Hop til indhold
Lyt

Studiestøttetimer er en pædagogisk støtteform, som bliver varetaget af en fagperson, der har viden om ordblindhed. Studiestøttetimer varetages af en af styrelsens leverandører.

Den faglige støtte er af fagspecifik karakter og tager udgangspunkt i at skabe overblik over det faglige stof. Det er derfor ofte en underviser eller en ph.d.-studerende, der varetager den faglige støtte.

Studiestøttetimer

Målet med studiestøttetimer er at arbejde strategisk og langsigtet med at formulere eller strukturere fagligt stof. Det faglige stof er ikke, som ved faglige støttetimer, bundet til et konkret fag. Studiestøtten knytter sig til den studerendes almene undervisning og de emner, der bliver arbejdet med. Den studerende og støttegiveren arbejder med studierelevante tekster eller den studerendes egne skriftlige arbejde.

Det langsigtede og strategiske arbejde betyder, at den studerende får redskaber til selvstændig løsning af lignende opgaver fremadrettet i uddannelsen.

Studiestøtten er tilrettelagt som individuel støtte. Fokus er på det, den studerende skal gøre for at gennemføre en opgave, hvad enten det er at skrive en opgave eller at læse en faglig tekst.

Studiestøttelæreren demonstrerer derfor strategier, som er anvendelige i den givne proces. Det kan for eksempel være inddragelse af it-hjælpemidler. 

Ramme for studiestøttetimer

Studiestøttetimer bevilges som udgangspunkt i rammer af 20 eller 30 timer pr. semester.

Forskellen på faglige støttetimer og studiestøttetimer

Studiestøttetimer bliver varetaget af en støttelærer hos en af styrelsens leverandører med viden om den studerendes funktionsnedsættelse og handler blandt andet om at udvikle gode strategier og redskaber til selvstændig løsning af opgaver.

Faglig støtte bliver varetaget af en underviser med indgående kendskab til det fagområde, som den studerende skal kunne mestre på uddannelsen. Det handler derfor om at skabe overblik over og prioritere indholdet i det specifikke fag. 

Studiestøttetimerne afgrænser sig fra støtteformen faglige støttetimer, der gives af en underviser på uddannelsesstedet. Den faglige støtte er af fagspecifik karakter og tager udgangspunkt i bearbejdning af det faglige stof på uddannelsen som et supplement til den faglige indlæring, der sker i uddannelsen.

En faglig støttelærer yder faglig vejledning og sparring til den studerende for udvikling af strategier, der støtter indlæring og fastholdelse af faglig viden. Faglige støttetimer er derfor et supplement til studiestøttetimerne og bevilges som udgangspunkt ikke som en særskilt støtteform, uden at der også bevilges og ydes studiestøttetimer.

Det er støttelæreren hos leverandøren, der kan anbefale faglige støttetimer, når det vurderes, at den studerende på grund af sin funktionsnedsættelse har vanskeligheder af fagspecifik karakter, som ikke kan kompenseres i studiestøttetimerne.

Der er således ikke tale om en støtte, der kan ydes, hvis den studerende generelt har vanskeligheder med det faglige indhold på uddannelsen, og hvor dette ikke hænger specifikt sammen med følger af funktionsnedsættelsen. 

Ramme for faglige støttetimer

Faglige støttetimer kan i nogle tilfælde bevilges, som et supplement til studiestøttetimer. Det er leverandøren af studiestøttetimer, der skal anbefale faglige støttetimer. Rammen for faglige støttetimer er 10 timer pr. semester.

Sidst opdateret: 11. juni 2021