Hop til indhold
Lyt

Hvis en elev har en psykisk funktionsnedsættelse kan det være svært for eleven at overskue og gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor er det muligt at tilbyde eleven støtte gennem SPS-ordningen.

En psykisk funktionsnedsættelse kan for eksempel være depression, personlighedsforstyrrelse eller skizofreni. En psykisk funktionsnedsættelse kan også være udviklingsforstyrrelser, som for eksempel ADHD og autisme.

Den støtteform, der primært bliver bevilget til elever med psykiske funktionsnedsættelser er støttetimer enten i form af studiestøttetimer eller støttepersontimer. SPS er ikke behandling eller terapi. Støtten er udelukkende knyttet til uddannelsen, og formålet er at støtte eleven i at komme igennem ungdomsuddannelsen.

De vanskeligheder, som elever med psykiske funktionsnedsættelser oftest oplever, er:

 • Manglende overskud og energi. 
 • Dårlig koncentration og hukommelse (for eksempel i forbindelse med læsning).
 • Problemer med udholdenhed og fastholdelse af viden. 
 • Vanskeligheder med struktur i studiehverdagen (for eksempel i forbindelse med større opgaver).
 • Manglende overblik over uddannelsen, pensum, større opgaver og eksamenslæsning.
 • Vanskeligheder med at ’sætte i gang’ i for eksempel skriveprocesser.
 • Følelse af uoverskuelighed og ubehag ved det studiemæssige pres.
 • Problemer med social isolation. 
 • Svært ved håndtere sociale sammenhænge eller kontekster. Herunder udfordringer med at møde op på studiet og være i undervisningssituationer med mange mennesker.
 • Svært ved at ’være på’ for eksempel i forbindelse med at holde oplæg eller indgå i gruppearbejde.
 • Udfordringer ved kontakt til undervisere, vejledere og de andre elever.
 • Usikkerhed om egne studieevner og faglige kompetencer.

Ramme for studiestøttetimer

Den vejledende ramme for støtte til elever med psykiske funktionsnedsættelser er 1-5 timer ugentligt alt efter behov.

Læs mere om studiestøttetimer

Læs mere om støttepersontimer

SPS for elever med autismespektrumforstyrrelser (ASF) i ASF-klasser

Uddannelsesforløb i ASF-klasser er tilrettelagt, så der tages højde for de vanskeligheder, eleverne oplever på baggrund af deres ASF. Uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at have ASF-klasser, modtager et øget tilskud til dette formål. Uddannelsesinstitutionerne kan derfor ikke også modtage tilskud til SPS til elever med ASF, da der så bliver givet tilskud til samme formål to gange. Elever i ASF-klasser, der har andre funktionsnedsættelser ud over ASF (fx ordblindhed), kan få bevilget støtte, hvis der er behov for det. 

Sidst opdateret: 9. januar 2023