Ordblindetesten er udviklet af Center for Læseforskning på Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP ved Århus Universitet. Testen bygger på internationalt anerkendt forskning på ordblindeområdet. Den er blevet til i tæt samspil med praksis, da repræsentanter fra både grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner løbende har afprøvet og evalueret testen.

Ordblindetesten skal bidrage til en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed på alle uddannelsestrin.

Elever og studerende skal ikke testes igen, hvis de én gang er blevet testet med Ordblindetesten og på den baggrund er blevet vurderet ordblinde. 

Ordblindetesten gør på den måde overgangen mellem de forskellige uddannelsesniveauer for elever og studerende med ordblindhed mere smidig.

Ordblindetesten afdækker ordblindhed

Sigtet med Ordblindetesten er at identificere eventuel ordblindhed hos elever, som viser tydelige tegn på ordblindhed, og hvor der således er begrundet mistanke om ordblindhed.

Identifikationen af ordblindhed skal medvirke til at sikre, at ordblinde elever kan deltage ligeværdigt i skole, uddannelse og arbejdsliv på trods af ordblindhed.

Som SPS-ansvarlig bør du inden testning overveje, om der kan være andre forklaringer på eleven eller den studerendes vanskeligheder med skriftsproget, såsom vanskeligheder med læseforståelse, ordforråd eller generel forarbejdningshastighed.

Rød, gul og grøn - sådan læser du testscoren

Ordblindetestens resultat er farvekodet i farverne rød, gul og grøn. 

Elever og studerende, der scorer i rød kategori er ordblinde og dermed automatisk berettigede til støtte. 

Elever og studerende, der scorer i gul kategori kan i udgangspunktet ikke diagnosticeres som ordblinde. Et resultat i den gule kategori vidner om samme slags vanskeligheder som et resultat i den røde kategori, men ikke i samme grad. Som SPS-vejleder bør du derfor genoverveje, om der kan findes andre eller supplerende forklaringer på eleven eller den studerendes vanskeligheder med skriftsproget.

Hvis du på baggrund af eksempelvis selvoplevede vanskeligheder, baggrundsoplysninger eller faglige iagttagelser fortsat har mistanke om, at eleven eller den studerendes vanskeligheder primært bunder i vanskeligheder med fonologisk omkodning, kan du foretage en yderligere udredning med supplerende tests i form af ekstra stavetest og læsetest, som svarer til uddannelsesniveauet.

På baggrund af de supplerende test sammenholdt med resultatet af Ordblindetesten kan STUK afgøre, om eleven eller den studerende er støtteberettiget.

Elever og studerende, der har en score i den grønne kategori, er ikke ordblinde, men kan opleve at have læse- og skrivevanskeligheder. Som SPS-ansvarlig skal du her være opmærksom på, hvilke andre problematikker der kan ligge til grund for eleven eller den studerendes vanskeligheder.

Ordblindetesten på videregående uddannelser

En ekstra vurdering af ordblindetestresultatet er særligt vigtig på de videregående uddannelser, da læsekravene her er på et så højt niveau, at selv mindre vanskeligheder kan betyde, at der er et behov for støtte.

Afprøvningen af testen viste også, at grænseværdierne på de lange videregående uddannelser ligger lidt over niveauet i forhold til de andre uddannelser.

På videregående uddannelser vil leverandøren, der foretager test og udredning, derfor være ekstra opmærksom på at foretage en yderligere udredning med supplerende test, hvis den studerende scorer svarende til den gule kategori.

Ordblindetesten skal foretages af en læsevejleder

Det er skolens leder, som har ansvaret for at udpege en person med de rette kompetencer til at teste med Ordblindetesten (en læsevejleder med viden om læsning, læsevanskeligheder, herunder ordblindhed, samt testning af elever).

Læs om Ordblindetestvejlederens kompetencer i Vejledning til Ordblindetesten på ordblindetest.nu

Ordblindetesten tilgås via link

Ordblindetesten består af et Ordblindetestmodul til elever og et Ordblindetestvejledermodul til læsevejleder.

Ordblindetestmodul på ordblindetest.nu 

Ordblindetestvejledermodul på ordblindetest.nu

På forsiden af Ordblindetestvejledermodulet findes alle relevante dokumenter til Ordblindetesten: 

 • Videovejledning til Ordblindetesten
 • Samtykkeerklæring
 • Vejledning til Ordblindetesten
 • Support
 • Teknisk rapport om Ordblindetesten
 • FAQ Ordblindetesten
 • Rapport Sammenligning af OBU-visitationstest og Ordblindetesten
 • Vejledninger til UNI•Login og NemID samt vejledning om tilknytning af elev/studerende fra anden institution
 • Driftsinformation

Ordblindetesten kræver, at skolen og eleverne anvender UNI•Login.

Ordblindetesten kræver ligeledes, at skolens Ordblindetestvejleder anvender UNI•Login med medarbejder-NemID.

