Hop til indhold
Lyt

Det er muligt at tilrettelægge støttetimer på hold. For en støttemodtager, der har behov for eller har fået bevilget 20 støttetimer, betyder det, at timerne kan ydes enten individuelt eller på hold, eller som en kombination.

Hvem vil have gavn af støtte på hold?

Støtte på hold kan give mening for støttemodtagere med vanskeligheder, der minder om hinanden. Det gælder for eksempel støttemodtagere med ordblindhed på ungdomsuddannelser eller støttemodtagere på ungdomsuddannelser og korte og mellemlange videregående uddannelser, der oplever vanskeligheder med at skabe overblik og strukturere opgaver på studiet på grund af psykiske vanskeligheder. 

Det er altid en individuel vurdering om SPS på hold, er det rette for den enkelte. Derfor er det en god idé at kombinere holdstøtten med individuel støtte. Den individuelle støtte har til hensigt at spore sig ind på støttemodtagerens udfordringer, og at støttemodtageren får mulighed for at fortælle, om han/hun har lyst til at modtage støtte sammen med andre. Det er en god idé at følge op på støtten og udbyttet af støtten på hold individuelt. 

Støtte på hold – hvordan?

Støtte på hold kan foregå så snart, der er mere end én støttemodtager, der modtager SPS. Holdstørrelsen skal helst ikke overstige ti deltagere. Der kan være en eller flere støttegivere tilknyttet holdet, og de kan skiftes til at varetage støtten eller være der på samme tid. Det er uddannelsesstederne, der vurderer hvordan støtten bedst skal tilrettelægges. 

Som med den individuelle støtte er formålet med støtte på hold, at støtten skal kompensere den enkelte for de vanskeligheder, han/hun oplever i en uddannelsesmæssig sammenhæng på grund af funktionsnedsættelsen. Udgangspunktet for støtte på hold skal derfor være deltagernes funktionsnedsættelser. Det betyder, at det kun er elever, der modtager SPS, der kan deltage på holdet.

Ønsker skolen at udbyde hold, der er målrettet elever både med og uden funktionsnedsættelser, fx i mere generelle studieteknikker, kan udgiften ikke afholdes gennem SPS-tilskuddet. Det hører i stedet under skolens generelle vejledningsforpligtelse.

I inspirationsmaterialet nedenfor kan du få inspiration og idéer til, hvordan I kan arbejde med støtte på hold.

Du skal dog være opmærksom på, at materialet er udarbejdet som en del af et udviklingsprojekt, hvor uddannelsesstederne på forsøgsbasis også fik lov til at invitere elever, der ikke har en funktionsnedsættelse, med på hold, selvom dette ligger uden for lovgivningens rammer. Du skal derfor se bort fra muligheden for deltagelse af elever uden funktionsnedsættelser.

Inspiration til tilrettelæggelse af SPS på hold

Ansøgning 

Støtten kan være individuel, på hold eller i en kombination. Ansøgningen er den samme. 

Hvis en studerende har behov for 20 timers støtte, skal du ansøge om 20 timer, hvad enten en del af timerne afholdes individuelt, på hold eller som en kombination. Refusionsproceduren tager højde for stordriftsfordele. Så vidt som det er muligt, skal du skrive i ansøgningen om en del af timerne bliver afholdt på hold, og hvad formålet er. 

Afrapportering 

Ligesom individuelle støttetimer, skal støttegiveren sammen med støttemodtageren beskrive forløbet i en forløbsbeskrivelse. Forløbsbeskrivelsen skal indeholde en evaluering af udbyttet af støtten på hold og en vurdering af, om den studerende fremadrettet skal modtage SPS på hold.

Hvis den studerende både har fået individuel støtte og støtte på hold, skal begge dele beskrives i forløbsbeskrivelsen med en tydelig angivelse af, hvor mange timer der er brugt på hvad. 

Læs om Forløbsbeskrivelsen

Refusion

Et hold kan bestå af to til flere deltagere. I kan vælge at bemande holdet med en eller flere støttegivere afhængig af holdets størrelse, deltagernes vanskeligheder og indholdet. 

Når I ansøger om refusion i SPS2005 for de timer, der er brugt på hold, skal der tages højde for de ’stordriftsfordele’, der er forbundet med at tilrettelægge støtten på denne måde. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder refusion for det faktiske timeforbrug. 

Udgifterne for de afholdte timer skal derfor fordeles mellem de enkelte elevers bevillinger, når der søges refusion. Se udregningsmodellen nedenfor.

Udregningsmodellen nedenfor afspejler den variation, der kan være i holdstørrelse og bemanding. Den skal I bruge, når I skal finde ud af, hvor mange timer, der skal søges refusion for, i forbindelse med den del af støttetimerne, der ydes på hold for den enkelte:

Antal støttetimer afholdt på hold inden for en given periode x antal støttegivere / antal elever der deltager = Det antal timer, der skal søges refusion om på den enkelte elevs bevilling

Eksempel 1  

Et uddannelsessted afholder støtte på hold for fem støttemodtagere med én støttegiver. Der afholdes fire timer på holdet på en måned. Der skal efter denne måned ansøges refusion for 4 x 1 / 5 = 0,8 time på hver af de fem støttemodtageres bevilling. 

Hvis der er afholdt individuelle timer, skal de lægges oveni.

Eksempel 2

Et uddannelsessted afholder timer på hold for syv elever eller studerende med to støttegivere. Der afholdes seks timer på en måned. Der skal efter denne måned ansøges refusion for 6x2 / 7 = 1,7 timer på hver af de syv støttemodtageres bevilling.

Læs om refusion af udgifter  

Sidst opdateret: 8. juli 2020