Hop til indhold
Lyt

Hvad er Ordblindhed?

Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed, som medfører, at det er svært at lære at koble bogstav og lyd. Det gør det vanskeligt at lære at læse og stave og at udvikle sikre læse- og skrivekompetencer. Ordblindhed findes i mange grader og opleves forskelligt fra person til person. 

Ordblinde studerende kan opleve en række studierelaterede udfordringer, blandt andet:

  • Vanskeligheder med at huske det, de læser
  • Vanskeligheder med at nå alle læse- og skriveopgaver
  • Vanskeligheder med at komme fra tanke til skrift
  • Vanskeligheder med at få struktur på skriftlige opgaver
  • Vanskeligheder med at formulere sig præcist på skrift

Hvilken støtte kan ordblinde studerende få?

Nedenfor kan du se en liste over de former for støtte, ordblinde studerende typisk kan få bevilget gennem SPS-ordningen. Styrelsen bevilger støtten på baggrund af en konkret vurdering af den studerendes udfordringer.

Hvert enkelt punkt fører videre til en beskrivelse af støtteformen.

Overflytning af hjælpemidler

Studerende, der allerede har hjælpemidler i udlån gennem SPS-ordningen, kan få overflyttet hjælpemidlerne til den nye uddannelse. Angiv i indstillingen, at du ansøger om at få overflyttet de hjælpemidler, den studerende allerede har i udlån.

Ansøgning om SPS

Når du ansøger om SPS til en ordblind studerende, skal du beskrive de konkrete udfordringer, den studerende har i relation til uddannelsen. Du kan tage udgangspunkt i de udfordringer, der knytter sig til forskellige studiemæssige situationer, for eksempel undervisning, forelæsninger, gruppearbejde, læsning af faglige tekster, opgaveskrivning, forberedelse, praktikforløb mm. Søger du om studiestøttetimer, skal du skrive, hvad timerne skal anvendes til. Vær opmærksom på, om det behov, studiestøttetimerne skal dække, ligger inden for rammerne af SPS. 

Hvis du ikke selv kan beskrive den studerendes udfordringer, skal du sikre dig, at beskrivelsen er en del af den dokumentation, du vedhæfter.

Ansøgning om læse-skriveteknologi

Vi bevilger IntoWords til den studerendes egen computer. Hvis den studerende tidligere har fået bevilget et andet program, kan du søge om at få det ombyttet til IntoWords.

Ansøgning om computer

Hvis den studerende ikke har adgang til en computer, kan du søge om en bærbar computer. Hvis du søger om en computer, skal den studerende underskrive en it-blanket. På it-blanketten skal uddannelsesstedet oplyse, om den studerende adgang til Office-pakken via uddannelsesstedet. Du skal vedhæfte it-blanketten i SPS2005.

Du finder it-blanketten på spsu.dk

Ansøgning om Office-pakke

Vi bevilger kun Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint og OneNote), hvis den studerende ikke har adgang til Office-pakken via uddannelsesstedet. Hvis den studerende ikke har adgang til Office-pakken, kan du ansøge om en computer med Office-pakke.

Dokumentation

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om støtte til en ordblind studerende i SPS2005, skal du vedhæfte dokumentation for den studerendes funktionsnedsættelse. Du skal kun vedhæfte dokumentation for funktionsnedsættelsen, hvis styrelsen ikke tidligere har modtaget den relevante dokumentation.

Dokumentation for ordblindhed består typisk af Ordblindetesten eller lignende test. Ordblindetesten er en elektronisk test, som bliver udført af en læsevejleder. Studerende, som har scoret svarende til rød kategori (ordblind) med en ordforrådsscore på 11 eller derover, kan få SPS alene på baggrund af Ordblindetesten.

Hvis den studerende har taget Ordblindetesten, skal du altid vedhæfte testen i forbindelse med ansøgningen. Den studerende kan finde sin Ordblindetest på Ordblindetest.dk. Det er vigtigt, du ikke indstiller den studerende til at få taget en ny ordblindetest. 

Som alternativ til Ordblindetesten kan du vedhæfte andre test, som tydeligt dokumenterer ordblindhed. Det kan for eksempel være, at den studerende på et tidligere tidspunkt har gennemgået en større udredning for ordblindhed. I dette tilfælde kan du vedhæfte resultater og rapport fra denne udredning.

