Hop til indhold
Lyt

Der er fire trin, når du ansøger om specialpædagogisk støtte (SPS) til en støttemodtager:

  1. Identifikation af støttebehov
  2. Ansøgning om støtte via ansøgningssystemet SPS2005
  3. Behandling af ansøgningen og tildeling af støtten
  4. Bestilling af eventuelle hjælpemidler og igangsættelse af støtten

1 Identifikation af støttebehov

Som SPS-ansvarlig kan du hjælpe eleven eller den studerende med at sætte ord på de udfordringer, der følger med funktionsnedsættelsen. Sammen kan I afdække, hvad der skal til for at skabe de bedste muligheder for at kompensere for funktionsnedsættelsen. Samtalen kan gøre det lettere for dig som SPS-ansvarlig at beskrive den konkrete støtte, der skal ansøges om.

Samtalen ligger til grund for en beslutning om hvilke støtteformer, der skal ansøges om til eleven eller den studerende. Der kan være en kontaktlærer eller en anden form for bisidder med til samtalen.

For studerende på mellemlange og lange videregående uddannelser drejer det sig hovedsageligt om at få støtte i forhold til de studieaktiviteter, som den studerende ikke kan udføre på lige fod med andre studerende på grund af funktionsnedsættelsen.

Du skal oprette en ansøgning i det digitale ansøgningssystem SPS2005 senest 14 dage efter, at uddannelsesstedet er blevet opmærksomt på, at der er et støttebehov.

2 Ansøgning om støtte via SPS2005

SPS2005 er det system, du skal bruge til at oprette ansøgninger. Det er her, du kan se, om en ansøgning er blevet godkendt, eller om der er givet afslag.

Jo flere oplysninger vi har at træffe afgørelsen på, jo bedre

Ansøgningen skal præcist beskrive de vanskeligheder og barrierer, støttemodtageren er stillet over for i det kommende eller indeværende semester.

Indstillingen skal derfor tydeligt beskrive:

  • de udfordringer og barrierer eleven eller den studerende oplever i forbindelse med uddannelsen som følge af funktionsnedsættelsen
  • hvordan man vil kompensere for funktionsnedsættelsen med den ansøgte støtte

Det gør sig især gældende, når der bliver ansøgt om støtte til timer. Det er for eksempel ikke nok at skrive, at eleven har angst, og at der derfor søges om studiestøttetimer. Her er der brug for en uddybende beskrivelse af, hvilke problematikker eleven eller den studerende oplever på grund af angsten, og hvilke elementer I forestiller jer, at støtten skal bestå af.    

De generelle betingelser for at få SPS er:

  • at behovet for støtte er fagligt velbegrundet 
  • at støtten er nødvendig for at kompensere for funktionsnedsættelsen (eller tilsvarende svære vanskeligheder på ungdomsuddannelse) for at kunne gennemføre uddannelsen
  • at det er muligt at kompensere eleven eller den studerende for vanskelighederne
  • at det kan lade sig gøre at tilvejebringe støtten

Derudover skal du oplyse, hvilken form for støtte der bliver ansøgt om, og omfanget af støtten (for eksempel antal timer). 

3 Behandling af ansøgningen og tildeling af støtten

Når Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget ansøgningen og dokumentation for funktionsnedsættelsen i SPS2005, bliver der taget stilling til, hvad der kan bevilges.

Afgørelsen bliver sendt til eleven eller den studerende i e-Boks. Hvis støtten er bevilget, får eleven eller den studerende at vide, at han/hun skal henvende sig til den SPS-ansvarlige på uddannelsesstedet, som bestiller støtten og sætter den i gang.

Den SPS-ansvarlige kan se afgørelsen i SPS2005.

Vi behandler sagerne så hurtigt, som det overhovedet er muligt.

4 Bestilling og igangsættelse af støtten

Når støtten er blevet bevilget, skal du som SPS-ansvarlige bestille støtteformen i SPS2005. Her kan du også se, hvilke leverandører der yder den støtteform, der er bevilget.

Du bestiller hjælpemidler og andre støtteformer hos leverandørerne via SPS2005.

De fleste bestillinger sker i SPS2005 via bestillerfunktionen. Klik på ”Ordre”-knappen i bevillingsbilledet, og udfyld de relevante felter.

Bestil hjælpemidler og anden støtte

Hvis støtten ikke bliver bevilget

Der kan være flere grunde til, at ansøgningen ikke bliver godkendt. Ofte handler det om, at de oplysninger, som vi har fået om betydningen af støtten for eleven eller den studerende, er mangelfulde.

Det er muligt for eleven eller den studerende at klage over afgørelsen. Hvis eleven eller den studerende er under 18 år, kan forældrene klage på vegne af vedkommende.

Sidst opdateret: 28. oktober 2019