Hop til indhold
Lyt

Studiestøttetimer bliver varetaget af en underviser på uddannelsesstedet, eller af en ekstern støttegiver, der kender indholdet i uddannelsen og uddannelsesstedet godt. Det er skolens ansvar at sikre kvaliteten af den specialpædagogiske støtte.

Rammen for studiestøtte

Rammen for studiestøttetimer til ordblinde elever er som udgangspunkt 2 timer pr. uge. Eleven mødes med støttegiver en-til-en i 60 minutter. Støttegiveren yder faglig sparring og vejledning, der hjælper eleven med at udvikle strategier, der støtter indlæringen og fastholder faglig viden. 

Studiestøttetimerne skal tilrettelægges, så der arbejdes strategisk. Det vil sige, at eleven ikke alene får redskaber til at løse den konkrete læse- og skriveopgave, men også får styrket evnen til selvstændigt at løse lignende opgaver i uddannelsesforløbet.

Elementer i studiestøtten

Studiestøttetimer kan for eksempel bruges til: 

  • strategisk arbejde med læseforståelse i forhold til studierelevante tekster. Dette arbejde kan for eksempel handle om at finde nøgleord og aktivere baggrundsviden
  • opgaveskrivning med fokus på strukturering af det faglige indhold og bearbejdning af tekstens sproglige udformning
  • eksamensforberedelse med fokus på at gennemgå pensumliste og prioritering af læseopgaver.

Studiestøttetimer kan ikke bruges til at udfylde huller fra forudgående skolegang.

Det betyder, at timerne for eksempel ikke må benyttes til specialundervisning eller ekstra undervisning, hvor stof der indgår i den almindelige undervisning bliver gentaget eller gennemgået på nye måder.

Studiestøttetimerne må ikke benyttes til oplæsning eller lektiehjælp  eller til gennemgang og resumering af tekster, som eleven ikke selv har læst.

Studiestøttetimer må heller ikke bruges til korrekturlæsning.

Studiestøttetimer i undervisningen

Skolen har mulighed for at give en del af studiestøttetimerne i undervisningen, hvis det vurderes, at det er den bedste måde at kompensere eleven på.

Støtten skal indgå som en del af en individuelt tilrettelagt støtte, der skal kompensere eleven for en funktionsnedsættelse, og det skal ud fra et specialpædagogisk sigte give mening, at en del af studiestøttetimerne kan afholdes i selve undervisningen.

Det er den enkelte elevs behov for støtte, der afgør, om støtten kan gives i undervisningen eller uden for undervisningen. Eleven skal være indforstået med valget.

Studiestøttetimerne kan ikke alene gennemføres i undervisningen. Der vil være behov for, at dele af timerne fortsat ydes uden for undervisningen. Som minimum skal de første to studiestøttetimer gives individuelt.

Studiestøttetimerne må ikke omdannes til at nedsætte holdstørrelsen eller til en generel tolærerordning.

Det skal fremgå af forløbsbeskrivelsen, hvis dele af studiestøttetimerne er givet i undervisningen.

SPS som virtuel støtte

Skolen kan give dele af studiestøttetimerne virtuelt, hvis eleven er indforstået med det og har udbytte af at modtage støtte virtuelt.

Skolen skal sikre, at den platform, der anvendes til virtuelle møder, er en sikker forbindelse.

Det skal fremgå af forløbsbeskrivelsen, hvis dele af støttetimerne er givet virtuelt.

Ansøgning om studiestøttetimer

I ansøgningen om studiestøttetimer skal du beskrive indholdet af timerne, specialpædagogisk form og formålet med timerne.

Forløbsbeskrivelse

I slutningen af hvert semester eller periode skal eleven og støttegiveren udarbejde en forløbsbeskrivelse. Det gælder også for det semester, hvor eleven afslutter uddannelsen. Eleven og underviseren eller støttegiveren udarbejder forløbsbeskrivelsen sammen.  Det er den SPS-ansvarliges opgave at sørge for, at forløbsbeskrivelsen bliver udarbejdet, og at den bliver lagt i SPS2005.

Det skal fremgå af forløbsbeskrivelsen, hvordan de bevilgede timer er blevet brugt, og hvad udbyttet har været. Det skal også fremgå af forløbsbeskrivelsen, om der fortsat er et støttebehov, der gør, at forløbet skal fortsætte, og hvad studiestøttetimerne i så fald skal bruges til. 

Forløbsbeskrivelsen

Genansøgning af studiestøttetimer

Når du søger om genbevilling af studiestøttetimer til ordblinde elever, er det et krav, at der bliver vedhæftet en forløbsbeskrivelse i SPS2005. Hvis der er tale om ansøgninger, der er sat op til automatisk tildeling, skal du søge om genbevilling via automatisk tildeling.

Automatisk tildeling

Sidst opdateret: 7. juli 2020