Hop til indhold
Lyt

Elever med ordblindhed har ofte behov for kompenserende læse- og skriveteknologi, som støtte til at læse og skrive. It-hjælpemidlerne kan være helt centrale for, at eleverne gennemfører uddannelsen.

Før du ansøger om it-hjælpemidler

Det er vigtigt at have en samtale med eleven for at få afklaret, hvilke hjælpemidler eleven har brug for. Som udgangspunkt kan eleven få bevilget en programpakke til installation på egen pc eller Mac-computer. Forud for ansøgningen skal uddannelsesstedet sørge for at udrede behovet for it-støtte hos eleven og beskrive det præcist i ansøgningen.

Hvis eleven allerede har en it-startpakke med computer i udlån, har eleven mulighed for at få ombyttet it-startpakken til en programpakke.

En programpakke indeholder læse- og skrivestøttende programmer og kan installeres på enten en pc eller en Mac-computer. Husk derfor at angive i ansøgningen, om eleven har en pc eller en Mac-computer.

It-startpakke med computer

Hvis eleven ikke har adgang til en pc eller Mac-computer, kan uddannelsesstedet søge om en it-startpakke med computer. It-startpakken består af en bærbar computer, hvor der er installeret et læse- og skrivestøttende program, Windows-styresystem og Office-pakken.

Hvis du søger om en it-startpakke med computer til eleven, skal eleven skrive under på, at han eller hun ikke har adgang til en pc eller Mac-computer. Hvis eleven er under 18 år, skal forælder eller værge også skrive under. Erklæringen skal vedhæftes i SPS2005 samtidig med, at du ansøger om it-startpakken.

Find blanketter på spsu.dk

Hjælpemidler til brug i praktik eller på værksted

Nogle FGU-elever tilbringer en del af deres tid på værksted eller i praktik. Disse elever kan ud over en programpakke have behov for læse-skrivestøtte på deres telefon eller tablet.

Hvis dette er tilfældet, skal du beskrive behovet i ansøgningen og huske at gøre opmærksom på, om eleven har en iPhone, iPad eller Android-telefon eller -tablet.

Nogle ordblinde elever kan som supplement til oplæsnings- og ordforslagsprogrammet have behov for en C-pen og/eller en håndscanner. Vi anbefaler, at du udreder den enkelte elevs behov for C-pen og håndscanner og ikke søger dem pr. automatik, da mange elever ikke får anvendt dem i praksis. 

Dokumentation, når du ansøger

Før du ansøger om SPS til en ordblind elev, skal du sikre dig, at der er dokumentation for elevens ordblindhed. Styrelsen anbefaler at anvende Ordblindetesten, men der kan også være tale om anden form for dokumentation.

Læs om Ordblindetesten, supplerende dokumentation og principper for vurdering af ansøgninger

Automatisk tildeling af programpakke

Hvis eleven er testet med Ordblindetesten, og scoren viser, at eleven er ordblind, er det muligt at søge om en programpakke via automatisk tildeling. Du skal vedhæfte Ordblindetesten i SPS2005, når du ansøger. 

Læs om automatisk tildeling på spsu.dk

Instruktion og adgang til Nota

Med en bevilling af it-hjælpemidler følger der 6 instruktionstimer. Herudover har eleven adgang til videovejledninger i it-hjælpemidlerne via OrdblindeLab.dk. Eleven kan under hele sin uddannelsesperiode logge ind på OrdblindeLab.dk med sit Uni-login.

Sammen med it-hjælpemidlerne bevilges der også en økonomisk rammebevilling til Nota. Studiebøger og andet undervisnings- og eksamensmateriale kan så blive produceret i et format, der kan læses op. Husk, at du skal genansøge om rammebevilling til Nota hvert semester.

Instruktionstimer i undervisningen og på hold

Skolerne har mulighed for at give en del af instruktionstimerne i undervisningen, hvis det vurderes, at det er den bedste måde at kompensere eleven på. Skolerne har også mulighed for at give instruktion på hold.

Instruktionstimerne skal, uanset om de er givet individuelt, på hold eller i undervisningen, indgå som en del af den individuelt tilrettelagte støtte, der skal kompensere eleven for en funktionsnedsættelse. Det skal ud fra et specialpædagogisk sigte give mening, at en del af instruktionen afholdes i selve undervisningen eller på hold.

Fordele ved, at instruktionstimerne indgår i undervisningen:

  •  Støttegiveren kan guide eleven direkte i de situationer, hvor der er behov for at anvende it-hjælpemidlerne, når støttegiveren oplever undervisningen sammen med eleven.
  •  Støttegiveren får et bedre udgangspunkt for at støtte eleven i at udvikle gode strategier for anvendelsen af it-hjælpemidlerne i relation til studiemæssige udfordringer.
  •  Nogle elever har mindre overskud til at modtage støtte efter skoletid, og de får dermed mere ud af instruktionstimerne, hvis de kan modtage dem i forbindelse med selve undervisningen.

Forudsætninger for, at instruktionstimer kan ydes i undervisningen eller på hold:

  • Instruktionstimerne skal indgå som en del af en individuelt tilrettelagt støtte, der skal kompensere for elevens funktionsnedsættelse i forbindelse med uddannelsen.
  • Det er den enkelte elevs behov for støtte, der afgør, om instruktionen gives i undervisningen, uden for undervisningen eller på hold. Eleven skal være indforstået med valget.
  • Instruktionstimerne kan ikke alene gennemføres i undervisningen. Der vil være behov for, at dele af timerne fortsat ydes uden for undervisningen. Som minimum skal de to første instruktionstimer gives individuelt.
  • Instruktionstimerne må ikke omdannes til at nedsætte holdstørrelsen eller til en generel tolærerordning.

SPS som virtuel støtte

Skolen kan give dele af instruktionstimerne virtuelt, hvis eleven er indforstået med det og har udbytte af at modtage støtte virtuelt.

Skolen skal sikre, at den platform, der anvendes til virtuelle møder, er en sikker forbindelse.

Sidst opdateret: 15. februar 2022