; Hop til indhold
Lyt

Introduktion til tolk

For at støttemodtageren får det optimale udbytte af tolkebistanden er det vigtigt, at uddannelsesstedet giver en god introduktion til brug af tolk på uddannelsen. Det er uddannelsesstedets ansvar, at støttemodtageren, der får tolkebistand, har adgang til den nødvendige information og at tolkebistanden bliver brugt hensigtsmæssigt.

Støtteformen ”Introduktion til tolk” består af samtaler. Der bliver bevilget tre timer for et semester, og formålet med samtalerne er, at støttemodtageren, der bliver bevilget tolkebistand, får det optimale udbytte af den tildelte tolkebistand. Samtidig kan uddannelsesstedet sikre sig, at tolkebevillingen bliver anvendt efter hensigten. Første gang der bevilges tolkebistand til timer til introduktion til tolk blive bevilget sammen med uden særskilt ansøgning.

Bevillingen skal anvendes til samtaler med støttemodtageren. der kan for eksempel afholdes en introduktionssamtale inden studiestart, når støttemodtageren er optaget på uddannelsen, og opfølgende samtaler i den første tid for at sikre, at støttemodtageren anvender støtten optimalt.

Introduktion til tolk gives som udgangspunkt ved uddannelsens start. Hvis der opstår konkrete behov, for eksempel ved praktik, kan der bevilges flere introduktionstimer senere i et uddannelsesforløb.

Det skal støttemodtageren vide
 • Hvem er kontaktperson på uddannelsesstedet
 • Procedure for bevilling af tolk
 • Hvordan tildeles en tolk efter udbud?
  • Når styrelsen bevilger tolkebistand, bliver opgaven tastet i Tolkeportalen og sendt til den leverandør, som støttemodtageren har valgt som 1. prioritet.
  • Styrelsen skal kunne beskrive opgaven så præcist som muligt for at tolkeleverandøren ved, om de kan tage opgaven. Det er skolen, der sammen med støttemodtageren skal beskrive tolkebehovet i ansøgningen.
 • Hvordan får støttemodtageren besked om tildeling af tolkeleverandør?
  • Tolkeportalen sender automatisk besked, når en tolkeleverandør har taget opgaven. Besked sendes til skolen, hvis mailadressen på skolens kontaktperson er registreret i Tolkeportalen. Tjek at mailadressen fremgår korrekt i Tolkeportalen.
  • Leverandøren har pligt til at tolke gennem hele uddannelsen.
  • Når en tolkeleverandør er fundet kan støttemodtageren eller uddannelsesstedet kontakte tolkeleverandøren for nærmere praktiske aftaler om tolkningen.
 • Hvem har ansvaret for bestilling og afbestilling af tolk?
  • Uddannelsesstedet og støttemodtageren laver en aftale om svaret for bestilling og afbestilling. Lav tydelige aftaler.
 • Aflys tolkeopgaver i god tid.
  • Når en opgave aflyses senere end fem hverdage før opgaven finder sted, regnes det for en for sen aflysning. Staten betaler for tolkeopgaver, der aflyses for sent, hvis tolkeleverandøren ikke finder andre opgaver i samme tidsrum.
  • Så vidt muligt skal man aflyse i god tid.
  • Når man aflyser tolken for sent, skal man oplyse årsagen til aflysningen. Tolkeleverandøren skal registrere årsagen i Tolkeportalen.

Hvad kan støttemodtageren bruge tolk til på uddannelsen?

Tolken kan bestilles til følgende aktiviteter:

 • undervisning på uddannelsen
 • læsegruppemøder i forventet omfang
 • eksamen
 • studieture (faglige aktiviteter)
 • rusture (faglige aktiviteter)
 • obligatorisk vejledning

Hvordan kan støttemodtageren bruge tolk til praktik?

Der kan anvendes tolk i praktikforløb til følgende aktiviteter:

 • møder på arbejdspladsen
 • introduktion til nye arbejdsopgaver
 • konkret borgerkontakt

Hvem skal udføre samtalerne?

Tilskuddet til samtalerne bliver bevilget til en medarbejder på uddannelsesstedet. Det kan være SPS-vejlederen, studievejlederen eller tolkebrugerens kontaktperson.

Medarbejderen, der tager samtalerne, skal have kendskab til procedurerne for anvendelse af tolkebistand. 

Introduktionssamtalerne kan bruges til:

 • en instruktion i kontakt til tolkeleverandøren
 • en forventningsafstemning af støttemodtagerens kontakt med tolkeleverandøren
 • en introduktion til praksis for bestilling og afbestilling af tolk
 • en introduktion til, hvordan og hvornår eleven skal afbestille en tolk
 • at oplyse om fristen for "for sent aflyste" tolketimer på fem hverdage og vigtigheden af aflysning tidligst muligt
 • at sikre, underviserne har kendskab til tolkebehovet og kendskab til anvendelse af tolk i undervisningen
 • at sikre, at støttemodtageren er bekendt med mulighederne for at få tolk i praktik
 • at sikre, i samarbejde med støttemodtageren, at praktikstedet er bekendt med praksis for tolk i praktikforløb
 • at sikre, støttemodtageren er bekendt med mulighederne for at få tolkebistand på studieture og til øvrige aktiviteter, som er relateret til undervisningen
 • at sikre, at støttemodtageren har kendskab til muligheden for tolkebistand til eksamener. 

Hvad kan introduktion til tolk ikke dække

Introduktion til tolk kan ikke dække uddannelsesstedets generelle vejledningsforpligtelser som for eksempel vejledningssamtaler, administration af tolkebistand i tilknytning til SPS-ordningen, herunder kontakt til tolkeleverandøren og opgaver, som allerede er dækket af institutionens taxametertilskud. 

Her kan du læse mere om, hvad støttemodtageren, undervisere og praktiksteder har behov for at vide: (under udarbejdelse).

Sidst opdateret: 18. januar 2022