med den studerende en til to gange. På den baggrund udarbejder studiestøttegiveren en afklaringsrapport, og selve studiestøtten kan komme i gang. 

Afklaringsforløbet bliver bevilget, når den studerende har gjort den SPS-ansvarlige opmærksom på, at der er behov for støtte, enten før den studerende starter på uddannelsen eller i løbet af uddannelsen. 

Studiestøttegiver varetager afklaringsforløbet

Forløbet bliver varetaget af en studiestøttegiver, som har viden om og erfaring med specialpædagogik og psykiske funktionsnedsættelser. 

Studiestøttegiveren bruger de fem indledende timer på at gennemgå relevant dokumentation, som han/hun har modtaget fra den SPS-ansvarlige på støttemodtagerens uddannelsessted og på en til to  afklarende samtaler med støttemodtageren. 

Efterfølgende fungerer studiestøttegiveren som tovholder og koordinerer de støtteformer, der bliver bevilget på baggrund af den rapport, der kommer ud af afklaringsforløbet. 

Afklaringsrapport 

Det afklarende forløb bliver afsluttet med en afklaringsrapport. Det er studiestøttegiver, der er ansvarlig for at skrive rapporten. Rapporten skal beskrive, hvilke former for støtte det anbefales, at der bliver ansøgt om. De ti studiestøttetimer, der er bevilget sammen med de fem timer, fortsætter derfor efter den indledende afklaring i samme semester.

Antallet af studiestøttetimer i første semester, hvor støtten gives, kan udvides efter behov.

Afklaringsrapporten skal beskrive den studerendes studieevne, anbefale relevante støtteformer og indeholde en opgavebeskrivelse, som de kommende støttegivere, herunder eventuelt en faglig støttelærer og/eller studiementor, kan bruge som pejlemærke i deres arbejde med den studerende. 

Det er først efter det indledende afklaringsforløb med studiestøttegiveren, at andre støtteformer kan sættes i værk. Studiestøtten fortsætter sideløbende med andre støtteformer.

Gør opmærksom på, at ansøgningen er klar i SPS2005

Det er studiestøttegiveren, der er ansvarlig for at uploade afklaringsrapporten i SPS2005 som dokumentation til ansøgningen af støtte og give dig som SPS-ansvarlig besked om, at den ligger i systemet. 

Når du har fået besked om, at afklaringsrapporten ligger klar, skal du sende en mail til sps@stukuvm.dk og gøre SPS-enheden opmærksom på, at ansøgningen nu er klar.

Vær opmærksom på, at du skal ansøge om studiestøtte igen efter det første semester, hvor støtten bliver givet.

Husk at søge om kompetenceudvikling til støttegiverer

Når du søger om bevilling til den faglige støttelærer eller studiementor, skal du også søge om timer til kompetenceudvikling og supervision af de faglige støttelærere eller studiementorer.

Sidst opdateret: 14. december 2019