Hop til indhold
Lyt

Skrivetolk og tegnsprogstolk

Støttemodtagere med hørehandicap kan få bevilget skrivetolk eller tegnsprogstolk i det antal timer, de har undervisning i samt til andre aktiviteter der er relateret til undervisningen som for eksempel praktik og studieture.

Den vejledende ramme til tolkebistand er som udgangspunkt 300 timer pr. semester.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har indgået samarbejdsaftaler med tolkeleverandører efter EU's udbudsregler med henblik på levering af tegnsprogs- og skrivetolk bistand. Tolkebistanden bliver administreret i Tolkeportalen.

Se listen over leverandører her: Tolkeleverandører

Støttemodtagere kan få bevilget tolke til faglige aktiviteter på uddannelsen. For eksempel: 

  • Undervisning på uddannelsen
  • Praktikforløb
  • Læsegruppemøder i forventet omfang  
  • Eksamen
  • Den faglige del af en studietur
  • Den faglige del af rustur
  • Obligatoriske vejledningsaktiviteter

Støttemodtageren kan ikke få bevilget tolkning til sociale aktiviteter og aktiviteter der ikke er obligatoriske.

Særligt om praktik

Man kan anvende tolkebistand i praktik til:

  • Introduktion til nye arbejdsopgaver
  • Møder på arbejdspladsen
  • Direkte borgerkontakt

To-tolkebistand

To-tolkebistand kan blive bevilget efter en konkret vurdering, som tager udgangspunkt i de krav, der bliver stillet på uddannelsen og det uddannelsesniveau der skal tolkes på. Der bevilges som udgangspunkt ikke to-tolke til ungdomsuddannelser, bortset fra eksamenssituationer.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal godkende brugen af to-tolkebistand inden det kan iværksættes, hvis det ligger uden for de kriterier, som er aftalt med tolkeleverandørerne.

Fjerntolkning

Fjerntolkning foregår via computer med kamera og mikrofon. Tolken er fysisk placeret et andet sted og bliver ringet op for tolkning. 

I det omfang undervisningen eller praktikforløbet kan foregå via fjerntolk, kan den fysiske tolk erstattes af en fjerntolk.

Se mere om ansøgning om tolkebistand og Tolkeportalen her: Administration af SPS

Tolken kan få en rammebevilling til undervisningsmaterialer

For at lette tolkningen og give tolken mulighed for at forberede sig, kan der ansøges om, at tolken får bevilget en ramme til at anskaffe sig de undervisningsmaterialer, støttemodtageren bruger i undervisningen.

Rammen bliver sat efter behov og efter aftale med tolkeleverandøren og uddannelsesstedet

Dokumentation, når du ansøger

Når du som SPS-ansvarlig ansøger om støtte til en elev med et hørehandicap i SPS2005, skal ansøgningen vedhæftes dokumentation for elevens funktionsnedsættelse.

Døve støttemodtagere

Kopi af journal fra høreklinik/sygehus, hvoraf diagnosen fremgår.

Sidst opdateret: 8. maj 2021