Studiestøttetimerne imødekommer behovene hos eleven med psykiske funktionsnedsættelser. Formålet med studiestøttetimerne er at støtte eleven i at komme godt gennem uddannelsen  

Studiestøttetimer bliver varetaget af en ansat på uddannelsesstedet. Det kan være en underviser, en vejleder på uddannelsesstedet eller en ekstern person, uddannelsesstedet ansætter til opgaven.

Det er vigtigt, at støttegiver kender indholdet i uddannelsen godt og har et godt kendskab til skolen. Det er skolens ansvar at sikre kvaliteten af den specialpædagogiske støtte.

Eleven mødes med støttegiver en-til-en eller på et hold.

En bevilget studiestøttetime er på 60 minutter. 

Støttegiveren yder faglig sparring og vejledning, der hjælper eleven med at udvikle strategier, der støtter indlæringen og fastholder faglig viden. 

Støtten er et supplement til den faglige indlæring, der sker i undervisningen, i gruppe- og projektarbejde, ved fremlæggelser og i læsegrupper. 

Studiestøttetimer skal placeres uden for undervisningen.

Læs mere om Studiestøtte på hold

Elementer, der kan indgå i studiestøtten

Studiestøtte spænder bredt. Udgangspunktet for støtten er altid at kompensere for elevens vanskeligheder i uddannelsessammenhæng. På den måde kan studiestøtte være med til at hjælpe eleven med at varetage og færdiggøre sin uddannelse. Der kan derfor indgå både kognitive, følelsesmæssige og sociale elementer, afhængig af elevens udfordringer i forbindelse med uddannelsen. 

Det er dog vigtigt at understrege, at studiestøtte ikke er behandling eller terapi. Det er heller ikke støtte til at opnå generelle faglige forudsætninger, som eleven måske mangler. 

Eksempler på studiestøtte med et kognitivt fokus

Eksempler på studiestøtte med et følelsesmæssigt fokus

Eksempler på studiestøtte med et socialt fokus 

Ansøgningen om studiestøtte til elever med psykiske vanskeligheder på ungdomsuddannelser skal beskrive elevens støttebehov, herunder hvilke udfordringer og barrierer eleven oplever eller forventes at komme til at opleve på grund af funktionsnedsættelsen eller de tilsvarende svære vanskeligheder.

Ansøgningen skal også beskrive indholdet i timerne, den specialpædagogiske form og formålet med timerne.

Husk dokumentation

Ansøgningen skal altid vedhæftes en kopi af journal fra sygehus, speciallæge eller læge, hvor diagnosen fremgår. En udtalelse fra psykolog eller lignende kan være nok, hvis diagnosen er understøttet af en læge.

Når du som SPS-ansvarlig søger om genbevilling af studiestøttetimer til elever med psykiske vanskeligheder i SPS2005, skal der vedhæftes en forløbsbeskrivelse til ansøgningen. 

I slutningen af hvert semester eller periode udarbejder støttegiver og eleven en forløbsbeskrivelse. Den skal beskrive, hvordan de bevilgede timer er blevet brugt, og hvad eleven har fået ud af dem. 

Det skal også fremgå af forløbsbeskrivelsen, om eleven fortsat har behov for støtte, og hvad studiestøttetimerne skal bruges til fremadrettet. 

Forløbsbeskrivelsen skal også vedhæftes ansøgningen i slutningen af det semester, hvor eleven afslutter uddannelsen.

Ansøgninger, der er sat op til automatisk tildeling, skal søges i genbevilling via automatisk tildeling. Det er uddannelsesstedets opgave at sørge for, at forløbsbeskrivelsen bliver udarbejdet, og at den er vedhæftet ansøgningen i SPS2005.

Skabelon til forløbsbeskrivelsen

Der kan bevilges studiestøttetimer til brug i praktikperioden. Ofte vil en medarbejder på praktikstedet varetage studiestøtten.  Studiestøtte for elever i praktik kan bestå i støtte til planlægning, struktur og overblik i opgaveløsningen, støtte til en grundigere eller tydeligere introduktion til opgaver, støtte til igangsættelse af opgaver samt støtte i form af tydelig og kontinuerlig opfølgning på opgaveløsningen.

Der kan også være behov for samtaler i forhold til kommunikation og omgangsformer på praktikstedet med henblik på at undgå misforståelser og konflikter. 

 
Sidst opdateret: 15. august 2019