Elev, skoleleder, Ordblindetestvejleder og UNI•Login-brugeradministrator

Elev

Elever skal være identificeret med cpr.nr. i UNI•Login. Det er de normalt automatisk, hvis skolens administrative system har knyttet cpr.nr. og elev. Det administrative system overfører oplysninger til UNI•Login.

Skoleleder

Skolens leder skal erhverve MedarbejderNemID med nøglekort til Ordblindetestvejlederen. Det skyldes, at for eksempel Chrome ikke understøtter NemID med digital signatur. Det er ligeledes en fordel, at MedarbejderNemID med nøglekort kan anvendes på flere forskellige computere, hvorimod MedarbejderNemID med digital signatur kun kan anvendes på en administrativ computer. 

MedarbejderNemID med nøglekort erhverves ved at kontakte Nets Danmark via nets.dk  

Ordblindetestvejleder

Ordblindetestvejlederen skal læse Vejledning til Ordblindetesten grundigt og dernæst også gerne se videovejledning til Ordblindetesten

Find videovejledningen på ordblindetest.nu

Ordblindetestvejlederen skal læse og følge vejledningen ’UNI•Login med NemID’.

Vejledningen beskriver, hvordan ordblindetestvejlederen kobler sit UNI•Login med MedarbejderNemID, således at ordblindetestvejlederen kan logge ind på testvejledermodulet.

Læs vejledningen UNI•Login med NemID på stil.dk

Ordblindetestvejleder og UNI•Login-administrator

Ordblindetestvejleder og UNI•Login-administrator skal læse og følge vejledningen ’Sådan tildeler man rettigheder til Ordblindetestvejleder i UNI•Login-brugeradministration’

Vejledningen beskriver, hvordan ordblindetestvejlederen oprettes som Ordblindetestvejleder i UNI•Login-brugeradministrationssystemet. 

Læs vejledningen Sådan tildeler man rettigheder til Ordblindetestvejleder i UNI•Login-brugeradministration på stil.dk  

Ordblindetesten er en individuel test, som kun må anvendes ved tydelige tegn på ordblindhed

Ordblindetesten er en individuel test.

Ordblindetesten skal KUN bruges ved tydelige tegn på ordblindhed og dermed ved en klart begrundet mistanke om ordblindhed.

Ordblindetesten er udviklet til og afprøvet på elever i det almindelige skolesystem. Ikke til elever i specialklasser eller på specialskoler.

Ordblindetesten skal i grundskolen anvendes i marts, april, maj eller juni. Ikke på andre tidspunkter af året.

Ordblindetesten skal anvendes svarende til det UNI•Login-klassetrin, som eleven er oprettet på. Ikke andre klassetrin.

Data fra Ordblindetesten følger eleven i 15 år

Oplysninger om ordblindhed er personfølsomme oplysninger, hvorfor der skal indhentes samtykke til test med Ordblindetesten samt samtykke til at tilgå en eksisterende Ordblindetestrapport for en elev, som er testet på en anden skole. 

Data fra Ordblindetesten opbevares i 15 år og følger eleven gennem uddannelsessystemet. Inden test med Ordblindetesten, skal Ordblindetestvejleder undersøge, om eleven tidligere er testet med Ordblindetesten. Hvis eleven tidligere er testet med Ordblindetesten, skal Ordblindetestvejlederen indhente samtykke fra elevens forældre (hvis eleven er under 18 år), som giver

Ordblindetestvejlederen tilladelse til at finde elevens Ordblindetestrapport i testvejledermodulet til Ordblindetesten. 

Teknisk support på Ordblindetesten

Styrelsen for It og Lærings Test og Prøver support

Telefonisk support: 70 21 21 55

Mandag-fredag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00

I skolernes ferieperioder kan åbningstiden være begrænset.

Skriftlig support via portal   

Hvis det er første gang du benytter skriftlig support hos STIL, skal du oprettes som bruger i supportsystemet.

Læs her hvordan du bliver oprettet som bruger på stil.dk  

Systemarbejde

Torsdage fra klokken 16.00-17.00 kan der være systemarbejde. 

Ordblindetesten kan derfor være ude af drift, eller der kan opleves driftsforstyrrelser.

Advisering om driftsinformation vedr. Ordblindetesten og UNI•Login

Gå ind på www.driftsinfo.uni-c.dk

 1. Klik på ”Log på med UNI•Login” og anvend dit UNI•Login til at logge ind.
 2. Klik på ”Tilmeld” for at vælge de tjenester/systemer, som du vil adviseres om.
 3. Klik på ”Redigér” og derefter ”Vælg tjenester”. 
 4. Nu kan du vælge ”Ordblindetesten” og ”UNI•Login” - begge er relevante ift. anvendelse af Ordblindetesten. Klik efterfølgende på ”Gem”.
 5. Afslutningsvis skal du indtaste dit mobilnummer, som du gerne vil adviseres på. Husk at klikke på ”Gem”.
 6. Du bør nu modtage SMS-adviseringer om driftsforstyrrelser mv. omkring Ordblindetesten og UNI•Login

Læs mere om Ordblindetesten på Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk

Sidst opdateret: 27. september 2019