Studerende med dokumentation for ordblindhed

En studerende, som allerede har dokumentation for sin ordblindhed, skal ikke testes igen. Du skal i stedet afholde en samtale med den studerende med det formål at afklare det aktuelle støttebehov.

På baggrund af din samtale med den studerende kan du ansøge om den relevante støtte.

De almindelige støtteformer til studerende på videregående uddannelser er: IntoWords, instruktionstimer, studiematerialer fra Nota og studiestøttetimer.

I din samtale med den studerende kan du tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvilke former for læse-skriveteknologi har du brugt før, og har de haft en kompenserende effekt?
  • Har du behov for hjælp til installation og instruktion i den ansøgte læse-skriveteknologi?
  • Har du behov for studiematerialer fra Nota?
  • Hvilke krav stiller uddannelsen til dig, og har du behov for studiestøtte for at leve op til disse krav? Læs via linket ´Studiestøttetimer´ ovenfor, hvilken støtte den studerende kan forvente at modtage gennem studiestøttetimer.

Når du sammen med den studerende har afklaret, hvilke støtteformer den studerende har behov for, skal du oprette en ansøgning. Redegør for et eventuelt behov for studiestøttetimer, og beskriv, hvordan studiestøttetimerne vil kompensere for den studerendes udfordringer. Hvis den studerende er i tvivl om sit evt. behov for studiestøttetimer, anbefaler vi, at du søger om timerne. Den studerende og støttegiveren kan i løbet af timerne afklare, om den studerende også fremadrettet har behov for studiestøttetimer.

Det er muligt at søge om en afklaring af støttebehov til den studerende hos en af styrelsens leverandører, hvis du i særlige tilfælde ikke kan afklare, hvilke støtteformer den studerende har behov for. Behovet skal ligge ud over de almindelige støtteformer.

Afklaring af støttebehov udgør et ekstra led for den studerende, som skal vente længere på at modtage støtte. Når afklaringen er foretaget, vedhæfter leverandøren en afklaringsrapport i SPS2005. Herefter skal du oprette selve ansøgningen om SPS. 

Studerende uden dokumentation for ordblindhed

Hvis den studerende ikke er udredt for ordblindhed, kan du ansøge om en ordblindetest. Ordblindetesten udføres af en af styrelsens leverandører. Det er vigtigt, at du i ansøgningen beskriver, hvilke læse-skrivevanskeligheder den studerende oplever, og hvorfor der er mistanke om ordblindhed. 

Hvis Ordblindetesten viser, at den studerende er ordblind, foretager leverandøren med det samme en afklaring af støttebehovet. Når test og afklaring er foretaget, vedhæfter leverandøren Ordblindetesten, leverandørens rapport og afklaringsrapporten i SPS2005. Herefter skal du oprette selve ansøgningen om SPS.    

Hvis Ordblindetesten viser, at den studerende ikke er ordblind, gennemfører leverandøren en afsluttende samtale med den studerende, og du skal ikke foretage dig yderligere i den forbindelse.

Hvis Ordblindetesten viser, at den studerende har usikker fonologisk kodning (gul score i Ordblindetesten), foretager leverandøren en række supplerende test, hvis der er mistanke om, at den studerende har en velkompenseret ordblindhed. Når testene er foretaget, vedhæfter leverandøren Ordblindetesten, supplerende test, leverandørens rapport og afklaringsrapporten i SPS2005. Herefter skal du oprette en ansøgning om SPS, hvis leverandøren konkluderer, at der er indikation for ordblindhed. Vi vurderer den studerendes støtteberettigelse på baggrund af testrapporten fra leverandøren. 

Læs om SPS til studerende med usikker fonologisk kodning på spsu.dk

Studerende på lange videregående uddannelser

Studerende på lange videregående uddannelser er støtteberettigede både ved rød og gul score i Ordblindetesten. Det betyder, at leverandøren ikke foretager supplerede test, selvom den studerende scorer i den gule kategori i Ordblindetesten. 

 

Sidst opdateret: 5. september 2023