Hop til indhold
Lyt

Elever med ordblindhed på FGU kan have behov for kompenserende læse- og skriveteknologi, for eksempel i form af it-hjælpemidler, der hjælper eleven med at læse og skrive.  

Hjælpemidler i form af kompenserende læse- og skriveteknologi til elever med ordblindhed kan være helt centrale for, at eleven gennemfører uddannelsen.

Vejledende Læsetest (VL) til FGU

Hver enkelt FGU-elev skal have sit danskfaglige niveau vurderet, når eleven begynder på FGU.

FGU-institutionerne kan frit vælge, hvilke redskaber de vil anvende til vurderingen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet stiller Vejledende Læsetest (VL) til FGU gratis til rådighed for institutionerne.

Værktøjet er en FGU-tilpasset version af den test, der anvendes til screening til FVU-læsning.

Læs mere om Vejledende Læsetest på uvm.dk

Før du ansøger om it-hjælpemidler

Det er vigtigt at have en samtale med eleven for at få afklaret, hvad eleven har brug for. Som udgangspunkt skal alle elever, der selv har en computer, have en programpakke bevilget. Forud for ansøgningen skal uddannelsesstedet sørge for at udrede behovet for it-støtte hos eleven og beskrive det præcist i ansøgningen.

Ved samtalen er det vigtigt at gøre opmærksom på, at eleven ikke senere har mulighed for at få ombyttet en it-startpakke med computer til en programpakke, hvis eleven køber sin egen computer på et senere tidspunkt.

Indstillingen skal for eksempel begrunde og beskrive elevens behov for en it-startpakke med bærbar computer. Det kan for eksempel være, at eleven ikke har sin egen computer og ikke har mulighed for at anskaffe en.

Programpakke til installation på elevens egen computer

Hvis eleven har sin egen computer, er det muligt at ansøge om at få bevilget en programpakke. En programpakke indeholder læse- og skrivestøttende programmer, og de kan installeres på både PC og Mac-computer.

It-startpakke med computer

Hvis eleven ikke selv har mulighed for at anskaffe sig en computer, kan uddannelsesstedet søge om en it-startpakke med computer. Den består af en bærbar computer, hvor der er installeret Windows-styresystem, Office-pakken og et læse- og skrivestøttende program.

Ansøg om it-startpakke eller programpakke

Når du ansøger om it-startpakke eller programpakke, er det vigtigt, at der er dokumentation for elevens ordblindhed. Husk at oplyse om du søger programpakke til Windows- eller Mac-computer i ansøgningen.

Det er som regel Ordblindetesten eller en anden form for dokumentation for ordblindhed.

Det er en læsevejleder eller anden fagperson på uddannelsesstedet, der udfører Ordblindetesten.

Derudover skal ansøgningen svare på følgende spørgsmål:

 • Er der mistanke om ordblindhed?
 • Havde eleven svært ved at lære at læse og skrive i grundskolen? 
 • Har eleven modtaget specialundervisning i dansk i grundskolen eller senere?
 • Er der andre i elevens nære familie, der er ordblinde?
 • Oplever eleven at have læse- og skrivevanskeligheder?
 • Har eleven dansk som andet sprog?
 • Har eleven en anden funktionsnedsættelse?

Hvis eleven er testet med Ordblindetesten, og scoren viser, at eleven er ordblind, er det muligt at søge om hjælpemidler via automatisk tildeling.

Bemærk, at Ordblindetesten altid skal vedhæftes ansøgningen i SPS2005.

Se hvordan du opretter en ansøgning med automatisk tildeling

Instruktionstimer i undervisningen og på hold

Der følger 6 timers instruktion til eleven i brugen af ordblindeprogrammerne med bevillingen af en it-startpakke eller programpakke.

Skolerne har mulighed for at give en del af instruktionstimerne i undervisningen, hvis det vurderes, at det er den bedste måde at kompensere eleven på. Skolerne har også mulighed for at give instruktion på hold.

Instruktionstimerne skal, uanset om de er givet individuelt, på hold eller i undervisningen, indgå som en del af den individuelt tilrettelagte støtte, der skal kompensere eleven for en funktionsnedsættelse, og det skal ud fra et specialpædagogisk sigte give mening, at en del af instruktionen afholdes i selve undervisningen eller på hold.

Fordele ved, at instruktionstimerne indgår i undervisningen:

 • Støttegiveren kan guide eleven direkte i de situationer, hvor der er behov for at anvende it-hjælpemidlerne, når støttegiveren oplever undervisningen sammen med eleven.
 • Støttegiveren får et bedre udgangspunkt for at støtte eleven i at udvikle gode strategier for anvendelsen af it-hjælpemidlerne i relation til studiemæssige udfordringer.
 • Nogle elever har mindre overskud til at modtage støtte efter skoletid, og de får dermed mere ud af instruktionstimerne, hvis de kan modtage dem i forbindelse med selve undervisningen. 

Forudsætning for, at instruktionstimer kan ydes i undervisningen eller på hold:

 • Instruktionstimerne skal indgå som en del af en individuelt tilrettelagt støtte, der skal kompensere for elevens funktionsnedsættelse i forbindelse med uddannelsen.
 • Det er den enkelte elevs behov for støtte, der afgør, om instruktionen gives i undervisningen, uden for undervisningen eller på hold. Eleven skal være indforstået med valget.
 • Instruktionstimerne kan ikke alene gennemføres i undervisningen. Der vil være behov for, at dele af timerne fortsat ydes uden for undervisningen. Som minimum skal de to første instruktionstimer gives individuelt.
 • Instruktionstimerne må ikke omdannes til at nedsætte holdstørrelsen eller til en generel tolærerordning.

Læs mere om Ordblindetesten

SPS som virtuel støtte

Skolen kan give dele af instruktionstimerne virtuelt, hvis eleven er indforstået med det og har udbytte af at modtage støtte virtuelt.

Skolen skal sikre, at den platform, der anvendes til virtuelle møder, er en sikker forbindelse.

Sidst opdateret: 2. juli 2020