Hop til indhold
Lyt

Uddannelsesforløbene på FGU tager udgangspunkt i den enkelte unges progressionsmål og fokuserer på, at alle unge skal inkluderes i fællesskabet. Al undervisningen på FGU har en relation til praksis og et fokus på struktur, progression og et inkluderende læringsmiljø.

En af de centrale elementer i FGU’en er, at den er en inkluderende uddannelse, der tager særlige hensyn, så alle unge får støtte til at håndtere deres udfordringer.

De elever, der har behov for støtte og særlige hensyn, som ikke fuldt ud kan understøttes inden for rammerne af det inkluderende læringsmiljø, supplerende undervisning eller anden faglig støtte, skal have tilbud om SPS. Målet er, at den unge bliver i stand til at deltage på lige fod med andre elever.

Elever med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder kan få støtte i form af:

  • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning
  • Kompenserende læse- og skriveteknologi
  • Personlig assistance (praktisk medhjælp til elever med bevægehandicap)
  • Sekretærhjælp
  • Særligt udformede undervisningsmaterialer
  • Hjælpemidler og instruktion i hvordan eleven anvender hjælpemidlerne
  • Høretekniske hjælpemidler.

Læs mere om FGU på uvm.dk

Støtteformer og hjælpemidler til elever på FGU

Alt efter behov kan eleven få bevilget støtteformer, hjælpemidler og instruktion i hvordan hjælpemidlerne anvendes.

For elever med ordblindhed kan det dreje sig om kompenserende læse- og skriveteknologi; elever med hørehandicap kan have brug for høretekniske hjælpemidler, elever med bevægelseshandicap kan have behov for personlig assistance og elever med synshandicap kan have brug for programmer, der kan læse tekster højt, zoome ind på teksten eller andre hjælpemidler, der kompenserer for synsnedsættelsen.

Eleven kan ikke få bevilget støttetimer på FGU’en, da undervisningen er tilrettelagt med et undervisningsmiljø, der støtter og inkluderer de elever, der har behov for den støtte, der ellers bliver bevilget som støttetimer.

Du kan læse mere om støtteformerne og hjælpemidlerne, der gør sig gældende for elever på FGU på spsu.dk

Betingelser for at få SPS på FGU

For at få SPS på FGU skal eleven være ordblind eller have en funktionsnedsættelse, eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at eleven har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever.

Støtten bevilges med det formål at kompensere elever med funktionsnedsættelser i den almindelige undervisning, så de kan deltage i den almindelige undervisning på lige fod med andre elever.

Målgruppevurdering, uddannelsesplan og forløbsplan

Kommunerne fik den 1. januar 2019 ansvaret for målgruppevurderingen af unge til FGU.

Målgruppevurderingen skal ske i samarbejde med den unge, så der skabes størst mulig sikkerhed for, at den unge tager ejerskab over uddannelsesplanen og retningen for den unges vej til uddannelse eller job.

Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har gennemført en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, har fra 1. august 2019 ret til en samlet uddannelsesplan i den kommunale ungeindsats (KUI).

Læs mere om den Kommunale Ungeindsats på uvm.dk

For unge, der målgruppevurderes til FGU, skal uddannelsesplanen være det overordnede styringsredskab, hvad angår mål, retning og varighed. Relevante og nødvendige elementer fra uddannelsesplanen sendes til FGU-institutionen, hvor oplysningerne danner grundlag for elevens forløbsplan.

Det er i forløbsplanen, at eleven og skolen kan formulere behovet for SPS.

Dokumentation

Hvis den unge har dokumentation for sin funktionsnedsættelse allerede inden de starter på FGU’en vil den som oftest allerede være at finde i SPS2005.

Støtte i praktik

Hvis eleven på FGU skal i praktik eller erhvervstræning, er det muligt for eleven at tage støtten og hjælpemidlerne med ind i virksomhedspraktik, erhvervstræning og kombinationsforløb. Det er skolen, der er ansvarlig for, at eleven får den støtte, der er behov for i praktikperioden, herunder at søge støtten.

Sidst opdateret: 20. marts 2020