Skolen får automatisk inklusionstilskud, mens der er andre former for tilskud, der skal søges i Fordelingssekretariatet.

Inklusionstilskud

Elever, der har et støttebehov på mindre end ni ugentlige timer, svarende til 12 lektioner, hører ind under det inklusionstilskud, som alle frie grundskoler modtager. 

Det vil sige, at en fri grundskole skal tilbyde supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har brug for støtte, og hvis elevens behov ikke kan mødes alene ved differentieret undervisning og holddannelse.

Taksterne for inklusionstilskuddet bliver fastsat på finansloven hvert år. Det er baseret på det antal elever  skolen har den 5. september i året før indeværende finansår, og det er opdelt på skoler med 0-149 elever, 150-299 elever, 300-449 elever og skoler med 450 elever eller derover. Tilskuddet til inklusion bliver beregnet efter skolens antal af elever.

Taksterne kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk

Som led i Undervisningsministeriets tilsyn kan skolerne blive bedt om at redegøre for, hvordan skolen tilrettelægger indsatsten om inklusion.

Sygeundervisning, befordring og støtteundervisning for tosprogede elever

Sygeundervisning, befordring og støtteundervisning for tosprogede elever skal søges via Fordelingssekretariatet, som fordeler tilskud til frie skoler og private grundskoler i henhold til Friskoleloven. 

Frikvarterer, lektiehjælp, SFO-støtte og ændringer af bygninger for at skabe fysisk tilgængelighed

SPS dækker ikke støtte i frikvarterer, i SFO'en eller til lektiehjælp. SPS dækker heller ikke ombygning af en skole for at gøre den fysisk tilgængelig for en elev med bevægelseshandicap. Frie grundskoler kan derfor ikke søge tilskud til at få bygget skolen om, hvis det ikke er fysisk tilgængelig for eksempel for en elev i kørestol.

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er i øvrigt baseret på et taxametersystem, som betyder, at institutionerne efter gældende lovgivning frit kan disponere over de samlede tilskud. Skolen må derfor dække udgifter til for eksempel et nyt handicaptoilet inden for eksisterende økonomiske rammer.

Sidst opdateret: 20. juni 2019