; Hop til indhold
Lyt

Vi er den dataansvarlige virksomhed

Navn: Tolkdanmark ApS

Adresse: Islevdalvej 100A, 2610 Rødovre

CVR-nr.: 32362834 

Telefonnummer: 70272223

E-mailadresse: tegn@tolkdanmark.dk 

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Formålet med behandlingen af data fra tolkeportal.dk, er at levere tegnsprogstolke til udstedte bevillinger til Tolkdanmark ApS. Tolkdanmark har selv udviklet og udvikler løbende på et internt administrationssystem, som er HTTPS krypteret. Tolkdanmark indhenter kun de nødvendige data for at tolkningen kan finde sted samt genere bilag for at tolkningen har fundet sted. Dette vil sige at Tolkdanmark kun indhenter følgende – Navn, telefonnummer og e-mailadresse på den registrerede. Derudover vil nødvendige data som tolkningsadresse, eventuelle kommentarer til opgaven samt STUK bevillings ID. Tolkenes uge bliver planlagt af tegnsprogsafdelingens kontormedarbejdere og derefter ses opgaven i deres applikation. Informationerne som gives til vores tolke er fornavn på borger, tidsrum, samt adresse for tolkningen.

Hjemmelsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i nedenstående regler:

  • Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tolkeleverandøren
  • Bekendtgørelse nr. 632 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelserne, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v. 
  • Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 16. maj 2015. 
  • Bekendtgørelse nr. 819 af 2. juni 2007 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) med senere ændringer.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Navn, telefonnummer og e-mailadresse på den registrerede. Derudover vil nødvendige data som tolkningsadresse, eventuelle kommentarer til opgaven samt STUK bevillings ID. Opgaven i tolkenes applikation er følgende – fornavn på borger, tidsrum, samt adresse for tolkningen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Al data som Tolkdanmark indskriver i administrationssystemet kommer fra tolkeportal.dk, bliver udelukkende brugt i Tolkdanmarks interne administrationssystem og applikation, hvor tolkene har fornavn på borger, tidsrum, tolkningsadresse samt underskriver tolkebilag. Herefter vedhæftes bilaget i tolkeportal.dk for af.

I tilfælde af at der kræves yderligere informationer til myndigheder overholder, vi den givne pligt som man er underlagt at give til en given myndighed – herunder politi samt andre offentlige myndigheder.

Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Der bliver ikke overført persondata til usikre tredjelande.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til bogføringsloven, hvilket er op til 5 år, grundet tolkebilag som er tilknyttet fakturering og evidens for at tolkningen har fundet sted. Der vil aldrig blive opbevaret længere end tidsrummet der er beskrevet, da vi har både system check samt manuelle check på at disse data ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne om dig stammer fra:

Alle oplysninger som er indtastet, kommer fra tolkeportal.dk/uddannelsestedet (skemaer som udsendes fra uddannelse institutionen). Oplysningerne som Tolkdanmark benytter til varetagelse af en opgave vedrører kun navn på borger, telefonnummer, e-mailadresse samt tolkningsadresse. Disse informationer bliver udelukkende gemt til fakturering og jævnfør bogføringsloven.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser med henblik på tegnsprogstolkning. 

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig, kan du kontakte os via e-mail: tegn@tolkdanmark.dk

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 
Sidst opdateret: 11. februar 2020