Hop til indhold
Lyt

Det er SPS-enheden, der opretter tolkeopgaverne i Tolkeportalen og administrerer tolkeopgaverne.

Det er derfor vigtigt, at du som SPS-ansvarlig beskriver opgaven så præcist som muligt i ansøgningen. Det er vigtigt, at beskrivelsen indeholder:

 • start- og slutdato for undervisningsforløbet
 • tidspunktet for undervisningen
 • undervisningsstedets adresse
 • hvilken slags undervisning, det drejer sig om - klasseundervisning, gruppearbejde, værkstedsundervisning, dialogundervisning, forelæsning eller andet
 • om der bliver talt fremmedsprog i undervisningen
 • om der er behov for to tolke til dele af undervisningen
 • dato for eksamener eller andre vigtige begivenheder, hvis det er muligt at oplyse
 • telefonnummer til relevant kontaktperson
 • angivelse af støttemodtagerens ønske om tolkeleverandør. Der kan vælges tre prioriteter i den region, hvor tolkningen finder sted.
 • er der behov for tegnsprogs- eller skrivetolkning, eller eventuelt begge dele.
 • er der andre tolkebrugere på uddannelsen.

Hvis eleven eller den studerende skal i praktik, skal praktikstedets adresse og dato for praktikforløbets start og slut oplyses.

Når tolkebistanden er bevilget i SPS2005, taster styrelsen tolkeopgaven i Tolkeportalen.

Tolkeopgaven bliver sendt til den leverandør, som eleven eller den studerende har valgt som 1. prioritet. Tolkeleverandøren vælges for hele uddannelsesperioden.

Hvis 1. prioriteten ikke kan tage opgaven, går den videre til 2. og herefter 3. prioritet og til sidst hovedleverandøren i regionen. Hvis ingen af de prioriterede leverandører eller hovedleverandøren kan tage opgaven, bliver tolkeopgaven sendt ud til alle tolkeleverandører i regionen.

Rammebevilling til tolkebistand

Rammebevillingen for tegnsprogstolk og skrivetolk er typisk på 300 timer pr. semester.

Besked om tolkning

Når leverandøren er fundet, får uddannelsesstedet en mail om, at der er fundet en leverandør til tolkeopgaven. Oplysningen om leverandøren kan ses i Tolkeportalen.

Uddannelsesstedet har en kontaktperson, som er oprettet som bruger i Tolkeportalen med en mailadresse. Det er denne mailadresse informationen sendes til.

Hvis du er kontaktperson og ikke modtager mails, eller hvis du har glemt din kode til Tolkeportalen, skal du kontakte styrelsen på sps@stukuvm.dk

Administration og fakturering

Det er tolkeleverandøren, der administrerer tolkeopgaverne i Tolkeportalen, hvor tolkningerne for undervisningen bliver oprettet, afsluttet og afregnet for fakturering.

I Tolkeportalen danner leverandøren et fakturabilag, når leverandøren skal sende faktura på tolkning til uddannelsesstedet. Fakturabilaget sendes med fakturaen som bilag.

Uddannelsesstedet kan også afstemme de fakturaer, de har modtaget fra tolkeleverandøren i Tolkeportalen ved at se på, om fakturaen stemmer overens med fakturabilaget for elevens eller den studerendes tolkninger under ’oplysninger om tolkninger’. Det er vigtigt, at uddannelsesstedet kontrollerer, at faktura og fakturabilag stemmer overens.

I fakturabilaget er der en oversigt over gennemførte og for sent aflyste tolketimer, som tolkeleverandøren fakturerer for. Uddannelsesstedet har ansvar for at kontrollere, at fakturabilaget stemmer overens med skemaet og tolkebehovet for eleven eller den studerende.

Afslutning af tolketimer, der er aflyst for sent

Tolkeopgaver skal aflyses senest to dage, inden opgaven finder sted. Når tolkeleverandørerne skal afslutte en opgave i Tolkeportalen, som er aflyst for sent, skal tolkeleverandøren registrere årsagen til den for sene aflysning.

Tolkeleverandøren kan registre følgende årsager til aflysningen, hvis:

 • eleven eller den studerende har aflyst på forhånd
 • eleven eller den studerende mødte ikke frem
 • undervisning eller aktiviteten blev aflyst
 • årsag ikke oplyst.

Når en tolkeopgave bliver aflyst for sent, og tolkeleverandøren ikke får en anden opgave i stedet, kan tolkeleverandøren fakturere for opgaven.

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om støtte til en elev eller studerende med et hørehandicap i SPS2005, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for elevens eller den studerenedes funktionsnedsættelse.

Døve støttemodtagere

Kopi af journal fra høreklinik/sygehus, hvoraf diagnosen fremgår. 

Sidst opdateret: 31. januar 2021