Hop til indhold
Lyt

Elever med ordblindhed har ofte behov for kompenserende læse- og skriveteknologi som støtte til at læse og skrive. It-hjælpemidlerne kan være helt centrale for, at eleverne gennemfører uddannelsen.

Dokumentation, når du ansøger

Før du ansøger om SPS til en ordblind elev, skal du sikre dig, at der er dokumentation for elevens ordblindhed. Styrelsen anbefaler at anvende Ordblindetesten, men der kan også være tale om anden form for dokumentation.

Læs om Ordblindetesten, supplerende dokumentation og principper for vurdering af ansøgninger

Udredning af støttebehov

Forud for ansøgningen skal du sørge for at udrede den enkelte elevs behov for it-hjælpemidler og beskrive det præcist i ansøgningen. De fleste elever vil have behov for en programpakke til installation på egen computer.

En programpakke indeholder læse- og skrivestøttende programmer og kan installeres på enten en PC eller en Mac-computer. Husk derfor at angive i ansøgningen, om eleven har en PC eller en Mac-computer.

Til elever uden egen computer kan du ansøge om en it-startpakke med en bærbar computer, hvor der er installeret Windows-styresystem, Office-pakken og et oplæsnings- og ordforslagsprogram.

Det er vigtigt at gøre eleven opmærksom på, at det ikke senere er muligt at få ombyttet til en programpakke.

Nogle FGU-elever tilbringer en del af deres tid på værksted eller i praktik. Disse elever kan ud over en programpakke eller en it-startpakke have behov for læse-skrivestøtte på deres telefon eller tablet.

Hvis dette er tilfældet, skal du beskrive behovet i ansøgningen og huske at gøre opmærksom på, om eleven har en iPhone, iPad eller Android-telefon eller -tablet.

Nogle ordblinde elever kan som supplement til oplæsnings- og ordforslagsprogrammet have behov for en C-pen og/eller en håndscanner. Vi anbefaler, at du udreder den enkelte elevs behov for C-pen og håndscanner og ikke søger dem per automatik, da mange elever ikke får anvendt dem i praksis.

Automatisk tildeling af programpakke eller it-startpakke

Hvis eleven er testet med Ordblindetesten, og scoren viser, at eleven er ordblind, er det muligt at søge om hjælpemidler via automatisk tildeling.

Bemærk, at Ordblindetesten altid skal vedhæftes ansøgningen i SPS2005.

Se hvordan du opretter en ansøgning med automatisk tildeling (video)

Instruktion og adgang til Nota

Med en bevilling af it-hjælpemidler følger der 6 instruktionstimer. Herudover har eleven adgang til videovejledninger i it-hjælpemidlerne via OrdblindeLab.dk. Eleven kan under hele sin uddannelsesperiode logge ind på OrdblindeLab.dk med sit Uni-login.

Sammen med it-hjælpemidlerne bevilges der også en økonomisk rammebevilling til Nota. Studiebøger og andet undervisnings- og eksamensmateriale kan så blive produceret i et format, der kan læses op. Husk, at du skal genansøge om rammebevilling til Nota hvert semester.

Instruktionstimer i undervisningen og på hold

Skolerne har mulighed for at give en del af instruktionstimerne i undervisningen, hvis det vurderes, at det er den bedste måde at kompensere eleven på. Skolerne har også mulighed for at give instruktion på hold.

Instruktionstimerne skal, uanset om de er givet individuelt, på hold eller i undervisningen, indgå som en del af den individuelt tilrettelagte støtte, der skal kompensere eleven for en funktionsnedsættelse. Det skal ud fra et specialpædagogisk sigte give mening, at en del af instruktionen afholdes i selve undervisningen eller på hold.

Fordele ved, at instruktionstimerne indgår i undervisningen:

  •  Støttegiveren kan guide eleven direkte i de situationer, hvor der er behov for at anvende it-hjælpemidlerne, når støttegiveren oplever undervisningen sammen med eleven.
  •  Støttegiveren får et bedre udgangspunkt for at støtte eleven i at udvikle gode strategier for anvendelsen af it-hjælpemidlerne i relation til studiemæssige udfordringer.
  •  Nogle elever har mindre overskud til at modtage støtte efter skoletid, og de får dermed mere ud af instruktionstimerne, hvis de kan modtage dem i forbindelse med selve undervisningen.

Forudsætninger for, at instruktionstimer kan ydes i undervisningen eller på hold:

  • Instruktionstimerne skal indgå som en del af en individuelt tilrettelagt støtte, der skal kompensere for elevens funktionsnedsættelse i forbindelse med uddannelsen.
  • Det er den enkelte elevs behov for støtte, der afgør, om instruktionen gives i undervisningen, uden for undervisningen eller på hold. Eleven skal være indforstået med valget.
  • Instruktionstimerne kan ikke alene gennemføres i undervisningen. Der vil være behov for, at dele af timerne fortsat ydes uden for undervisningen. Som minimum skal de to første instruktionstimer gives individuelt.
  • Instruktionstimerne må ikke omdannes til at nedsætte holdstørrelsen eller til en generel tolærerordning.

SPS som virtuel støtte

Skolen kan give dele af instruktionstimerne virtuelt, hvis eleven er indforstået med det og har udbytte af at modtage støtte virtuelt.

Skolen skal sikre, at den platform, der anvendes til virtuelle møder, er en sikker forbindelse.

Sidst opdateret: 31. januar 2021